Pavel, apoštol pohanov

Tento veľký nosič kríža Ježiša Krista uzrel svetlo života v krajinke Cilícia v meste Tarzus (Sk 22, 3). O jeho rodičoch je známe veľmi málo. Boli z Benjamínovho kmeňa (F 3, 5), prísnymi nasledovníkmi zákona, preto dali vychovať svojho syna za Farizeja. Ako každý Žid, tak aj títo rodičia chodievali do Jeruzalema na slávny veľkonočný deň; a pretože 12-roční chlapci bývali už zákonníci, brávali aj ich so sebou. Deťom bolo dovolené nielen počúvať vysvetľovanie zákona, či tomu nerozumeli, ale aj sa pýtali (L 2, 46). Pri tejto príležitosti Farizeji spoznávali dary a schopnosti chlapcov a tých najschopnejších vyberali, a keď...

Martin Braxatoris — K cieľu!

(F 3, 12-14) Ó mužu veľký z Tarzu, mužu Boží, svätý,na teba, apoštole Pavle, spomínam:jak bežíš, náhliš túžbou svätou silno jatý,cestou, čo vedie k spásy, k slávy výšinám.Čo za tebou je, na to zapomínaš cele;čo pred tebou je, to tvoj záujem najvyšší:ta uprels‘ zrak i dušu — bežíš, náhliš smeleku cieľu spásy, slávy v Kristu Ježiši . . . Spomínam — Hľadím vôkol s žiaľnym premýšľanímjak mnohý za tebou ni vôbec nekročil:svet tento zdržal, zdŕža márnivým ho zvaním,a on, hľa, ostal, stojí, v chládok zabočil,v rozkoše sveta toho ponoril sa celea v jeho péče, záujmy — klesol do hriecha,a na...

Ján Boor — Na Petra-Pavla

Tam na jazere Genezaretskompri tom lovení veľkom rýbstať sa raz rybárom ľudíprijal Šimon od Pána sľub.On šiel za Pánom — a v Getsemaneberie v ruky i meč — vieraale hľa, klesá, Šimon utekáprísahou Pána zapiera.Kohože učí to Gamaliel,ktože rúcha vrahov ochranakeď kameňujú svedka Kristovhomučeníka Štefana?Kto je ten horlivý boriteľ cirkvinad ktorým znie hlas z neba dolekeď sa uberá tam do Damasku:prečo sa protivíš Saule? Ó kto by poznal Tvoju myseľ Panekto Tebe chcel by radiťkto by pochopiť mohol jak Ty svojurozprestierať znáš sieť!Vôľa Tvoja svätá premúdro znalaučiniť v príhodnú dobuz Šimona skalu cirkvi Tvojej svätejzo Saula Božiu nádobu. Ako Koperník — i...