Nehanbime sa za evanjelium

                      Nehanbime sa za evanjelium Pôst, Bože, pôst, a hriechu dosť ó, daj nám v duchu k Tebe dôjsť! Nech na nás skanie To Tvoje zmilovanie! Pôst, Bože pôst – prosíme, teš nás, láskou hosť! Amen (M.R.)  Mk 8,38:  “Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi. Amen          Kajúci bratia a sestry v Pánovi !    V štyridsaťdňovom pôstnom čase sa...

Čiňme pokánie a verme v evanjelium

                Čiňme pokánie a verme v evanjelium Čas príhodný, ó Bože, žehnaj nám z výsosti, nech neberieme darmo dar Tvojej milosti. Nech v kríži radosť máme, bohatstvo v chudbe, tak dušu prichystáme k tej Tvojej podobe !  Amen (M.R.) Mk 1, 14 – 15:    “Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie (15) a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!” Amen    Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!     Rečníci na občianskych pohreboch na úvod často používajú vetu: “Pripadla...

Fajnor, Štefan – národovec, hudobník, advokát – “rytier zákona”.

Štefan Fajnor – národovec, hudobník, advokát – “rytier zákona”    V dobách tvrdého národného a sociálneho útlaku obzvlášť vynikol senický advokát Štefan Fajnor, neúnavný bojovník za práva svojho ľudu a citlivý skladateľ jemných melódiií, od narodenia ktorého uplynulo 180 rokov. Narodil sa 16.februára 1844 na Brezovej v rodine remeselníka Jána Fajnora, ktorý si zvolil za manželku Juditu rod.Jurkovičovú, ktorá bola sestrou učiteľa Samuela Jurkoviča. Ťažkosti života mu neskôr pomáhala znášať jeho manželka Milka, rodená Jurenková, ktorej otec Samuel Jurenka sa zúčastnil revolúcie ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Bol notárom najskôr na Turej Lúke a potom na Brezovej. Milka bola setrou Albertíny,...

Nepoznané nebezpečenstvo a nepoznaný hriech

„Počuj, zem: Ajhľa, ja privediem pohromu na tento ľud, je to ovocie ich úmyslov, veď na moje slová nepočúvali a opovrhli mojim učením.“ Jer 6, 19 Existuje jeden veľmi pevný a zároveň tajomný hrad: hrad našej mysle. Ak tento hrad opanuje nepriateľ, má vyhratú už celú bitku. Čomu alebo komu sa podarí zaujať celú našu myseľ, či to alebo tamto, je našim pánom a bohom. Boh a Jeho sväté Slovo kladie veľkú váhu na tento významný hrad. On pozná jeho cenu. No diablu sa podarila veľmi dobrá taktika: on nás naučil nerátať s našou mysľou. On dobre pozná, že ten kto sa...

Láska vraví nenávidím, zavrhujem a neznášam

„Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. Keď mi prinášate spaľované obete, vo vašich daroch nemám záľubu, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní! Nechcem počuť hudbu tvojich hárf! Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!“ Am 5, 21−24 Kdesi do akéhosi cudzieho mesta prišiel nábožný pútnik, ktorý s údivom a s úctou pozoroval pyšne sa vypínajúce nádherné kostoly. „Tu bude zaiste mnoho bohabojných ľudí“, povedal istému neznámemu, ktorý sa k nemu priblížil. „Vojdime sem“, riekol neznámy, a obaja nasledovali zástup, ktorý sa hrnul do nádherného...

Pôst

Takmer všetky rozdiely medzi Kristovou a rímskou cirkvou vychádzajú z jednej vety: ako môže kresťan prísť k Božej milosti a byť spasený? Evanjelická cirkev učí – vierou, milosťou a zásluhami Ježiša bývame spasení; rímska – našimi vlastnými skutkami a poslušnosťou. Medzi ospravedlňujúce skutky počíta aj pôsty – uznávajú, že pôsty sú vraj dielom od Boha prikázané a teda bohumilé a vyhlasujúce za spasiteľné. Naša cirkev pôsty nezavrhuje, ale držiac sa jedine Písma prikladá pôstom takú dôležitosť, akú to zmieňujú Písma. Čo je pôst? O pôste možno hovoriť v dvojakom zmysle: telesnom a duchovnom. Telesný pôst je úplné sa zdržanie na krátky či dlhší čas pokrmov a nápojov; duchovný pôst je potlačovanie telesných...

Hroš, Tomáš Slavomil – kňaz, národovec, budovateľ

Tomáš Slavomil Hroš – farár, národovec a budovateľ Tomáš Slavomil Hroš sa narodil na košariských kopaniciach U Šindelov 27. marca 1808. V tom čase boli Košariská s kopanicami súčasťou obce i cirkevného zboru Brezová. Tomáš S. Hroš sa preto cítil Brezovanom a neskôr aj používal pseudonym: Brezovan, Brezovský. V týchto dňoch si pripomíname 150. výročie jeho úmrtia.  Priateľ Ľudovíta Štúra S Brezovou je spojená aj jeho celoživotná cirkevná služba, okrem štvorročného kňazského pôsobenia (1840-1844) na Bukovci. Po stredoškolských štúdiách v Modre pokračoval v štúdiu teológie na lýceu v Bratislave. Bol príslušníkom štúrovskej generácie a podpredseda študentskej Spoločnosti reči a literatúry československej a člen tajného spolku Vzájomnosť. Ostro...

Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší.

         Ajhľa, tvorím nové: už teraz to raší! U nôh Tvojich, je oddych, Kriste, – oddych – ach, naplň pravdou i dnes hruď, a praj nám oddýchnuť… Veď more žitia až sa pení, púť sa nám míňa v tvrdom lopotení. I nám sa ohlás, Pane, hlás, radosťou večnou naplň nás!  Amen  (M.R.) Iz 43, 18 – 19: “Nemyslite na prvotné veci, a o pradávnych neuvažujte! (19) Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru urobím cestu v púšti, rieky v pustatine”. Amen                      Bratia a sestry...

Pavol Országh Hviezdoslav – Na hromnice

Zas jeden rok, čo nový kvet sa vplietoldo venca žitia môjho! – Áno, dnesrad rokov tomu, pohľad môj čo vzlietolz tmy v sveta tohto kadejakú smes.V smes, ktorá bleskne vše a zase ztemnie –jak toku vír: tu vĺn noc a tam deň;kde včera ružou plálo líce zeme,dnes černie hrobom, zajtrá zbelie v srieň.V smes, ktorá plesá tu a tamto kvíli:včul blankyt spevný, zápät mračien vzdych;kde sedem bariev v jednej zahrá chvília všetky jeden smaže okamih.V smes, ktorá laská hneď a opäť trýzni,kde z kresla slávy na kríž potupy;kde s mocou zášť, cnosť s biedou zase blizny, –pochopy bludné, mylné postupy.V...