František Jesenský Mošovský — Ó príď, Duchu Svätý!

Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,ty útecho naša, sila, pomoc istá!Príď, nech nás tvoj vánok ľúby obohatí,z temnosti vyvedie k svetlu, k viere v Krista. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,keď nás diabol, svet a telo naše mámi!Pomôž nám víťaziť, by nás jedovatýprotivník nezmoril, drž stráž vždy nad nami. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,keď nás tlačia hriechy, úzkosť dušu zviera!Odhaľ nám ten prameň lásky prebohatý:Golgatu, že verný večne neumiera. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,v každom kríži, biede! Osvedč, že to práveje naše lekárstvo, balzam z neba vzatý;že jedine kríž je cesta k večnej sláve! Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,utíš všetky sváry, búre, nepokoje!Nech...

Martin Braxatoris — Turíce

Jak predpovedal skrze prorokovže učiní vec novú, cesty schodnéže spôsobí, i prúdy potokov,kde predtým púšte spráhle, neúrodné,by nehynul ľud jeho zvolenýzlou žizňou v púšti, no by — miesto piesky —rozkošnou nivou šiel, a — kojenýz vôd živých — prišiel v Kanaán nebeský: tak učinil On, sľubov plniteľvždy verný, Boh náš večne milostivý . . .Deň päťdesiaty prišiel, — Spasiteľvozvýšený, hľa, nové koná divy:Od neho prúdom splýva Svätý Duch,čo vody jarné púšťam k zúrodneniu,by sadom Božím stal sa svet, kde ruchvrie jara ducha veriacim k spaseniu. Učeníci verní pospolusú zhromaždení v túžbach, v jednej mysli — :Duch svätý v prúdoch splýva na dolu,nad hlavami, hľa, plamy pozablisly, —Prijali Ducha,...

Rehor Uram Podtatranský — Máličko . . .

(J 16, 16) „Máličko a neuzrietemňa!“ — Pán k svojim smutno vraví,keď dokonal dielo v svetea do večnej prejsť mal slávy.A to slovo boľasť tvorí,a to slovo srdce raní,a tá rana páli, horí,a duch upí v ťažkom lkaní! — Odísť má On? Pán ich milý, —a s ním túžby jejich všetky,ktoré mali, ktorým žili,zhynú jak pod mrazom kvietky!Odíde On! — Ach, a onibudú v svete sirotami!Ktože, kto sa ku nim skloní,keď tak budú sami, sami? „Máličko a neuzrietemňa!“ tak vzdychá otec milý,keď ho trápna nemoc hnetie,keď deň žitia sa mu chýli;keď tak vidí vôkol svojejplakať milých trápnej lože;dietok, ženy preúbohejvzdychy...

Peter Pavol Zgúth — Na Vstúpenie

Idúce svetom, učte národyjazykom rodným pravdy zásadám,nech uschlej duše výhon obrodíovocím Ducha, jehož pošlem vám,keď prídem k Otcu, slávy do večnej;i ponačrite z vôd, nekonečnejmilosti žľabu, nech, kto uverí,stane ku vode v rúchu vypratomsrdca a prijme hneď v krste svätomdary nádeje, lásky a viery! Hej, tak Pán riekol k učeníkom,keď na Betánskej hore sa s nimižehnajúc lúčil a vo velikomoblaku vznášal nebies v krajiny.A oni skloniac kolená svoje,veleby chvály zsielali zdrojeza Ním ku nebies výšinám jasným.Pán hore vzatý je! slávny ten skutoknech pozaženie z tvárí zármutok:že večný svitne život za časným! Pán hore vzatý je! Zplesaj rodinaBožia, velikou vďakou ku...

Miloslav Krčméry (Benjamín) — Vstal z mŕtvych Kristus

Vstal z mŕtvych Kristus!Bárs hnusná zrada vydala Ho v rukybiskupov krve Jeho žiadostivých;bárs krivých svedkov rota — dľa náukypokrytcov spupných, farizejov ľstivých — oproti Nemu skrivodlive svedčí;bárs Kaifáš sám sa polapiť Ho v rečiuž trúfa; a bárs starších rada celá:„je hoden smrti!” volá rozochveláradosťou hriešnou, že už našli vinu:nič naplat! Všetky nástrahy sa minúhneď cieľa, náhle svitne deň ten tretí,v ňomž slnce Božie prázdny hrob osvieti. Nič naplat! Trebárs vedú zviazanéhoku Pilátovi, aby vyniesol súd,súd prísny k smrti kríža ohavného,jak ľud chce, kričiac: „Ukrižovaný buď”!Nič naplat! Trebárs Pilát i oprotisvedomiu plní vôľu zpitej roty;a vydáva Ho, by ukrižovanýbol Golgaty na...