Radujte sa! Pán blízko!

                    Radujte sa! Pán blízko! Fil 4,4-9:  “Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem:radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné. Čomu ste sa aj naučili, čo...

Spomínajte!

Spomínajte! Tys kameň uholný – na Sione stály Náš drahý Ježiši – hoden cti a chvály. Ó, buď nám základom, svätyňou i hradom a niekdy v onen čas, v stan večný prenes nás! Amen (MR) Žid 13, 7-9: ” Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania, a napodobňujte ich vieru. (8) Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. (9) Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo to je výborné, keď sa srdce posilňuje milosťou a nie pokrmami”. Amen (viac…)

Vstup do seba

Vstup do seba Lk 15, 11-32: “ A hovoril ďalej: jeden človek mal dvoch synov. (12) Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. (13) Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhl si imanie. (14) Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a om začal núdzu trpieť. (15) Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja, a ten ho poslal na pole svine pásť. (16) I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali...

Kázání o chudých

První čtení: Deuteronomium 15,11: „Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru.“ Druhé čtení: Leviticus 25,10: „Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi.“ Čtení ke kázání: Jan 12,3 – 8: „Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: “Proč nebyl...

Motivácia kresťanov

Motivácia kresťanov 1 Pt 4, 7 – 11: “Koniec všetkému je blízko. Buďte teda rozvažití a na modlitby bedliví. (8) A nadovšetko verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. (9) Buďte vospolok pohostinní bez reptania. (10) Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. (11) Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč od Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On má slávu a moc na veky vekov. Amen. “ Haleluja! Milí bratia a milé sestry v Pánovi...

Odpočiňte si trochu

Odpočiňte si trochu Mk 6, 30- 34: “Apoštolovia zišli sa k Ježišovi a oznámili Mu všetko, čo robili a učili. (31) Povedal im: Poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte si trochu. Lebo toľkí prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť. (32) Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do samoty. (33) Ale mnohí ich videli odchádzať a dozvedeli sa, kam, preto zbehli ta pešo zo všetkých miest a predišli ich. (34) Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup, i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. – A začal ich učiť mnohému”. Amen Bohumilí...

Ciele napomínania

Ciele napomínania R 12, 12 – 21: “ Veseľte sa v nádeji; v súžení buďte trpezliví, na modlitbe ustaviční, (13) k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. (14) Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte! (15) Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi! (16) Buďte vospolok jednomyseľní, nie namyslení, ale nízkym naklonení; nebuďte múdri len pre seba. (17) Nikomu sa neoplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. (18) Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, (9) nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu, – lebo je napísané: Mne...

Všetko má svoj čas

Všetko má svoj čas Kaz 3, 1-11: “Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: (2) Je čas sadiť i čas vytŕhať zasadené; čas zabíjať i čas uzdravovať čas búrať i čas stavať čas plakať i čas smiať sa čas horekovať i čas poskakovať; čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu; čas hľadať i čas strácať, čas roztrhať i čas zošívať čas mlčať i čas hovoriť čas milovať i čas nenávidieť čas vojny i čas pokoja. Aký úžitok má ten, ktorý pracuje, z toho že sa namáhal? Videl som...

Kázání o okultismu

První čtení: Deuteronomium 18,9 – 14: „Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a...

Sme pozvaní k večeri

Sme pozvaní k večeri Lk 14,15-24: “Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal Mu: Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom.(16) On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. (17) V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo už je všetko hotové! Ale všetci začali sa jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho- prosím ťa, vyhovor ma. (19) Druhý povedal: Päť párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať- prosím ťa, vyhovor ma. (20) Iný zas povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prísť. (21) Keď sa...