Jur Janoška, ev. biskup

Pochádzal z roľníckej rodiny. Ľudovú školu vychodil v Dolnom Kubíne. V rokoch 1871 – 1876 študoval na gymnáziách v Martine, Revúcej a Kežmarku. V Kežmarku založil študentský vzdelávací spolok, redigoval jeho rukopisné časopisy Dennica a Bleiben. V rokoch 1876 – 1879 študoval teológiu v Rostocku a Viedni. Vo Viedni zastával funkciu tajomníka slovenského akademického spolku Tatran.

Po skončení vysokej školy pôsobil v rokoch 1879 – 1880 najskôr ako učiteľ a potom ako kaplán v Dolnom Kubíne. Potom pôsobil ako farár v Liptovskej Sielnici (1880 – 1883), Jasenovej (1883 – 1895) a v Liptovskom Mikuláši (1895 – 1930).

Aktívne pôsobil v slovenskom národnom hnutí pred rokom 1918. Proti maďarizácii vystupoval na konventoch evanjelickej cirkvi, v cirkevných časopisoch. Národné záujmy obhajoval v stoličnom zastupiteľstve. Propagoval česko-slovenskú vzájomnosť. Od októbra 1918 člen SNR a jeden zo signatárov Martinskej deklarácie. V rokoch 1918 – 1920 poslanec Národného zhromaždenia za Slovenský klub. Bol prívržencom SNS.

Od roku 1922 bol biskupom východného dištriktu a prvým generálnym biskupom evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Toho istého roku sa stal tiež predsedom Matice slovenskej.

Janoška pôsobil aj ako spisovateľ a literárny kritik. Písal literatúru pre deti a mládež. Bol autorom životopisov kultúrnych a cirkevných dejateľov. Prispieval do časopisov Slovenské pohľady. Bol predsedom Hurbanovej evanjelickej literárnej spoločnosti. Prispel k rozvoju cirkevnej tlače, v roku 1887 založil Cirkevné listy, ktoré redigoval do roku 1921. Redigoval tiež Tranovského evanjelický kalendár (1899 – 1921), Časopis pre ev. bohoslovie (1901), Evanjelického kazateľa (1905 – 1911). V roku 1898 spoluzakladal spolok Tranoscius. Jeho život a dielo približuje aj dokumentárny film Juraj Janoška (Slovenská televízia Bratislava, cyklus Kultúra a náboženstvo, scenár Miloš Kovačka, réžia Fedor Bartko).

Komentovať