Ivan Eľko: Kázeň na pohrebe Pavla Proksu

Stíšme svoje srdcia pred Bohom a započúvajme sa do básne – modlitby Pavla Proksu, ktorú napísal pred desiatimi rokmi, vtedy ako 87-ročný. Ty sám ma, Bože svätý, súď, keď zmietam sa tu v necnosti, rovná, či krivá moja púť, vytrhni ma z neprávosti! Ty sám ma, Bože drahý, súď, nech nepadnem ľuďom do rúk, Ty ráč ma k sebe privinúť a zbav časných i večných múk! Ty sám ma, Bože dobrý, súď, nekarhaj tvrdo v prísnosti, nedaj mi v hriechoch zahynúť, lež odpusť mi ich z milosti! Ty sám ma, Bože večný, súď, veď neviem, kedy skonať mám, daj v lone Tvojom spočinúť, buď potom mojim sudcom sám! Ja sa...

Dlžník, čo sa nehanbí

R 1,14 -17: “Dlžníkom som Grékom aj Negrékom, múdrym aj nerozumným, a tak hotový som aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, predne Židovi, (potom) aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery”. Amen Z Božej milosti vstúpila naša Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v roku 2017, spolu s ostatnými evanjelickými cirkvami vo svete, do jubilejného roku, ktorý nám prináša 500. výročie začiatku reformácie Dr.Martina Luthera. Je to pre nás evanjelikov vzácna príležitosť...

Živá obeť Bohu – naša rozumná služba

Dľa darov, čos nám udelil, ó, Hospodine požehnaný, nech vzrastáme zo dňa na deň, v pravom, čistom milovaní. A neleniví pri práci cítime sladkosť pravých cností, vždy zdielni a Tebe dobrorečiaci, žijeme v Tvojej pravici. Amen  /M.R/ R 12,1-5: “Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú to službu Bohu. (2) A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. (3) Lebo mocou milosti ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel...