Trojica svätá

„Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám.“ (4M 6, 22−27) Tréma. Zažili sme to hádam všetci, či už ako deti, dospievajúci, ale isto to zažili na vlastnej koži aj rodičia či starí rodičia, keď sa prídu pozrieť na predstavenie svojich detí, alebo vnúčat. Možno si vtedy spomínajú ako to bolo kedysi s nimi....

Martin Miloš Braxatoris — Príď, Duchu Svätý!

Príď, Duchu Svätý!Jak v päťdesiaty deň v Jeruzaleme,tak vnikni v srdce, usaď sa na temäa rozdaj darov Svojich skvost a kvet!Príď vetrom valným, cestu spásy kliesnia rozžeň mraky všiakych pochýb, tiesnia znovu zroď a obnov celý svet!Príď, Tešiteľu, v tichom vetra vaní,šepotom večných Božích smilovaní —Príď, Duchu Svätý!Príď, Duchu Svätý,Ty Duchu mieru! Porozloš sa v duši,juž povedomie hriechu tlačí, kruší:zjav milosť Božiu v Kristu kajúcima sladkým slovom srdce jejich spokoj,že vierou v Krista s Bohom majú pokoj . . .By však ten pokoj k spáse slúžil im:nech pokoj s Bohom v pokoj s bližným volá,nech stíchne svár a rozbroj, sebevôľa!Príď,...

Pavel Tomko – Ó, Duchu Svätý

Ó Duchu Svätý, Bože náš, Ty štedrý darca neba,posväť nás, darov požehnaj,všade ich hojne treba,ako v ten deň letníc veliký,rozlej dnes svoje dary,nech húf oddaných veriacichzhalí sa v svätožiari.Ako tých tam vtedy predivne,pretvor nás v nových ľudí,mnohí sú kleslí na duchua mnohý trápne blúdi;vytrhni, zachráň, zdvihni, vzmuž,v duši zjav Majstra, Kristaa ukáž, kadiaľ jedinásprávna a cesta istá.Buď s nami v celom živote,buď, Duchu Svätý, stále –by slúžili sme Pánovia žili k Božej chvále –pomáhaj preniesť, čo príde:súženie, pokúšaniea preveď časom v nebesá,daj vidieť vykúpenie.

Nemýľte sa . . .

Drahý čitateľ, Ty môžeš „rád počúvať“ o kráľovstve Božom ako Herodes (Mk 6, 20);Ty sa môžeš „naľakať“ pri kázaní Slova ako Félix (Sk 24, 25);Ty si môžeš priať, aby si „zomrel smrťou spravodlivých“ ako Bileám (4M 23, 10);Ty môžeš opustiť „Sodomu tohto sveta“ ako Lótová žena (1M 19, 26);Ty sa môžeš priznať k hriechu a žiadať o príhovor a modlitby ako faraón (2M 10, 16−17);Ty môžeš byť „takmer naklonený“ stať sa kresťanom ako Agripa (Sk 26, 28);Ty môžeš povedať o Kristovi, že „nenachádzaš na Ňom žiadnej viny“ ako Pilát (J 18, 38);Ty môžeš vyznávať, že si učeníkom ako Judáš (Sk 1, 25);Ty môžeš mať „lampu“ vyznania...

Predivné kedy

Kedy niečo som?Keď sám sa seba zriekam,vidím ničotu svoju a na Teba len hľadím,a keď sa Tebe úplne odovzdám −potom niečo som, potom niečo znamenám. (G 6, 3; 1K 1, 28) Kedy bohatý som?Keď ako chudobný k Tebe idema ako najchudobnejší z biednych k Tebe lipnem,na prahu v dome Tvojom keď prebývam,potom bohatý som, potom všetko mám. (Ž 84, 11; 2K 8, 9) Kedy posilnený som?Keď Tebe úplne dôverujem,Baránok Boží, Teba nasledujem,keď som slabý a bez všetkej pomoci,potom posilnený som i v každej nemoci. (Sud 6, 14−16; 2K 12, 9−10) Kedy veľký som?Keď sám na seba hľadím,a viem, môj Pane, že ničotne som malým,keď ako dieťa v náručí Tvojom...

Vstúpenie Krista Pána

„Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen. Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen! Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý...

Maranatha

Nech nermúti sa srdce vaše −tešil svojich Pán pri odchode.− Miesto vám idem prichystať;potom zas prídem.Prídem vás domov, k sebe vziať. Od prvej chvíle čakali Ho verne,v nádeji, viere, láske neochvejnej. Ta zašli roky, stáročia . . .Dodnes Pán sľuby nesplnil.Prestali čakať podaktorí.V ambíciách sa svojich pľahočia,alebo svet ich oslnil,alebo sú len proste chorí. Pozreli sme sa zrána na obzor:Dvetisíc rokov už dávno píše sa.V správach sú ďalšie zeme otrasy,v Afrike kdesi vypukol zas mor.Rodiny stíha permanentne kríza,vojnu zas včera ktosi vyhlásil. Neprávosť veľmi zmnožila sa,lásky tej pravej takmer niet.Predsa však stihla spásy zvesťv okraje Zeme zaletieť. Oblaky vidno celkom...

Daniel Maróthy — Žalm 1, 6

Ó duša moja, mužne za Pánom, Vzorom pravdy a svätosti!Buď i ty prepevným stánkomneviny a šľachetnosti. Chráň sa ciest podlých, rečí lživých,ktoré pomsta Božia neminie, —ach, zná Pán cestu spravodlivých, —cesta bezbožných zahynie! Nehnevaj sa ty pre zlostníkov,ktorí neprávosť páchajú,nezáviď im, keď zlosť všelijakúvôkol seba rozsievajú;nebudú dlho v počte živých,podobní podťatej byline, —ach, zná Boh cestu spravodlivýchcesta bezbožných zahynie! Bojuj proti svetu i diabluboj výborný a udatný,nestrachuj sa tvárou bledoukeď ti hrozí zloduch špatný,hlavy bojovníkov horlivýchBoh vencom slávy ovinie, —ach, zná Pán cestu spravodlivých,cesta bezbožných zahynie. Nes kríž svoj — ako ho Kristus niesolticho, krotko, bez reptania,vieš, hoci v temnosť...