Čo dáva Ježišov Krst?

                  Čo dáva Ježišov Krst? M 3, 13 – 17:    “Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. (14) On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichodíš ku mne? (15) Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.     (16) Ježiš, pokrstený, hneď vystúpil z vody, s hľa, otvorili sa nebesá a videl Duch Božieho, ktorý zostupoal ako holubica a prichádzal na Neho. (17) A hľa,...

Daniel Maróthy — Žalm 1, 6

Ó duša moja, mužne za Pánom, Vzorom pravdy a svätosti!Buď i ty prepevným stánkomneviny a šľachetnosti. Chráň sa ciest podlých, rečí lživých,ktoré pomsta Božia neminie, —ach, zná Pán cestu spravodlivých, —cesta bezbožných zahynie! Nehnevaj sa ty pre zlostníkov,ktorí neprávosť páchajú,nezáviď im, keď zlosť všelijakúvôkol seba rozsievajú;nebudú dlho v počte živých,podobní podťatej byline, —ach, zná Boh cestu spravodlivýchcesta bezbožných zahynie! Bojuj proti svetu i diabluboj výborný a udatný,nestrachuj sa tvárou bledoukeď ti hrozí zloduch špatný,hlavy bojovníkov horlivýchBoh vencom slávy ovinie, —ach, zná Pán cestu spravodlivých,cesta bezbožných zahynie. Nes kríž svoj — ako ho Kristus niesolticho, krotko, bez reptania,vieš, hoci v temnosť...

Mŕtveho Ježiša niet

             10. apríla 2023                       2. slávnosť veľkonočná Kázňový text: J 20, 11 – 18: “Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu (12) a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. (13)  Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili.  (14) Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš....