Karel Kolman — Hľa, stojím pri dverách

Pred dvermi srdca stojím, hľaď,a pomôcť chcel by som ti tak rád;a klopem, klopem zas a zas,ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas!Ó, čuj hlas, plný milosti:Pán Ježiš z hriechu vyprostí,Len otvor srdce dokorána pokoj dá ti nebies Pán! Raz za teba som zomieral,bys‘ dieťaťom sa Božím stala vošiel v slávnu ríšu krás,Ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas! Viď hlavu moju krvavúa utrpenia záplavuto za teba som trpel raz;Ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas! Po tebe náruč vystieram,svoj poklad, blaho tebe dám,len otvor mi, kým spásy čas; Ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas!

Daniel Miloslav Bachát — Kráľ Ácház

„Požiadaj znameniesi od Hospodina,ó, dom Dávidov:Buď Božia rodina!“ Tak vraví k Ácházoviprorok sluha Boží…Však Ácház bezbožnosťnad bezbožnosť množí. Ácház v pýche zlejnekorí sa Bohu,slúži modlám mŕtvyma pácha zlosť mnohú. Z jednej neprávostihneď do druhej letí,v obeť vrhá vlastnéMolochu deti. Recín i Pekach kráľv odpor sa mu stavia;počuť, že ho trónuslávy jeho zbavia. Boh mu opäť dávatoto pokušeniemôže mu, ak chce len,slúžiť na spasenie. Však on zlato beriez Božieho oltáraa zjedná si pomocu Tiglat Pilesera. Olúpil chrám Boží,tým pomoc si žiada:„Beda kto svoju nádejv človeka skladá!“ Ochráň nás Ježišináš najvyšší Králi!Zatvrdilosť tejv ktorej vždy stáliŽidia proti Tebe,nectiac Tvoje znamenie,zavrhnúc Teba,v Teba...

Mária Royová — Ježiš volá

Ježiš volá: Poď ku mne, opusť sveta zvody.Napoj dušu žíznivú dúškom živej vody.Vzhliadni z prachu k výšinám,môj Otec ťa čaká tam.Čaká dávno na dieťa, láskou vykúpené,Krvou, krížom Golgoty draho vyplatené.Počuj sladký Jeho hlas! Náhli domov, kým je čas!Domov v mesto nádherné, krásne vyzdobenéperlovými bránami, zlatom vydláždené.V ňom nezvládne nikdy noc ani bôľov hrozná moc.Nie, veď hriechov okovy navždy popadali;Boží ľud tam má pokoj, má byt s Bohom stály.Prestali sveta zvody; tam už Ježiš vojvodí.Tam aj tebe miestečko v blízkosti prestolaschystané je, ó, dieťa, náhli, kým ťa volá!Ak odznie hlas milosti, zhynieš biedne v žalosti.

Pravidlá kresťanského života

Pár inšpirácií nielen na Advent Pestuj vrúcneho modlitebného ducha:· mnoho sa modli v komôrke (Mt 6, 6)· urči si modlitebné chvíle (Ž 55, 18)· modli sa bez prestania (Tes 5 17)· modli sa za iných (Jak 5,16)  Venuj mnoho času na skúmanie Božieho slova:· skúmaj v ňom denne (Sk 17, 11)· skúmaj dôkladne (Ž 1, 2). Premýšľaj o ňom.· skúmaj s modlitbou (Ž 119, 18)· skúmaj ho tak, aby ťa to ochránilo pred hriechom (Ž 119, 9-11) Využi každú príležitosť vyznávať Krista:· životom (Mt 5, 16)· ústami (R 10, 9-10)· schádzaním sa s ľudom Božím (Mt 28, 19)· pred svetom (Mt 10, 32) Ži život...

Spravodlivý súd

„a potom príde súd“ Žid 9,27„On zhora volá na nebo a na zem, aby súdil svoj ľud“ Ž 50.4 To sú slová svätého Boha. Žiadny ľudský výmysel. Ber to vážne. Nechaj si mocne vtlačiť to radostné posolstvo Duchom Božím do svojej duše. Poznaj, že sme odsúdeniahodní, stratení hriešnici, nepripravení na večnosť. Si už zachránený pred súdom? Súd, bude súd, veľký súd, ku ktorému si silný Boh povolá za svedkov nebesá i zem. Celé stvorenstvo tam bude prítomné, aby dosvedčilo ako sväto a spravodlivo On súdi!A čo bude súdené? Hriech a všetko čo s ním súvisí. Ak budeš zastihnutý v spojení...