Zomrela ses.farárka Erika Sukovská

Zomrela Erika Sukovská  11.08.20  Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu Milé sestry, milí bratia, v nádeji vzkriesenia vám oznamujem, že naša milá spolusestra v oltárnej službe Erika Sukovská v nedeľu 9.8.2020 nás predišla z časnosti do večnosti. Myslite prosím v modlitbách najmä na všetkých pozostalých.  

Dobročinnosť z ochoty, nie z prinútenia

            Dobročinnosť z ochoty,  nie z prinútenia            2 K 9, 6 – 9: “Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. (7) Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. (8) A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba) , aj nadbytok pre každý dobrý skutok, (9) ako je napísané: Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá...

Príhovor pri Krste sv.

  Krst svätý           ( A. M. 24.okt.2019)               Ž 128: (Pútnická pieseň) Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po Jeho cestách. (2) Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, blažený budeš a dobre sa ti povedie. (3)Tvoja žena bude ako úrodný vinič vo vnútri tvojho domu; tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola. (4) Hľa, takto dôjde požehnania muž, ktorý sa bojí Hospodina. (5) Nech ťa požehná Hospodin zo Siona. Dívaj sa na blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života (6) a uzri synov svojich...

Modely financovania cirkvi

Spoločná SPK Bratislavského a Považského seniorátu na tému modelov financovania cirkvi  17.07.20  Mgr. Miroslav Jäger, zapisovateľ, Mgr. Ján Ochodnický, senior POS, Doc. ThDr. S. Horňanová, PhD., seniorka BAS  Spravodajstvo V chráme Božom v Piešťanoch sa dňa 14.7.2020 v podvečerných hodinách stretli duchovní dvoch susedných seniorátov na spoločnú pastorálnu konferenciu s predsedom ZED ECAV br. Mgr. Jánom Bunčákom. Predmetom rokovania boli modely financovania cirkvi.      Nakoľko ZED je stavovskou organizáciou pre duchovných ECAV, pripravil návrh na financovanie cirkvi ako aj platov duchovných. Na stretnutie boli poznaní aj dozorcovia z cirkevných zborov. Na spoločnú SPK BAS a POS boli zboroví predstavitelia pozvaní písomne...

Nezmenené Augsburské vyznanie

Augsburské vyznanie je tak vážne a dôležité pre našu cirkev, že ho všeobecne nazývajú zreničkou cirkvi a preto každý evanjelik by sa mal popri svätej Biblii aj s touto našou knihou zaoberať a oboznámiť s naším učením. Názov tohto vyznania pochádza od mesta Augsburg v Bavorsku, kde 25. júna 1530 v sobotu poobede o tretej hodine na ríšskom sneme podali a predložili cisárovi Karolovi V. luteránski nemeckí prívrženci, panovníci a ostatné ríšske stavy svoje vyznanie. Nemecký cisár v zvolávajúcej ríšskej listine oznámil aj témy porady, medzi ktoré umiestnil okrem vojny proti Turkovi aj náboženskú otázku: „aby sa medzi nami láskavo a...

Najlepšia chvála

Snáď každý človek sa rád s niečím chváli a zakladá si na tom. Dieťa sa chváli hračkou, hoci bezcennou, roľník s chválou ukazuje na svoje pole a do svojich stajní, boháč sa pýši s drahokamami, autami, domami, matka svojimi deťmi, a starec rád vyrozpráva čo vykonal. A je zaujímavé všimnúť si, čím sa ľudia pýšia. Z toho vybadáme, v čom vidia len to najlepšie na svete, a čo v nich samých asi je. Prorok Jeremiáš hovorí (9, 22-23): „Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom! Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že...