Ján Mišák ‒ Čakáme na Teba, Pane

S vrúcnosťou v duši čakáme Ťa, Pane,aby dielo spásy mohlo byť konané,v pamäti zachovať všetky zasľúbenia,PÍSMO o tom svedčí všetkým pokoleniam.Málo je prípravy na tej ľudskej strane,pre nápravu duší výhovorky samé.Akáže je veru tá naša príprava?Namiesto otázky skutočnosť boľavá!Údolie tohto sveta nie je vyrovnané,prebudiť sa zo sna, nie je všetkým dané. Cesta hrboľatá má byť už rovinou,srdce sa nevie vyrovnať s otázkou jedinou.Svetu sa nechce pokánie pravé činiť,hriešny človek nemôže hriešneho z hriechu viniť. Kráľovstvo Božie zjavne sa už blíži,kto chce byť veľkým, nech sa v pýche znížia pripraví si odev z tej pravej pokory,do Božieho kráľovstva Pán dvere otvorí. Premnohí proroci a zemskí králivo svojich srdciach túžbu veľkú mali.Verili...

Aký Advent – také Vianoce

                    Aký Advent – take Vianoce Počujeme hlas Tvoj, Otče drahý – Nuž žehnaj, žehnaj naše túžby, snahy. Ísť za hlasom tým stále – každodenne… A srdce stvor nám čisté, oddané a verné! Veď Tvoja láska veľká, neskonalá Ježiša Krista svetu – istú nádej dala. Čo otvára nám nebo, núka večnú spásu! Načúvať chceme, Otče, Tvojmu hlasu. Amen  (Z.O.) Žd 10, 19 – 25: “Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu (20) touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné...

Blahoželanie k Adventu 2023 a k novému cirkevnému roku

        Blahoželanie k Adventu a novému cirkevnému roku    “Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsosostich”! ( Mt 21, 9)    Pozdravujeme všetkých čitateľov a priaznivcov našej web.stránky, všetkých našich milých z kruhu rodiny i všetkých priateľov a známych z celej našej cirkvi –  slovami zvolania zástupov v Jeruzaleme, pri Pánovom slávnom príchode na osliatku.        Prišiel predivne a pokorne do tohoto sveta. Prišiel aj do Jeruzalema ako Kráľ pokoja a priali by sme si, aby nielen toto mesto, ale aj všetky mestá a dediny i malé samoty mohli prežívať...

Senickí evanjelici na súdoch v Sobotišti 1672

    Senickí evanjelici na súdoch v Sobotišti 1672 a následná              vojenská retorzia v Senici a na Brančskom panstve v roku 1673.     V Senici predchádzal tragickým udalostiam príchod cisárskeho vojska na jar roku 1670. Pilárik o tom napísal: “Keď už generál Spork prišiel do Senice, z jeho mužstva snáď 200 mužov prišlo ku mne ku spovedi a na službách Božích bol aj sám generál; potom ma dal zavolať k sebe. Ja som ho aj úradne pozdravil, na čo skrze tlmočníka odpovedal a poďakoval sa a aj ma k svojej tabuli dal pozvať....

Menoslov žalovaných z Turej Lúky za obranu kostola 14.Júla 1672

                   Menoslov žalovaných na Turej Lúke 1672                         za obranu kostola 14.júla 1672    Uviedli sme (viď: Tragédia Senice Turej Lúky a okolia pred 350 rokmi), že súdny proces s obžalovanými sa začal v Sobotišti dňa 5. 9.1672 a jeho forma bola pomerne mierna v porovnaní s mimorianym súdom v Trnave v tom istom roku s bratislavskými mešťanami, ktorých na čele s farárom Titiusom odsúdil na smrť a stratu majetku, hoci trest smrti bol napokon zrušený, ale aj v porovnaní s...

Nedeľa večnosti 23

                            Nedeľa večnosti 23 My vieme, – deň ten pride, keď v oblaku náš Pán sa zjaví ako Sudca a postaví svoj stan. Kol Neho svety stanú, by počuli ortieľ svoj… Ó, Ježiši náš milý, buď milostivý v tej chvíli a večne so sebou nás spoj!  Amen (M.R.) Mk 13, 31 – 37:     “Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. (32) O tom dni však a hodine nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec. (33) Majte sa na...

Mária Royová — Ako to bude?

Až vstane Kristus z trónu zlatého,poslednú pečať až On prelomí:„Stalo sa! Koniec!“ z miesta svätéhoaž zaznie; orkán stáveké stromyaž začne lámať: ako to bude? Až ostrovom jas v mori sa stratí;zemetrasenie nádherné dómys rachotom temným až navždy zvráti;poslednú pieseň až zhučia hromypozemskej kráse: ako to bude? Ó, až raz ku nej združia sa stonybolesti divej, výkriky žiaľu,až zmizne zákon, trasú sa tróny,na každej tvári len strasť zúfalúaž oko uzrie: ako to bude? Až On sa zjaví, Ten posmievaný,ktorého deti dnes každý mučí,až príde dávno ohlasovaný,ktorého láskou svet zhŕdať učí,ako Sudca, v sláve: ako to bude? Až večnej smrti ohnivá strelapreletí svetom...

Čas sa priblížil

                                         Čas sa priblížil Synu Boží, Pane Kriste, nádej naša – útočište,  zachovaj nás vo vyznaní, že si za nás križovaný. A keď niekdy prídeš k súdu, priznaj sa k nám, svojmu ľudu, zmiluj sa a priveď k sebe, z plaču – strastí v slávne nebe. Amen  (M.R.) Lk 21, 8 -19:    “Riekol im: Nedajte sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus, a Čas sa priblížil. Nechoďte za nimi! (9) Keď však počujete o...

Chrám – Dom Boží

                Chrám – Dom Boží 1 M 28, 10 – 19:      “ Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Cháránu. (11) Došiel na posvätné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvätného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. (12) Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. (13) A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin Boh tvojho otca Abraháma a Boh ...

Zamyslenie na cintoríne

                                        Zamyslenie na cintoríne Ty vzkriesenie si i život, Pane, ku Tebe v kríži dvíhame dlane… Ó, teš nás, zdvíhaj a vierou spravuj po časnom žití nebo nám daruj! Amen. (M.R) F 3, 2O-21: “ Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. (21) On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu”. Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Sviatok “Pamiatka zosnulých” dal opäť do...