Kázání o lidské přirozenosti

První čtení: Genesis 1,26 – 31: „I řekl Bůh: “Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.” Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: “Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.” Bůh také řekl: “Hle, dal jsem vám...

Kázání o realismu křesťanově

První čtení: Přísloví 13,4: „Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.“ Druhé čtení: Římanům 8,8 – 9: „Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.“ Čtení ke kázání: Lukáš 14,28 – 32: „Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. `To je...

Kázání o osobě Ježíše Krista

První čtení: Deuteronomium 18,13 – 19: „Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat, zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: “Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel.” Hospodin mi řekl: “Dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on...

Čtení kázání Jana Husa

6. 7. – Svátek mistra Jana Husa Pražský sbor Luterské evangelické církve a. v. zve všechny na neformální veřejné čtení: Magistri Iohannis Hus: Kázání na 9. neděli po Svaté Trojici – Lukáš 16. kapitola (Husovo kázání je v dobovém jazyce) Praha, Betlémské náměstí (prostor před Betlémskou kaplí) Pondělí 6. 7. Léta Páně 2015 v 17:00 hodin.  

Kázání z proroka Daniela o současné době

Kázání z proroka Daniela o současné době První čtení: Ámos 3,6 – 8: „Když se v městě troubí na polnici, zda se lid netřese? Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin? Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval?“ Druhé čtení.: Marek 13,21 – 23: „A tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, tu je Mesiáš, hle tam´, nevěřte! Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru! Všecko...

Adventní kázání 2014

První čtení: Přísloví 3,5 – 8: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“ Druhé čtení: 1 Korintským 11,30 – 32: „Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.“ Čtení ke kázání: Lukáš 21,10 – 15: „Tehdy jim řekl: “Povstane národ proti...

Kázání o Boží lásce

První čtení: Jeremjáš 31,2 – 5: „Toto praví Hospodin: “Milost na poušti nalezl lid, který vyvázl před mečem. Jdu, abych přinesl mír Izraeli.” Hospodin se mi ukázal zdaleka: “Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš zbudována, panno izraelská. Znovu se ozdobíš bubínky a vyjdeš k tanci s těmi, kdo se smějí. Znovu budeš vysazovat vinice na samařských horách. Budou vysazovat, a ti, kteří budou sázet, budou i sklízet. Druhé čtení: Lukáš 6,34 – 36: „Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání?...

Sociální zásady Ježíšovy podle Waltera Rauschenbusche

Už delší dobu mne zajímají sociální důsledky Ježíšova učení. Sociální učení katolické církve mne neuspokojuje, evangelické církve explicitní sociální učení zpravidla nemají. Proto jsem si po četbě knihy W. Weitlinga „Evangelium chudého hříšníka“ se zájmem si přečetl knihu „Sociální zásady Ježíšovy“ od profesora církevních dějin na bohosloveckém semináři v Rochesteru Waltera Rauschenbusche. Kniha vyšla česky v druhém vydání v roce 1926 nákladem YMCA. Toto dílo podle profesora Josefa L. Hromádky představuje typický ohlas moderních snah anglo-amerického křesťanství. Podle W. Rauschenbusche je nejzákladnější sociální zásadou Ježíšovou posvátnost každého člověka, cena každé lidské duše (s. 17). Přitom Ježíš silně vnímal jednotu lidského...

Kázání o chudých

První čtení: Deuteronomium 15,11: „Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru.“ Druhé čtení: Leviticus 25,10: „Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi.“ Čtení ke kázání: Jan 12,3 – 8: „Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: “Proč nebyl...

Kázání o okultismu

První čtení: Deuteronomium 18,9 – 14: „Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a...