Ježiš je Boží Baránok

                                Ježiš je Boží Baránok Kriste, Tys za hriech náš Bohu obeť živá, Tvoja zvesť nás teší a krv dušu zmýva. Mimo Teba nádej nemáme my v nikom – ó, buď naším Pánom, buď nám Prostredníkom ! Amen J 1, 29 – 31:    “Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. (30) Toto je Ten, o ktorom som povedal: prichádza po mne muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prv ako ja. (31) A...

Martin Braxatoris — Aj, vstupujeme . . .

„Aj, vstupujeme do Jeruzalema” —Tak vraví k verným svojim Kristus Pán . . .I kráča, bárs znie v prívet anathema,bárs kynie kríž a smrť stred žhavých rán.On kráča . . . A ja zrakom zrosenýma srdcom pohnutým v púť jeho zieram, —i čuť mniem: za Ním, za Ním len a s Nímv púť kríža, slávy — k nebies dverám . . .Aj vstupujeme . . . Vstupuj, ľude môj,po boku Krista verne v púti stoj! — To cesta kríža . . . Kríž On vidí v diali,a seba na ňom, tam na Golgate, —no v srdci Jeho pokoj nebies králi,i...

Vnútorný zápas o poslušnosť

          Vnútorný zápas o poslušnosť —————————————————————————————— Joz 24, 1-2, 14-15, 25, 26 a 28: “Józua zhromaždil všetky kmene Izraela do Síchemu a povolal starších, predákov, sudcov a úradníkov Izraela. Keď sa postavil pred Boha , prehovoril Józua ku všetkému ľudu: Takto vraví Hospodin , Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach,otec Abrahamov a Náchorov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom. – Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte Mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia zaVeľriekou a v Egypte, a slúžte Hospodinu! Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete...

Rehor Uram Podtatranský — Hore – dolu

Hore hlavu, keď ťa závisť svetapichá — v srdce vráža zloby meč;keď ťa zlostných tlačí tvrdá päta,keď ťa závisť berie v podlú reč!Srdce čisté hnusom nezakalípodlý jazyk, ani zlostných ryk;česť a meno, i čo hodné chvály,jestli nie sám, nezničí ti nik!! Lež dol’ hlavu, Otca nebeskéhokeď sa dotkne tvojho srdca prút;keď i ťažký kríž snáď vôľa Jehovloží v útlu duše tvojej hruď!Srdca čisté pred Bohom sa korí,v Neho dúfa, v Ňom sa nadeje,k Nemu láskou vrelou nyje, horí:On ti ruže v cestu naseje!!

Martin Braxatoris — Žaloba Pánova

Či pamätáš noc moju v Getsemane:môj smútok, tesknosť, zápas môj a lkaniei krvo-pot, nímž obličaj mi zrudol?Či pamätáš, či pamätáš?Ach, beda, mnohý, mnohý, mnohý pozabudol! Či pamätáš, jak v onej strastnej chvílimi hlavu vencom z tŕňa poranili?Ach, posmech, úškľab, slina, zloby kúdol!Či pamätáš, či pamätáš?Ach, beda, mnohý, mnohý, mnohý pozabudol! Či pamätáš hvizd biča, jazvy, rany?Od hlavy k pätám bol som zuráňaný,niet telom kúska, čo by celý zbudol —Či pamätáš, či pamätáš?Ach, beda, mnohý, mnohý, mnohý pozabudol! Či pamätáš, keď zmieral som? V tej chvílisa zem i nebo v žúžoľ zahalily,zem triasla sa a kameň pukal tu dol’ — Či...

Peter Pavol Zgúth-Vrbický — Útočište hriešnych

4M 35 Toť vraždu ťažkú spáchal človek tenna blížnom nechtiac, ostrou ranou k zemiho zdrtiv v zlosti návale — a tieňkým halil skutok noci šerej desný,on prchal, prchal . . . Bôľ rozhostil nemýsa zavše dušou, zavše v hrúzo-tiesnitej zalkal bôľne, kvíľbu k nebu vzniesol:Môj Bože, súď ma, ztresci kruto, iste,môj hriech, ach veľký . . . ! — sotva však to hlesol,už prchal znovu v mesto-útočište. A lúče slnca zvíťazil zasnad temnom noci. Na úsvite ránatvár aspoň chvíľkou kmitla radosť pravá:hľa, kynie oku spásy časnej brána,tam mesto, v ňomž viac pomsta nemá práva,ni nemôž’ stihnúť časnej smrti zkaza —tam...

Peter Pavol Zgúth – Moc lásky

L 7, 36–50 Farizej Krista k svojmu pozval stolu,nie z úcty, ani láskou k tomu hnaný:ať skúsi priazeň – myslel tak – a spolusvedectvo vydá o mne bez pohanypred svetom, aby zaskvela sa znova sláva Šimonova. A žena jedna hriešna veľmi, veľmi,jaknáhle zvesť tá zavznela v jej uši,bárs nepozvano, dnu vkročila dvermia hriešnej v slzách poľavila duši –tým prúdom spásnym viery od prameňaduša potešená. Farizej dumá: by tento bol pravý– jak ľud ho zovie – prorok v skutku, v slove,hej, iste znal by, hriech veliký, žhavýže zhrýza srdce, hlodá vnove, vnove,čo páše oná nešlechetná ženaMária Magdalena! No Kristus okom láskyplným...