Treba len málo – vlastne jedno

                                            Treba len málo – vlastne jedno Lk 10, 38 – 42: “Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. (Tam) Ho prijala do domu žena, menom Marta. (39) A tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Ježišovi k nohám a počúvala jeho reč. (40) Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. (41) Odpovedajúc Pán, riekol jej: Marta, Marta, starosltlivá si a znepokojuješ sa...

Prejdi Jordán!

Joz 1, 1-7: ”Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša prehovoril Hospodin k Mojžišovmu služobníkovi Józuovi, synovi Núnovmu, takto: (2) Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz vstaň, prejdi cez tento Jordán, Ty i všetok tento ľud, do krajiny, ktorú dávam Izraelcom.  – (5b) Budem s Tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám a neopustím ťa. (6) Buď silný a odvážny, lebo ty do dedičstva pridelíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobnk Mojžiš. Neuchýľ sa od neho ani na pravo, ani naľavo, aby si...

Prvá žatva

Ku vodám života, uč nás ísť a svojou milosťou – isť nás, isť! Náš Bože láskavý, čuj nás dnes a pred tvár Tvoju, vznes nás, vznes! Úklady hriechu daj odraziť, nad ťažkosťami zvíťaziť! Drž svoju pravicu nad nami! Buď Otcom – veď sme Ti dietkami! Amen (MR) J 4, 27-42: “Vtom prišli Jeho učeníci a divili sa, že sa zhovára so ženou; ale ani jeden nepovedal: Čo sa jej spytuješ? alebo: Čo s ňou hovoríš? (28) Žena nechala teda tam nádobu, odišla do mesta a hovorila ľuďom: (29) Poďte, viďte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila; či to...

Zaujímavá štatistika pred 100 rokmi

Počas V. Evanjelických cirkevných dní začiatkom júla minulého roku v Békešskej Čabe, v Maďarsku, tisíce Slovákov z našej krajiny, ale aj z Dolnej zeme (najmä z Vojvodiny v Srbsku) a z iných štátov, utužovali svoje náboženské a národné povedomie s pohľadom na blížiace sa jubileum 500 rokov od začiatku reformácie. Organizátorom tohto stretnutia patrí uznanie za vhodný výber miesta a hostiteľom za nesebecké poskytnutie priestorov. Mohli sme tak obdivovať impozantné budovy kostolov, škôl, fár a iných cirkevných objektov v tomto meste. Žasli sme nad odkazom hmotného a v tom i duchovného svedectva, čo na tomto priestore počas niekoľkých storočí po prisťahovaní zanechali naši Slováci-evanjelici. Dnes je pravda už situácia celkom iná.  Ako to bolo ale...

Občerstvovacia stanica

Žd 2, 12-18, 24: “Preto zase vzpružte ochablé ramená a podlomené kolená! (13) A urovnajte si chodníky nohám, aby čo je chromé, sa nevytklo, ale radšej ozdravelo. (14) Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuzrie Pána!  (15) Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nespôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškrvrnili ; (16) aby nikto nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako Ezav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo. (17) Veď viete, že že aj keď neskôr chcel zdediť požehnanie, bol zavrhnutý a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel...

Ivan Eľko: Kázeň na pohrebe Pavla Proksu

Stíšme svoje srdcia pred Bohom a započúvajme sa do básne – modlitby Pavla Proksu, ktorú napísal pred desiatimi rokmi, vtedy ako 87-ročný. Ty sám ma, Bože svätý, súď, keď zmietam sa tu v necnosti, rovná, či krivá moja púť, vytrhni ma z neprávosti! Ty sám ma, Bože drahý, súď, nech nepadnem ľuďom do rúk, Ty ráč ma k sebe privinúť a zbav časných i večných múk! Ty sám ma, Bože dobrý, súď, nekarhaj tvrdo v prísnosti, nedaj mi v hriechoch zahynúť, lež odpusť mi ich z milosti! Ty sám ma, Bože večný, súď, veď neviem, kedy skonať mám, daj v lone Tvojom spočinúť, buď potom mojim sudcom sám! Ja sa...