Posledný súd nad národmi

          Posledný súd nad národmi Pane, keď smrť žne po svete a hynie život každým dňom, ba chvíľou, stoj pri nás so slovom svojím svätým a uchovaj nás pádu svojou silou! Hľa, mizne všetko ako dym a para a v rumy rozpadá sa svet náš celý… Ó, uč nás slovo Tvoje zachovať, by sme so svetom aj my nezomreli!  Amen  (M.R.) Mt 25, 31 – 46: “Keď Syn človeka príde v svojej sláve s všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. (32)I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako...

Ďakovné služby Božie na Poriadí

      Ďakovné služby Božie na Poriadí Pane náš, čuj svoj ľud a posväť myseľ, hruď – z lásky nás uhosti tým slovom milosti! Nech ono v každý čas ku šťastiu vedie nás, povznáša posilou v živote – pri smrti nádejou premilou!  Amen. (M.R.) Ž 103, 1 – 5: “Dobroreč, duša moja, Hospodinu  a celé moje vnútro Jeho svätému menu! (2) Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! (3) On odpúšťa ti všetky tvoje viny On uzdravuje všetky tvoje nemoci. (4) Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. (5) Život ti sýti dobrými...

Poznáme poriadok Hospodinov?

       Poznáme poriadok Hospodinov? My vieme – deň ten príde, keď v oblaku náš Pán sa zjaví ako sudca a postaví svoj stan. Kol neho svety stanú, by čuli ortieľ svoj… Ó, Ježiši náš milý, pomiluj nás v tej chvíli a večne s sebou spoj!  Amen  (M.R.) Jer 8, 4 – 8:    “Povedz im: Takto vraví Hospodin: Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa kto odvráti, či sa späť nevráti? (5) Prečo odpadol tento ľud – Jeruzalem – v trvalej nevere? Držia sa klamu, nechcú sa obrátiť. (6) Naslúchal a počul som: Nepravdu hovoria. Nik necíti...

Pravidlá kresťanského života

Pár inšpirácií nielen na Advent Pestuj vrúcneho modlitebného ducha:· mnoho sa modli v komôrke (Mt 6, 6)· urči si modlitebné chvíle (Ž 55, 18)· modli sa bez prestania (Tes 5 17)· modli sa za iných (Jak 5,16)  Venuj mnoho času na skúmanie Božieho slova:· skúmaj v ňom denne (Sk 17, 11)· skúmaj dôkladne (Ž 1, 2). Premýšľaj o ňom.· skúmaj s modlitbou (Ž 119, 18)· skúmaj ho tak, aby ťa to ochránilo pred hriechom (Ž 119, 9-11) Využi každú príležitosť vyznávať Krista:· životom (Mt 5, 16)· ústami (R 10, 9-10)· schádzaním sa s ľudom Božím (Mt 28, 19)· pred svetom (Mt 10, 32) Ži život...

Odpovede a otázky- čo máme robiť od 22.11.2021

 19.11.21  Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka  Oznamy Bratia a sestry, kladiete nám opakovane veľmi podobné otázky. Tu sú odpovede na niektoré z nich. Ak by vás zaujímali ďalšie informácie, napíšte na media@ecav.sk, alebo volajte 0918 828 011. Vašu otázku a odpoveď na ňu zaradíme do tohto článku a pomôžeme aj ďalším. Ak farár/ka nie je zaočkovaný/á ani neprekonal za posledných 180 dní COVID, môžeme mať Služby Božie v režime OP?Nie. Farár/ka je rovnako účastníkom ako ktorýkoľvek iný veriaci. Preto ak farár nepatrí do skupiny OP, SB musia byť v režime OTP- teda max. 6 osôb v spoločenstve. Musí aj naďalej organizátor (teda predsedníctvo...

Ochotného darcu miluje Boh

     Ochotného darcu miluje Boh Tys dal nám, Bože, čo treba… Buď Ti dnes sláva, veleba – za chlieb a zdravie i čo máme ďakujeme Ti v našom chráme. A keď už máme zas čo jesť –  patrí Ti vďaka a všetka česť! Veď nás i ďalej – dary v zdraví užiť a Tebe, Otče, verne slúžiť!  Amen  ( M.R.) 2 K 9, 6 – 11:     “ Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. (7) Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty...

Modlitba z viery

         Modlitba z viery Jk 5, 13 – 16: “Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. – (14) Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru, a nech sa modlia nad ním, keď ho v mene Pánovom pomazali olejom. – (15) A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. (16) Preto vyznávjate si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.” Amen    Bohumilí kresťania!     Sú problémy...

Spravodlivý súd

„a potom príde súd“ Žid 9,27„On zhora volá na nebo a na zem, aby súdil svoj ľud“ Ž 50.4 To sú slová svätého Boha. Žiadny ľudský výmysel. Ber to vážne. Nechaj si mocne vtlačiť to radostné posolstvo Duchom Božím do svojej duše. Poznaj, že sme odsúdeniahodní, stratení hriešnici, nepripravení na večnosť. Si už zachránený pred súdom? Súd, bude súd, veľký súd, ku ktorému si silný Boh povolá za svedkov nebesá i zem. Celé stvorenstvo tam bude prítomné, aby dosvedčilo ako sväto a spravodlivo On súdi!A čo bude súdené? Hriech a všetko čo s ním súvisí. Ak budeš zastihnutý v spojení...

Ako spomíname?

    Ako spomíname ? Chvíľa tichých spomienok, bielych kvetov, myšlienok – zmierni bôľ, srdcia žiaľne uchláchol! A Ty, drahý Pane náš, s láskou ktorej hojne máš, pri nás stoj – duše naše upokoj! Amen (M.R.) Ž 90, 1 – 12: Pane, Ty si býval naším príbytkom od pokolenia do pokolenia. (2) Prv, než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. (3) Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa ľudskí synovia! (4) Lebo v Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž....