Poďakujme za úrody zeme

    Poďakujme za úrody zeme Bože, Ty si požehnal ľudu svojmu v ťažkej práci, úrody si zachoval – v láske čistej vývodiaci… Preto s vďakou hľadíme ta k výšinám Tvojho neba – zachovaj nás prosíme, v pravde, keds’ nám doprial chleba. Amen (M.R.) Ž 145, 15 – 21: “Na Teba sa upínajú oči všetkých, a Ty im načas dávaš pokrm.  (16) Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti.  (17) Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. (18) Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú v pravde.  (19)...

Včera synoda bola

Zasadnutie synody sa skončilo  10.10.20  Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka  Spravodajstvo V priestoroch Kultúrnom dome Andreja Hlinku sa 10. októbra 2020 od 9:00 do 21:00 uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Na zasadnutí sa zúčastnilo viac ako 50 synodálov. Po úvodnom schválení rokovacieho poriadku, voľbe sčítacej komisie a splnení ďalších náležitostí sa prítomní venovali správe o plnení uznesení zo Synody 2019. Prítomní sa dotkli témy Reformaty a po diskusii navrhli prijať uznesenie, že Synoda ECAV požaduje likvidáciu spoločnosti Reformata a následne zaradiť správu majetku v rámci novovytvoreného strediska správy majetku ECAV pri GBÚ. Uznesenie bolo schválené. Správa predsedníctva ECAV...

Pozvanie k vernosti

                    Pozvanie k vernosti Oslavujeme Tvoju dobrotu, lásku a vernosť, milý náš Otče nebeský, ktorý si nás povolal do spoločenstva s naším Pánom Ježišom Kristom. Ďakujeme, že aj vtedy, keď si to nezasluhujeme, Ty zostávaš verný vo svojom slove a zasľúbeniach. Dnes Ťa prosíme o novú milosť a nové dary Ducha Svätého, aby sme mohli byť Tvojimi  vernými deťmi a raz vošli skrze Pána Ježiša Krista do Tvojej plnej slávy. Amen 1 K 1, 4 – 9: “Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristu...

Pozvanie jesť chlieb života

               Pozvanie jesť chlieb života Lk 14, 1 – 6: “Raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby jedol chlieb, a oni Ho pozorovali. (2) A hľa, akýsi vodnateľný človek bol pred Ním. (3) Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spýtajúc sa: Dovolené je v sobotu uzdravovať a či nie? (4) Oni však mlčali. A On siahnúc naň, uzdravil ho a prepustil. (5) Im však povedal: Keď niektorému z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný? (6) A nemohli Mu na to odpovedať.” Amen...

V r.2021 bude sčítanie ľudu a…

SČÍTANIE obyvateľov 2021  24.09.20  Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku  Stanoviská a vyjadrenia V roku 2021 čaká občanov Slovenska znova po desiatich rokoch sčítanie obyvateľstva. Jeho výsledky budú pre všetky sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť jedinečným a nenahraditeľným zdrojom dôležitých informácií.      Pre cirkvi má sčítanie obyvateľstva, okrem štatistického a dátového významu, ešte o jeden dôležitý rozmer naviac. Vyplýva z nastavenia Zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností, ktorý platí od 1. januára 2020. Povedané úplne pragmaticky: od počtu členov cirkví závisí výška finančnej podpory, ktorú dostávajú cirkvi od štátu.      Ambíciou zdravej,...