Ako spomíname?

                       Ako spomíname? Skloň sa k nám, Bože, z milosti a podaj v našich smútkoch ramä: sám poteš – slovom uhosti, keď spomíname…spomíname… Veď len Tys’ naša útecha a nádeje i sily zdrojom… Duch Tvoj nás zúfať nenechá, veď pokoj skvitá v lone Tvojom…Amen ( M.R.) Mk 4, 35  – 41: “V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu! (36) I opustili zástup a vzali Ho so sebou, tak ako bol na lodi; aj iné lod boli s Ním. (37) Vtedy strhla sa veľká povíchrica a...

Žehnať či preklínať?

Náš slovenský evanjelický ľud, to je zvláštny ľud. Podobný ako bol kedysi Izrael. Mnoho máme s ním zhodného, spoločného. Len sa zamyslime nad terajšími náboženskými pomermi. Ako bol Izrael vyvedený z Egypta a potom šiel púšťou do zasľúbenej krajiny, tak i náš ľud mal svojho Mojžiša a Árona, svojich vysloboditeľov. Majster Jan Hus, Dr. M. Luther, Krman a mnoho iných verných mužov prispeli k tomu, aby i náš ľud vyšiel z Egypta prázdneho obradníctva, náboženskej strnulosti, mravnej neduživosti, kultúrneho spiatočníctva, a aby hľadal zasľúbenú krajinu náboženskej vrúcnosti, mravnej sily, kultúrneho rozkvetu. A dnes náš národ tu stojí, ako kedysi Izrael na hranici zasľúbenej krajiny....

Poznajme tvár našej duchovnej matky

         Poznajme tvár našej duchovnej matky                Ef 2, 4 – 10: “Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju velikú lásku, ktorou si nás zamiloval, (5) obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, – veď milosťou ste spasení! – (6) a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježiši, (7) aby vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježiši ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. (8) Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; (9)...

Kázňové myšlienky k Pamiatke posvätenia chrámu

  Kázňové myšlienky k Pamiatke posvätenia chrámu (85) Cirkev zo živých kameňov, je tým Božím svätým chrámom, kde všetci krstom a vierou jedno sme s nebeským Pánom. Kde jeho meno vzývame, hoc dvaja sa len schádzame, On je Duchom svojím s nami. Bože, keď zvony znejú nám, nech radi sa zhromaždíme a Teba, vrúcne, nebies pán, moditbou a spevom ctíme. Hoc ťa svet nezná a nectí, na Tvojom ľude nech vidí, milosť a tvoj pokoj stály. Amen. (Sp,262,3-4) R 1, 16 – 17: “Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie  každéu veriacemu, predne...

O dvojakom chlebe a pokrme

                   O dvojakom chlebe a pokrme Za lásku Tvoju, Bože, svätú za úrodu, za živobranie, Za milosť, čo máš k zlému svetu, Úprimné príjmi ďakovanie! Za chlieb žitia, nímž’ sám si, Pane, Sa k Tebe vznáša vrúca chvála, Ku nebies trónu Tvojmu planie, Dobrota večná, neskonalá! Nuž, sýť nás sebou samým, Kriste, By túžili sme v nebies stany; Tys’ život náš i útočište – Nám úkrytom sú Tvoje rany!  Amen (Z.O.) J 6, 24 – 29: “Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, vstúpili do loďky a...

Staré prikázanie a nový život

   Staré prikáznie a nový život To najvyššie, ó, Bože uč ľud svoj zachovávať, ku Tebe hľadieť s láskou a blížnych milovať, tak duch ten bude s nami, čo v Kristu dal si nám, a z prachu biednej zeme nás vznesie k výšinám. Amen (MR) 1 J 2, 7 – 17:    “Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týžmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste očuli od počiatku. (8) A predsa ako nové prikázanie píšem vám, čo je pravdivé v Ňom aj vo vás, pretože tma prechodí a svieti už pravé svetlo. (9) Kto...