Kázání o okultismu

První čtení: Deuteronomium 18,9 – 14: „Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.“

Druhé čtení: Matouš 8,14 – 17: „Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.´“

Čtení ke kázání: Marek 16,15 – 20: A řekl jim: “Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.” Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.“

Kázání:

Milé sestry a drazí bratři,

jak asi tušíte z přečtených biblických textů, dnešní kázání bude o okultismu, resp. půjde o varování před okultismem. Ve svém minulém kázání jsem Vás varoval před smilstvem, tělesným i duchovním. A okultismus nutno chápat jako jednu z forem duchovního smilstva.
Co je to vlastně okultismus? Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ čili tajný, skrytý, utajený. Okultismus představuje tajnou či skrytou duchovní nauku spojenou se zvláštními schopnostmi, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi.
Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus ( z řeckého „esoteros“, to jest uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak jako praktické dotažení esoterismu.
Mezi okultní praktiky pak patří vzývání satana nebo zlých duchů, vyvolávání mrtvých, uchylování se k horoskopům, k astrologii, k hádání z ruky, k výkladu předtuch a věšteb, k jevům jasnovidectví, ptát se věštců a okultních médií. Také nošení talismanů a uznávání pověr. Všechny tyto praktiky Bůh zakazuje, jak jsme slyšeli v našem prvním čtení: „Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti.“ (Dt 18,10 – 12)
Je však okultismus dnes aktuální? Není to záležitost dávné minulosti? Žel ne. Dnes zažíváme novou okultní vlnu fascinace magií, satanismem, čarodějnictvím a esoterikou. Tato vlna je především spojena s aktivitami hnutí New Age čili hnutí Nového věku, které sebou nese staré i nové okultní praktiky: K těm starým můžeme zařadit magii, spiritismus, zaklínání, jasnovidectví, čarodějství, věštění, doptávání se s kyvadélkem, virgulí nebo spirálou, telekinezi, telepatii, astrologii, horoskopy či numerologii. K těm novým pak lze řadit Silvovu metodu, reiki, modrou alfu, trancendentální meditaci, channeling, všelidskou  velkou invokaci, holotropní dýchání, vzpomínání na minulé životy, homeopatii, léčení pomocí krystalů, čtení z aury, biologickou zpětnou vazbu, makrobiotiku, jógu jako duchovní cestu, vegetariánství, veganství či kurzy pro “rozvoj lidského potenciálu”. Děje se to, co již dávno předpovídalo Písmo svaté: „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.“ (1 Tm 4,1 – 5).
V čem spočívá nebezpečí okultismu? Hlavně v tom, že okultními praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Přitom jde o hříchy proti prvnímu přikázání. Bůh je jediný pramen života, jakékoli modlářství ničí život v nás, proto Písmo svaté mluví o Boží žárlivosti na Jeho obraz v nás. Kontaktem s okultismem a jeho praktikováním se člověk otevírá temným silám, které ničí člověka jeho život i jeho poslání. To se projeví v jeho životě také konkrétními znaky a symptomy.
Předně jde o duchovní obtíže typu dlouhodobé duchovní otupělosti, odporu k vnitřní modlitbě, neschopnosti vyznávat Ježíše jako svého Pána a vyslovovat Ježíšovo jméno, odporu až nenávisti k duchovním darům, neschopnosti číst a slyšet Boží slovo, usínání při bohoslužbách a duchovních programech či společných modlitbách.
Dále jde o různé druhy nutkavých myšlenek jako nutkavá jednání vedoucí k sebetrýznění, nutkavé nečisté myšlenky, představy, perverzní představy, kriminální sklony, nutkání ke krádežím, kleptomanie, nutkavé přejídání a nezvladatelná mlsavost, záchvaty nenávisti vůči Bohu či nutkání k sebevraždě. Okultismus bývá zdrojem narušení vztahů především v rodině, mezi rodiči a dětmi, sourozenci, manžely, je zdrojem nevěr v manželství, neschopnosti přátelských a sousedských vztahů či neschopnosti soucitu k slabým a starým.
S okultismem jsou spojeny nejrůznější závislosti jako jsou závislosti na alkoholu, na drogách a na lécích, na počítači, na počítačových hrách a hracích automatech, na práci (workoholismus), na pornografii a necudnosti v jakékoli formě. Dále jde o záchvaty zuřivosti, hněvu, prchlivosti či extrémní sebelítost a přecitlivělost.
A také o strachy a fobie nejrůznějšího druhu, jedná se například o strachy z nemoci (hypochondrie), ze stárnutí, ze tmy, ze hřbitova, z mrtvých, ze smrti, z lidí, z prázdného prostoru, z nedostatku místa, z budoucnosti, z nových věcí, strach před hmyzem.
O démonickém pozadí strachů, které jsou často v malé míře součástí života, je nutno vážně uvažovat v případě, že jsou příliš silné a chronické.
Okultismus může vést k psychickým problémům. Jde o nejrůznější druhy depresí a touhu po smrti či různé příznaky, které vypadají jako poruchy osobnosti nebo psychózy a přitom nejdou léčit jako psychiatrické nemoci. Zkrátka je toho dost. Co může udělat člověk, který se z nevědomosti nebo vědomě otevřel zlému, nebo žije v rodině, která je duchovně spoutána silami temnoty?
Písmo svaté naštěstí přináší četné zprávy o tom, že Ježíš si věděl rady se zlými démony, jak jsem slyšeli v našem druhém čtení: „Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.´“ (Mt 8,16 – 17). Tuto schopnost daroval Ježíš i svým učedníkům, jak jsme slyšeli v dnešním textu ke kázání: „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ (Mk 16, 17 – 18).
A tak řešení našich problémů s okultismem je následující:
– Odevzdat svůj život Ježíši Kristu.
– Dělat pokání z toho, co jsme zlého udělali.
– Odříci se toho, co jsme zlého udělali, a Satana, který nás svedl.
– Prosit za osvobození a zrušení prokletí – někdy musíme být z prokletí a závislosti na zlu rozvázáni někým jiným (nejčastěji duchovním).
Jako příklad nám mohou sloužit věřící v Efezu: „Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných. A tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo.“ (Sk 19,18 – 20).
Standardní, běžnou a každodenní prevencí a ochranou proti zlu je pak život po boku Božím:
v každodenním vědomém životě z víry v Ježíše Krista,
v každodenní modlitbě,
v každodenní prosbě o Boží vedení,
v každodenní prosbě o Boží ochranu,
v četbě a rozjímání Božího slova,
v životě ve společenství křesťanů,
v hledání a naplňování Boží vůle,
ve službě Bohu a bližním,
ve svátostech atd.
Myslím, že postní období je vhodnou dobou na to, abychom se zbavili všech okultních praktik, a to i těch zdánlivě nevinných, a hledali v Ježíši Kristu vysvobozeni z nejrůznějších okultních vazeb a závislostí. Abychom se mohli nakonec dokonale držet jen Hospodina, našeho Boha (Dt 18, 13). Amen.

Modlitba po kázání:

Nebeský Otče,

děkujeme Ti, že nás dostatečně varuješ před okultismem a různými okultními praktikami. Zvlášť děkujeme za to, že ve Tvém Synu, Ježíši Kristu máme dokonalé vysvobození z područí démonů, neboť On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.
Odpusť nám, nebeský Otče, že stále nejrůznějšími způsoby upadáme do područí démonických sil, a to často i z pouhé nevědomosti či zvědavosti. Daruj nám tedy dostatek moudrosti, síly, odvahy, lásky a milosti, abychom se dokázali zřící všech okultních praktik, byť vypadají nevinně jako např. čtení horoskopů či nošení talismanů, a abychom pod vedením Ducha svatého se zbavili všech okultních vazeb a závislostí. Abychom se mohli dokonale držet jen Tebe, našeho Boha a Tvého Syna, našeho Pána a Spasitele. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

Stanislav Heczko

Komentovať