Hody na Podbranči -úryvok kázne z r.1985

   Hody na Podbranči – úryvok z kázne v.r. 1985 Pane, za Slovo milosti my vďaky vzdávame – nech vedie k pravej múdrosti – v pokore žiadame. To nekonečné bohatstvo je pre nás pripravené – a Pravdy Tvojej víťazstvo nás v nové boje ženie… Ó prosíme, daj bojovať udatne pre svet nový- ku Tebe sa vždy verne znať – ku svojmu Ježišovi!  Amen (M.R.) 2 Tim 3, 14  – 17:    “ Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil,  – (15) a že od detstva znáľ sväté Písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista...

Žime podľa Ducha

                                   Žime podľa Ducha Nie telu dlžní sme, lež dlžníci sme ducha, by tak sme konali jak myseľ pravdu slúcha. Ó, žime duchom a  vždy po Božej vôli, aby sme s Kristom raz oslávení boli.  Amen  (M.R.) G 5, 16 – 23: “Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. (17) Leo telo žiada proti duchu a duch proti telu; oni si navzájom odporujú, aby ste nerobili to, čo by ste chceli. (18) Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom. ...

5. september 1673

Na deň 5. septembra r. 1673 predvolali pred náhly súd prešporský 34 kňazov a učiteľov, zväčša z banských miest, a troch superintendentov: Joachima Kalinku, Martina Tarnóczyho a Štefana Feketeho. V terajšom primacionálnom paláci zasedal krvavý súd. Predsedom súdu bol arcibiskup ostrihomský Juraj Szelepcsényi; prísediacimi sudcami z duchovného stavu: Juraj Kollonics, predseda uhorskej komory a biskup viedensko-novomestský; Štefan Klobusiczky, biskup pätikostolský; Peter Korompay, biskup a opát sv. Petra a Pavla de Kach; Štefan Balogh, kapitulník z Trnavy; Ján Lapsánszky, tajomník; zo svetského stavu: Adam Forgách, kur. sudca; Juraj Illésházy, prísediaci kráľ. tabule; Štefan Széchy, strážca koruny; Ján Majthényi, personál; Valentin Balassa,...

500.výročie vydania protireformačného zákona v Uhorsku

 Historické okienko     500.výročie vydania protireformačného zákona v Uhorsku    Pri 500.výročí začiatku Lutherovej reformácie hľadali autori prednášok o dejinách reformácie v našich seniorátoch veľmi pracne zachované zmienky o “prvých lastovičkách” – prvých vystúpeniach hlásateľov reformačného učenia a o prvých evanjelických cirkevných zboroch na Slovensku (v Uhorsku). Zpráv z tohto obdobia sa nezachovalo mnoho a preto iní historici tvrdia, že sa reformácia u nás šírila len pomaly. Je vhodné, i keď veľmi smutné a boľavé, pripomenúť si výročie, ktoré dokazuje, že reformačné účenie sa do mnohých miest a regiónov dostalo veľmi rýchlo a nachádzalo tu živú odozvu a prijatie. ...

Prečo Ježiš plače?

                                                 Prečo Ježiš plače? L 19, 41- 44, 21, 5 a 24: “Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním (42) a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju; ale je to teraz skryté pred tvojimi očami; (43) lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac zovrú zo všetkých strán (44) a zrovnajú ťa zo zemou, i tvoje dietky, a nenechajú v tebe...

Cesta k odpočinku

               Cesta k odpočinku Odpusť nám, Bože, úpadky, hriechy, ľud svoj háj a bez potechy nenechaj! Netresci nás, jak by sme zaslúžili, lež praj sily, pri nás stoj: daj verne skončiť žitia boj. Amen (M.R.) Žd 3, 7 – 19: “ Preto ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, (8) nezatvrdzujte si srdcia ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti, (9) keď ma skusovaním pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky (10) za štyridsať rokov; prteo som zanevrel na toto pokolenie a povedal som: Ustavične blúdia v srdci! Ale oni nepoznali...

Duchovná rybačka

                            Duchovná rybačka Ďakujeme Ti, Pane náš, za milosť s ktorou vzhliadaš na nás, keď nás vyučuješ slovom pravdy a poveruješ spoluprácou  na Tvojom diele záchrany zatratených ľudí. Prosíme, popraj svojej cirkvi horlivých činiteľov tvojho slova, pripravených ísť na hlbinu bez strachu a bázne. Popraj aj našim cirkevným zborom služobníkov a  spolupracovníkov, ktorí sa spoliehajú predovšetkým na Tvoje slovo a zasľúbenia, ktorí nebudujú cirkev na sebe, na svojej múdrosti a svojej osobe, ale na Teba, Skale vekov. Pomáhaj všetkým pokrsteným v Tvoje meno verne  Ťa nasledovať a...

Buďme verní až do smrti

                        Buďme verní až do smrti Príď, Pane, k nám so svojím jasom – Osvieť nám srdcia plné rán! Voláme k Tebe silným hlasom – Tmu zažeň, veď nás v nebies stan! Nech celý život náš je žitím, V ktorom by prúdil svetla jas – I cestou kríža, vlnobitím, Ty v svoje svetlo obleč nás! Amen 2 K 11, 21 – 33; 12, 7 – 10: “Na svoju hanbu hovorím: v tomto ako by sme, ozaj, boli slabí!     Ak si však niekto trúfa v niečom – nerozumne...