Július Dérer

Evanjelický a.v. farár, pôsobil v Modre ako kaplán (v rokoch 1918 – 1920 a od r.1935 – 1957). Počas sv. vojny navštevoval politických väzňov, bojujúcich proti fašizmu. Zachránil mnoho prenasledovaných židovských občanov, najmä deti. Dostal najvyššie Vyznamenania po oslobodení: Rad republiky a medzinárodné ocenenie v Izraeli.

Samuel Jurkovič (1786 – 1873)

učiteľ, notár, národný buditeľ, narodený 9. februára 1786 na Brezovej, zomrel 13. júla 1873 na Turej Lúke, Študoval na lýceách v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici. Rozhodol sa byť kňazom, a to aj napriek snahe rodičov, ktorí z neho chceli mať hospodárskeho odborníka či lekára. Pôsobenie dedinského učiteľa začína v r. 1817 v Novom Meste nad Váhom, kde je aby si finančne zabezpečil začiatky svojho štúdia. Tu realizuje svoj dôkladne premyslený plán pomoci slovenskému ľudu. Začal uskutočňovať svoj návrh reorganizácie najnižšieho slovenského školstva, vypracoval preň metodické príručky, základné učebnice a rôzne iné pomôcky. Po dvoch rokoch sa tu oženil s...

Jozef Miloslav Hurban (1817-1888)

Znamenitý rečník, bojovník povstania roku 1848, panslavista, evanjelický farár – to je niekoľko prívlastkov, ktoré dostal. Jeho začiatky neboli ľahké. Raz ho počas prechádzky po Bratislave ako študenta zastavil Ľudovít Štúr a spýtal sa ho, či cvičí v slovenskej reči a pripomenul mu: „Veď ste Sloven!“ a prekvapený Hurban mu odpovedal: „Áno, som Slovák.“ To zapôsobilo na Hurbana a pod jeho vplyvom sa začal zapájať do činnosti slovenskej mládeže. Zanedlho sa Hurban so Štúrom stali najaktívnejšími členmi Spoločnosti československej. Potom nasledoval pamätný deň slovenskej mládeže na Devíne. Vtedy, 24. apríla 1836, prijal Jozef Hurban meno Miloslav. Prvým zastavením Hurbanovým ako...

Fedor Ruppeldt (1921-1952)

Pred 127 rokmi sa narodil biskup Západného dištriktu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi (1947 – 1952) F. F. Ruppeldt. Pôsobil ako kaplán vo Vrútkach a v Sučanoch, ako farár v Sučanoch a v rokoch 1921 – 1952 v Žiline. F. F. Ruppeldt sa narodil sa 1. júna 1886 v Liptovskom Sv. Mikuláši v rodine evanjelického učiteľa a nadšeného zberateľa slovenských ľudových piesní Karola Ruppeldta, a Klementíny, rod. Augustínyovej, národovkyne a publicistky. Bol obdarovaný množstvom talentov, mimoriadnou usilovnosťou, dôkladnosťou, múdrosťou a dobrou vôľou. Vplyv Setona-Watsona Od detstva vnímal kresťanstvo a slovenský svet vo vtedajšom Uhorsku – predovšetkým tvrdosť maďarizačnej politiky voči...

Samuel Tomášik (1813-1887)

Evanjelický a. v. farár a senior, ktorý patrí k dôležitým osobnostiam pre evanjelickú cirkev, slovenský národ i spoločnosť. Svojou celoživotnou činnosťou sa zaradil medzi významných predstaviteľov slovenskej evanjelickej inteligencie. Bojoval za evanjelickú cirkev, za zavedenie spisovnej slovenčiny na školách a v cirkevnej správe, za požiadavky slovenského národa. Pochádzal z rodiny vzdelaného evanjelického farára. Narodil sa 8. 2. 1813 v Gemerskej (Jelšavskej) Teplici rodičom Pavlovi (1770 – 1833) a Kristíne Tomášikovcom, ktorí mali spolu 10 detí. Žili síce v skromných podmienkach, ale v súlade s reformačnou zásadou umožnili štyrom svojim synom študovať. Súkromný život Samuela Tomášika bol poznačený nehodami a smrťou...

Michal Bodický

Michal Bodický (* 25. september 1852 Špania Dolina – † 23. december 1935 Bratislava) bol ev. kňaz, spisovateľ, publicista, člen Slovenskej národnej rady, profesor teológie a prvý slovenský dekan na Evanjelickej teologickej fakulte, bývalom evanjelickom lýceu v Bratislave. Zúčastnil sa mnohých národných a cirkevných zápasov v Uhorsku. Usiloval sa o reformy a aktualizáciu cirkevného života, napríklad aj o poslovenčenie bohoslužieb. Pseudonym: Bohutiensky, Kapitán, Milovník Boží, Modlitebník Boží. Jeho otec Samuel Bodický (1818-1904), jeho matka Mária rod. Bodická, jeho brat Samuel Bodický (1850-1919) bol tiež evanj.kňaz a spisovateľ. Študoval na ev.teol. fakulte vo Viedni, v Erlangene a ako ev. kňaz pôsobil...

Miloš Beblavý

Farár Miloš Beblavý, v národnom duchu vychovaný syn sobotišského farára, prišiel na faru do Kráľovej Lehoty 3. 2. 1907. Propagoval myšlienku slobodnej cirkvi v štáte a považoval za neúnosné Apponyiho nariadenie z roku 1908 o zákaze vyučovania náboženstva v slovenčine. Do Cirkevných listov v roku 1909 napísal: “Akejže to mravno – náboženskej budúcnosti v ústrety kráčame, keď v štátnych školách dorastajúcemu pokoleniu náuky viery našej v slovenskej materinskej reči vysvetľovať nesmieme? Veď kam môže doviesť také nariadenie, ktoré štátnym učiteľom nakladá dozerať na to, aby kňazi a katecheti v štátnych školách slovenským dietkam maďarsky vysvetľovali hlavné náuky vierovyznania? Najprv žobrákmi...

Pavel Beblavý

Pavel Beblavý sa narodil 16. mája 1847 vo Vrbovciach. Študoval na gymnáziách v Banskej Štiavnici, Bratislave, Banskej Bystrici a v Revúcej, do roku 1871 študoval evanjelickú teológiu vo Viedni. Pôsobil ako kaplán vo Vrbovciach a od roku 1876 ako farár v Sobotišti. Na revúckom gymnáziu redigoval časopis Svit, do ktorého aj prispieval. Tiež v Sokole uverejňoval svoje verše, prozaické práce i preklady zo srbčiny. Je autorom historickej povesti Dedič Muráňa, ktorá vychádza z Tomášikovej práce Bašovci na Muránskom zámku. Jeho najrozsiahlejšou prácou je historicko-dobrodružný román Jánošík. V Národných novinách roku 1899 uverejnil sériu čŕt Obrazy zo života, kde dokumentuje svoju...

Jur Janoška, ev. biskup

Pochádzal z roľníckej rodiny. Ľudovú školu vychodil v Dolnom Kubíne. V rokoch 1871 – 1876 študoval na gymnáziách v Martine, Revúcej a Kežmarku. V Kežmarku založil študentský vzdelávací spolok, redigoval jeho rukopisné časopisy Dennica a Bleiben. V rokoch 1876 – 1879 študoval teológiu v Rostocku a Viedni. Vo Viedni zastával funkciu tajomníka slovenského akademického spolku Tatran. Po skončení vysokej školy pôsobil v rokoch 1879 – 1880 najskôr ako učiteľ a potom ako kaplán v Dolnom Kubíne. Potom pôsobil ako farár v Liptovskej Sielnici (1880 – 1883), Jasenovej (1883 – 1895) a v Liptovskom Mikuláši (1895 – 1930). Aktívne pôsobil v...