Michal Bodický

Michal Bodický (* 25. september 1852 Špania Dolina – † 23. december 1935 Bratislava) bol ev. kňaz, spisovateľ, publicista, člen Slovenskej národnej rady, profesor teológie a prvý slovenský dekan na Evanjelickej teologickej fakulte, bývalom evanjelickom lýceu v Bratislave. Zúčastnil sa mnohých národných a cirkevných zápasov v Uhorsku. Usiloval sa o reformy a aktualizáciu cirkevného života, napríklad aj o poslovenčenie bohoslužieb. Pseudonym: Bohutiensky, Kapitán, Milovník Boží, Modlitebník Boží.

Jeho otec Samuel Bodický (1818-1904), jeho matka Mária rod. Bodická, jeho brat Samuel Bodický (1850-1919) bol tiež evanj.kňaz a spisovateľ.

Študoval na ev.teol. fakulte vo Viedni, v Erlangene a ako ev. kňaz pôsobil v rokoch 1878-1895 v Pondelku a potom v Krajnom v rokoch 1895-1920. Na krajnianskej fare aj v ťažkých vojnových časoch Michal Bodický pomáhal udržiavať bohatý národný život (ako kapláni tu pôsobili počas vojny napr. Vladimír Roy 1915 a po ňom Štefan Krčméry 1916). Roku 1918 sa Michal Bodický stal členom Slovenskej národnej rady. Od roku 1920 bol vysokoškolským profesorom a prvým slovenským dekanom (1920-1926 a 1927-1929) na evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave (dnešná Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského). Autor krátkych próz, prekladov z nemčiny. Vynikol biografickými článkami, nekrológmi o slov. spisovat. a dejateľoch. Jeho pramenné bohaté rozpomienky Štyridsať rokov v službe cirkvi vyšli v Slov. pohľ. a po prepracovaní aj samostatne (Rozpomienky, Matica Slovenska 1933). Pre cirkevné dejiny sú významné najmä jeho memoárové diela, ako i biografie národno-cirkevných dejateľov. Je autorom množstva teologických, literárnohistorických a kritických statí. Časopisecky i samostatne vydal kázne a úvahy.

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1311/Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-I/1

Komentovať