Poznanie a prijatie Vzkrieseného vo sviatosti

Poznanie a priatie Vzkrieseného vo sviatosti Sk 10, 24, 34-43: “Nato Peter otvoril ústa a hovoril: Vpravde, teraz poznávam, že Boh nie je prijímačom osôb, (35) ale že Mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí a koná spravodlivo. (36) To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista, – a On je Pánom všetkých, – (37) vy znáte, totiž, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý hlásal Ján; (38) ako Boh Duchom svätým, a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil, a uzdravoval všetkých diablom posadlých, pretože...

Vezmite, jedzte!

Vezmite, jedzte! Vo večer bôľu, keď tíško sadli k stolu. dvanásť ich bolo – dvanásť, Trinásty zdal sa spomedzi nich narásť v očiach so smútkom osiralých, vzal chlieb a dával… a vzal i kalich a žehnal: – pite z neho všetci… na odpustenie hriechov… na moju pamiatku… Amen / M.R. – Kríž a kalich/ Mt 26, 31- 33 (35 b): “Vtedy im riekol Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Budem biť pastiera, a rozpŕchnu sa ovce stáda, (32) ale po svojim vzkriesení predídem vás do Galiley. (33) Odpovedal Mu Peter: Ak sa všetci pohoršia...

Nebeská hostina na zemi

Nebeská hostina na zemi 1 Kor 10, 16- 17: “Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho? (17) Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe”. Amen Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Od Ježiša Krista sme dostali významný dar: ponuku Božej milosti v Jeho svätej Večeri. Skôr, ako si hodnotu Pánovho daru a pozvania sprítomníme, spomeniem aj iný dar, ktorý sme prijali od našich nábožensky starších bratov, ľudu SZ. V úvodnom čítaní sme počuli Boží...

Zelený štvrtok

ZELENÝ ŠTVRTOK Vezmite, jedzte! Toto je moje telo…Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv (novej) zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Matúš 26, 26 b – 28 Na základe uvedeného môžeš radostne povedať Kristovi oboje, či už ide o Tvoju smrť, a či o posledný súd: Milý môj Pane Ježiši Kriste, vznikol spor o Tvoje slová pri Večeri Pánovej ( najmä: toto je moje telo, toto je moja krv) ; niektorí sa domnievajú, že sa majú chápať inak, než znejú. Zatiaľ však moje svedomie v ničom nepoučili, lež iba mýlia a spochbňujú, a ich text...

Veľký týždeň v cz Svätý Jur

Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV vo Svätom Jure oznamuje podujatia vo Veľkom týždni 25.03.-1.04.2013: pondelok, utorok, streda, sobota o 17. hodine modlitbové stretnutia; Zelený štvrtok – služby Božie s Večerou Pánovou o 17. 00 hodine; Veľký piatok – Pašie o 9.30 hodine, po nich spoveď a Večera Pánova; Veľkonočná nedeľa: ráno o 5. hodine v kaplnke na cintoríne veľkonočná vigília.Pozor na zmenu na letný čas, teda prakticky bude to 4. tá hodina zimného času. Slávnostné služby Božie v chráme o 9.30 hodine LČ; Veľkonočný pondelok: Sviatočné hlavné služby Božie o 9.30 hodine LČ. Pôstny bazár sa konal po SB v zborovej...

Nová mládežnícka liturgia k VP

Existujúci poriadok mládežníckych SB v agende umožňuje mať Večeru Pánovu na Mládežníckych Službách Božích. Agenda pozná 2 spôsoby Večere Pánovej. Ani jedným spôsobom sa však VP nedá zahrať s gitarou, prípadne s celou kapelou. Obe liturgie totiž obsahujú pasáže bez pevného rytmu (bez taktových čiar). Prakticky to znamená, že Večera Pánova musí byť doprevádzaná organom aj na Mládežníckych službách Božích. Keďže cirkev schválila Mládežnícke služby Božie, kde sa môžu hrať piesne na gitare, či aj s bubnami, je potrebné, aby sa takýmto spôsobom mohla zahrať aj Večera Pánova. Myslím si, že je jednoducho lepšie, keď celé služby Božie, akékoľvek, majú...

Stretnutia veriacich v cz ECAV Sv. Jur -advent, Vianoce, Silvester, Nový rok,..

Srdečne Vás pozývame na naše strtetnutia do cz ECAV Svätý Jur takto: 11. dec. -utorok a 14. dec. piatok – adventná večiereň o 17.00 hodine 3. adv. nedeľa 16. dec. : -9,30 hl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. nešpory 18. dec. -utorok a 21. dec. piatok -adv. večiereň o 17.00 hodine; 4. adv. nedeľa 23. dec. : hl. SB o 9,30 hod. ; 15.00 hod. – nešpory; 24. dec. Štedrý večer – SB o 16.00 hodine; 25. dec. 1.sl. vianočná : sl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. vianočný večierok; 26.dec. 2. sl. vianočná: SB s VP o 9,30...

Krotký kráľ

Krotký kráľ Mt 21, 5: ” Povedzte dcére Sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice”. Amen Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Otvárme, Pane, Kriste, v Tvojej cirkvi nový rok, z Tvojej lásky iste, iste, v Tvojom mene prvý krok a tvoj hlas nám sladko hlása: Kráľ tvoj k Tebe uberá sa. (ES 15, 1) A d v e n t n ý č a s je jedinečný čas pre každého veriaceho kresťana. Pripomína nám plnosť času, v ktorom Pán Boh naplnil svoj sľub daný prvým ľuďom v raji...

Duchovné dni EL cirkvi Ingrie v Rusku

 V döch 3.,4. a 5. augusta 2012 v obci Gubanicy  v Petrohradskej oblasti sa budú konat Duchovné dni ELCI. Program je založený na bratskom stretnutí veriacich, vzájomné rozhovory, práca s Písmom, športové súřaže , modlitby, svedectvá, večedrné posedenie pri vatre, spovede, bohoslužby, Večera Pánova.  (www.elci.ru/  

Zomrel Ježiš “za všetkých” alebo “za mnohých”?

O tejto otázke sa teraz diskutuje v katolíckej cirkvi. Dôvodom je list pápeža Benedikta XVI. biskupom Nemecka. V direktíve žiada ich, aby sa postarali o návrat k pôvodným Ježišovým  slovám liturgie ustanovenia eucharistie :"…moja krv,ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov." Doteraz tam stálo "za vás a za všetkých…" Takto to preložili po 2. vatikánskom koncile, aby sa zdôraznilo, že Ježiš zomrel za všetkých ľudí, a nie len za mnohých. Tento názor zdieľa pevne aj pápež, ale je proti "spájaniu prekladu a výkladu". Ide o návrat k pôvodnému biblickému pratextu. Preto vedúci biskupi katolíckej cirkvi Nemecka súhlasia s vydaním nového misálu. Ako...