5. september 1673

Na deň 5. septembra r. 1673 predvolali pred náhly súd prešporský 34 kňazov a učiteľov, zväčša z banských miest, a troch superintendentov: Joachima Kalinku, Martina Tarnóczyho a Štefana Feketeho. V terajšom primacionálnom paláci zasedal krvavý súd. Predsedom súdu bol arcibiskup ostrihomský Juraj Szelepcsényi; prísediacimi sudcami z duchovného stavu: Juraj Kollonics, predseda uhorskej komory a biskup viedensko-novomestský; Štefan Klobusiczky, biskup pätikostolský; Peter Korompay, biskup a opát sv. Petra a Pavla de Kach; Štefan Balogh, kapitulník z Trnavy; Ján Lapsánszky, tajomník; zo svetského stavu: Adam Forgách, kur. sudca; Juraj Illésházy, prísediaci kráľ. tabule; Štefan Széchy, strážca koruny; Ján Majthényi, personál; Valentin Balassa,...

Jozef Gašparík-Leštinský — Chváľte Hospodina

(Žalm 117.)Chváľte Hospodina,Boha Otca, Stvoriteľa;chváľte Jeho Syna,Jezukrista, Spasiteľa;chváľte Ducha Svätého,Otcu, Synu rovného,duší našich Tešiteľa;chváľte Boha silného,Boha Trojjediného,chváľ Ho nebo i zem celá,chváľte Ho vetry aj vody,chváľte Ho všetky národy,oslavujte Jeho sväté menoa vždy zvelebujte Ho,lebo je nad nami rozšírenomilosrdenstvo Jeho!On je pravda večná,láska nekonečná,v Ňom spása jediná:chváľte Hospodina!

Trojica svätá

„Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám.“ (4M 6, 22−27) Tréma. Zažili sme to hádam všetci, či už ako deti, dospievajúci, ale isto to zažili na vlastnej koži aj rodičia či starí rodičia, keď sa prídu pozrieť na predstavenie svojich detí, alebo vnúčat. Možno si vtedy spomínajú ako to bolo kedysi s nimi....

Martin Miloš Braxatoris — Príď, Duchu Svätý!

Príď, Duchu Svätý!Jak v päťdesiaty deň v Jeruzaleme,tak vnikni v srdce, usaď sa na temäa rozdaj darov Svojich skvost a kvet!Príď vetrom valným, cestu spásy kliesnia rozžeň mraky všiakych pochýb, tiesnia znovu zroď a obnov celý svet!Príď, Tešiteľu, v tichom vetra vaní,šepotom večných Božích smilovaní —Príď, Duchu Svätý!Príď, Duchu Svätý,Ty Duchu mieru! Porozloš sa v duši,juž povedomie hriechu tlačí, kruší:zjav milosť Božiu v Kristu kajúcima sladkým slovom srdce jejich spokoj,že vierou v Krista s Bohom majú pokoj . . .By však ten pokoj k spáse slúžil im:nech pokoj s Bohom v pokoj s bližným volá,nech stíchne svár a rozbroj, sebevôľa!Príď,...

Pavel Tomko – Ó, Duchu Svätý

Ó Duchu Svätý, Bože náš, Ty štedrý darca neba,posväť nás, darov požehnaj,všade ich hojne treba,ako v ten deň letníc veliký,rozlej dnes svoje dary,nech húf oddaných veriacichzhalí sa v svätožiari.Ako tých tam vtedy predivne,pretvor nás v nových ľudí,mnohí sú kleslí na duchua mnohý trápne blúdi;vytrhni, zachráň, zdvihni, vzmuž,v duši zjav Majstra, Kristaa ukáž, kadiaľ jedinásprávna a cesta istá.Buď s nami v celom živote,buď, Duchu Svätý, stále –by slúžili sme Pánovia žili k Božej chvále –pomáhaj preniesť, čo príde:súženie, pokúšaniea preveď časom v nebesá,daj vidieť vykúpenie.

Nemýľte sa . . .

Drahý čitateľ, Ty môžeš „rád počúvať“ o kráľovstve Božom ako Herodes (Mk 6, 20);Ty sa môžeš „naľakať“ pri kázaní Slova ako Félix (Sk 24, 25);Ty si môžeš priať, aby si „zomrel smrťou spravodlivých“ ako Bileám (4M 23, 10);Ty môžeš opustiť „Sodomu tohto sveta“ ako Lótová žena (1M 19, 26);Ty sa môžeš priznať k hriechu a žiadať o príhovor a modlitby ako faraón (2M 10, 16−17);Ty môžeš byť „takmer naklonený“ stať sa kresťanom ako Agripa (Sk 26, 28);Ty môžeš povedať o Kristovi, že „nenachádzaš na Ňom žiadnej viny“ ako Pilát (J 18, 38);Ty môžeš vyznávať, že si učeníkom ako Judáš (Sk 1, 25);Ty môžeš mať „lampu“ vyznania...

Predivné kedy

Kedy niečo som?Keď sám sa seba zriekam,vidím ničotu svoju a na Teba len hľadím,a keď sa Tebe úplne odovzdám −potom niečo som, potom niečo znamenám. (G 6, 3; 1K 1, 28) Kedy bohatý som?Keď ako chudobný k Tebe idema ako najchudobnejší z biednych k Tebe lipnem,na prahu v dome Tvojom keď prebývam,potom bohatý som, potom všetko mám. (Ž 84, 11; 2K 8, 9) Kedy posilnený som?Keď Tebe úplne dôverujem,Baránok Boží, Teba nasledujem,keď som slabý a bez všetkej pomoci,potom posilnený som i v každej nemoci. (Sud 6, 14−16; 2K 12, 9−10) Kedy veľký som?Keď sám na seba hľadím,a viem, môj Pane, že ničotne som malým,keď ako dieťa v náručí Tvojom...