Aký Advent – také Vianoce

                    Aký Advent – take Vianoce

Počujeme hlas Tvoj, Otče drahý –

Nuž žehnaj, žehnaj naše túžby, snahy.

Ísť za hlasom tým stále – každodenne…

A srdce stvor nám čisté, oddané a verné!

Veď Tvoja láska veľká, neskonalá

Ježiša Krista svetu – istú nádej dala.

Čo otvára nám nebo, núka večnú spásu!

Načúvať chceme, Otče, Tvojmu hlasu. Amen  (Z.O.)

Žd 10, 19 – 25:

“Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu (20) touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné telo; (21) a keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím: (22) pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou. (23) Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie. (24) A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. (25) Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíte, že sa približujem ten deň”. Amen

Bohumilí kresťania!

     Vzácny adventný čas vstúpil cez naše prahy do kresťanských rodín v zavítal opäť do života kresťanskej cirkvi. Vnímame ho ako premenu času a začiatok nového cirkevného roku. I keď sa  adventné vence so štyrmi sviečkami stali už štandardnou výzdobou kostolov, domácností i verejných priestorov, vynára sa v našom vnútri otázka, či skutočne zaregistruje svet okolo nás adventný čas ako požehnaný a vzácny čas a nový začiatok, ktorý nás oslovuje výzvou, “že nám je už čas prebudiť sa zo sna, lebo spasenie je opäť bližšie, ako keď sme uverili”. 

   Vždy platilo a platí aj dnes: Aký Advent – také Vianoce. Svet okolo nás adventný čas a najmä vianočné sviatky víta ako možnosť zvýšeného obchodného obratu a konzumu, prípadne ako dni pracovného voľna a oddychu. Ak adventý čas prijmeme a prežijeme iba s takýmito povrchnými zámermi a cieľom, sústredením sa na telesné veci a dary, také budú a zostanú aj samotné sviatky. Ak človek “nemá uši na počúvanie” Božieho slova, zostane pri všetkej vonkajšej výzdobe a bohatstve darov v srdciach ľudí veľká prázdnota.

   Ak však adventný čas využijeme k premýšľaniu nad zvesťou evanjelia, ako to urobila Mária najskôr v Nazarete a potom aj spolu so svojou príbuznou Alžbetou, môže nám takéto počúvanie a premýšľanie priniesť veľkú radosť, pokoj a blaženosť do srdca a duše. Adventné posolstvo a tajomstvá adventu otvárajú novú cestu pre naše kroky a cesty života. Je to naše osobné prianie a túžba, ale aj naše blahoželanie naším cirkevným zborom pri vstupe do nového cirkevného roku. 

   Apoštolské slovo z listu Židom (10, 19 – 25)prináša niekoľko dôležitých upozornení a usmernení pre požehnané prežívanie adventného času. Prvé sa týka našej viery a dôvery vzhľadom na to, čo sa už stalo a udialo pre našu záchranu, ako dôsledok prvého príchodu Pána Ježiša. Jeho príchod nebol síce príchodom v moci a sláve, ale bol príchodom, ktorý pre nás znamená otvorenie brány neba a novej a bezpečnej cesty k večnému životu. My sme Ježišovým príchodom na svet, hoci to bola cesta pokory skutočne “zbohatli”. Cesta Ježiša z neba cez Jeho vtelenie, narodenie a ukrižovanie je možnosťou pre nás ísť “novou a živou cestou do svätyne”,  do nebeskej otčiny. 

      Cez “oponu Jeho tela” a skrze vyliatie Jeho svätej krvi za nás, Ježiš očisťuje naše svedomie, prináša zmierenie s Otcom a pripravuje nás tak k príchodu do domu Božieho. Prišiel, aby sa stal pravým Kňazom a súčasne dokonalou obeťou, skrze ktorú máme trvalo otvorenú cesu do slávy neba. 

Každý kresťan si to s príchodom adventu nanovo uvedomuje a vždy nanovo túži po skutočnom obmytí duše a srdca. Preto s dôverou prijíma Pánovu svätú večeru.

       Je správne, ak túto vieru a dôveru v Toho, ktorý prišiel v plnosti času využijeme vo všetkých našich zboroch. Toto “hodovanie “ a “stolovanie  s Pánom”, svet nemá a nemôže ho ponúknuť, napriek množstvu pokrmov a nápojov, ktoré konzumná spoločnosť ľudom servíruje. 

    Apoštolské slovo nás ďalej vyzýva na prehĺbenie našej nádeje v Toho ktorý sa vtelil a narodil pre nás, keď hovorí: ” Pridŕžajme sa  neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý to zasľubuje”.(v.23)

    Advent je časom, ktorý nám pripomína, že Pán Boh je verný vo svojom slove a vo svojich zasľúbeniach. Preto spievame v adventných piesňach o dôvere, ktorú Pán Boh nesklamal, keď už v raji zasľúbil príchod Vysloboditeľa. Ale súčasne myslíme aj na druhý príchod Pána Ježiša, keď sa naplnia všetky Otcom a Ním dané zasľúbenia. Advent má preto nielen svoju dimenziu historickú, ale obracia náš pohľad aj do budúcnosti, ktorú nám Pán Boh z milosti pripravil skrze svojho Syna. S Božími svedkami smieme vidieť už v adventnom čase “nebo otvorené” a “Svetlo”, ktoré svieti a nezhasne, “hoc by hviezdy vyhasli”. 

    Advent je časom povzbudenia pravej viery a blahoslavenej nádeje. Zároveň je aj časom, ktorý nám pomáha obnoviť náš duchovný život tými prostriedkami, ktoré sú skutočne životadarné a takými sú slovo evanjelia a sviatosti, menovite Večera Pánova, ako “viditeľného slova Božieho”.     

     V advente sa preto zintenzívňuje ponuka zvestovaného slova nielen počas adventných nedieľ, ale aj na stredtýždňových službách Božích. Kedysi ich naši rodičia a starí rodičia radi navštevovali ako tzv. roráty, služby Božie konané ráno. Dospelí i deti išli na ne ešte za tmy a z kostola vychádzali za svetla, aby si pripomenuli, že v Pánovi Ježišovi nám i celému svetu vyšla “ranná zora” a “vzišlo Slnko spravodivosti” a tak pravé svetlo sveta. Advetný čas je príhodným časom, aby sme Božie slovo častejšie počuli a aby sme otvorili dvere sŕdc Pánovi, ktorý prichádza. 

    Bratia a sestry!

    Pán nielen prišiel a príde, ale aj neprestajne prichádza, aby bol s nami. Tak to sám zasľúbil: “Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta”. Preto apoštoslké slovo hovorí:Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíte, že sa približuje ten deň”. Či sú to modlitebné stretnutia, biblické hodinky, bohoslužby hlavné, večerné, alebo ranné, sú najlepšou prípravou na Vianoce. Vytvoria v našich rodinách spoločenstvo viery, nádeje a lásky a pripravia skutočný “Čas radosti, veselosti…” .Advent je vzácny čas, lebo prináša duchovné požehnanie a ponúka pravé hodnoty všetkým. Dospelým i deťom. 

    Takto sám Pán skrze Ducha Svätého prináša novú vieru, nádej i lásku. Ako list Židom (10,24) pripomína: “ A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom”. Nielen Vianoce sú časom lásky. Pre nás evanjelických kresťanov má byť takým časom každá príhodná chvíľa a tak aj začiatok nového cirkevného roku”. Preto platí: Aký advent – také Vianoce. 

     1.adventná nedeľa  2023  –  w.ev.sk + CZ Myjava                Ľubomír Batka st.

Komentovať