Ježiš je Boží Baránok

                                Ježiš je Boží Baránok

Kriste, Tys za hriech náš

Bohu obeť živá,

Tvoja zvesť nás teší

a krv dušu zmýva.

Mimo Teba nádej

nemáme my v nikom –

ó, buď naším Pánom,

buď nám Prostredníkom ! Amen

J 1, 29 – 31:

   “Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. (30) Toto je Ten, o ktorom som povedal: prichádza po mne muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prv ako ja. (31) A ja som Ho neznal, ale aby bol vyjavený Izraelovi, preto som prišiel krstiac vodou”. Amen

 Bratia a sestry v Pánovi!

     Zdá sa nám príliš silná sebakritika Jána Krstiteľa, ktorý hovorí veľmi otvorene, že “nepoznal Ježiša”, napriek tomu, že si bol vedomý toho, že Ježiš “bol prv” ako on? Ján nemyslí pritom na svoj čas počatia a narodenia, ale naznačuje, že si je vedomý že Ježiš je Boží Syn, ktorý je “od večnosti” a že je Mesiáš, ktorého očakával celý Izrael. Čiste ľudsky videné, Ján sa počal a narodil asi o pol roka skôr ako Ježiš. Po matke bol s Ježišom, synom Márie dokonca príbuzný. Najmä však vyrastal v rodine, kde sa o Ježišovom pôvode udržiavali jasné spomienky na ich jedinečné počatie a narodenie, ako i vedomie o Ježišovi ako Mesiášovi. Napriek tomu Ján hovorí a vyznáva: “A ja som Ho neznal”.  napriek tomu, že vedel o Ježišovi a jeho živote viac, ako ktokoľvek z jeho súčasníkov.

     Ján vo svojom druhom svedectve o Pánovi Ježišovi nehovorí, že Ježiš je izraelský Mesiáš, ale svedčí o najdôležitejšom skutku a poslaní Pánovom, ktoré je dôležité a zásadné pre skutočné a správne poznanie Pána Ježiša. Označuje Ho ako “Baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta”. Toto svedectvo zbavuje židov ich zlých a falošných predstáv o prísť majúcom Mesiášovi, ktorého si temer všetci predstavovali ako politického vodcu a osloboditeľa spod každého jarma a útlaku. Určite nie ako trpiaceho “Baránka Božieho”, ktorý vzal na seba “hriech sveta” a na svojich pleciach ho vyniesol na drevo kríža. Ján hovorí, že v určitom období mal aj on zrejme takúto nesprávnu predstavu o Mesiášovi a preto platí to, čo v pokání vyznáva: “a ja som Ho neznal”. K poznaniu Ježiša nestačí poznať Jeho tvár, Jeho výzor, Jeho rodinné zázemie, jeho prácu tesára a dokonca nestačí poznať Jeho výroky a slová. Aj tie si ľudia môžu vysvetliť rôzne a môžu ich prispôsobovať svojím vlastným predstavám. 

    Lenže Ježiš nechcel byť iba politický a náboženský učiteľ a národný “hrdina”,  ktorý by zachránil “krajinu aj národ” pred rímskou veľmocou. Ježiš chce byť pre nás Božím Baránkom, dokonalou obeťou za nás a naše hriechy pred naším nebeským Otcom a tak naším Záchrancom pre život večný.

     Ján Krstiteľ nevymenováva jednotlivé hriechy ľudí, ani svoje, ale hovorí o “hriechu sveta”, dedičnom hriechu ľudstva, z ktorého pochádzajú všetky ľudské konkrétne previnenia proti Božiemu zákonu, každá nevera a každá zlá vôľa ľudí. Preto je Pán Ježiš Spasiteľom sveta a dokonalou obeťou za tento hriech. Obeťou, ktorú pripravil a priniesol vo svojom Synovi sám nebeský Otec.

    V dnešnú Smrtnú nedeľu, keď opäť čítame a počúvame pašie, či už predpovede SZ o Mesiášovom diele, alebo niektoré svedectvá NZ o príprave Ježišovej cesty na Golgotu, nejde o to lepšie si osvojiť jednotlivé biblické deje, alebo zopakovať si Ježišove slová, ale o poznanie, ku ktorému dospel Ján Krstiteľ a každý správne veriaci. Nikto nepozná a nepochopí Ježiša správne, ak nevidí v ňom Božieho Baránka, ktorý sníma hriech sveta a tak aj naše osobné hriechy.

      Jeho obeť na kríži bola spojená s utrpením, ponížením a predsa nie je a nemá byť preto znevážený v našich očiach. Naopak, sme a môžeme byť šťastní, že Ježiš svojou poslušnosťou Otcovi vykonal dielo záchary pre nás a za nás.

     Iste nám nemohlo z pašiového čítania uniknúť slovo, ktoré Pán Ježiš musel adresovať učeníkovi Petrovi a učeníkom v situácii, keď na význam Ježišovej krížovej cesty zabudli. Keď zrejme satan zasial pochybnosti do ich vedomia a sŕdc a odmietali Ježišovu cestu a úlohu byť Božím Baránkom. Ale Ježiš im im aj nám hovorí, že “musí ísť do Jeruzalema”, nie preto aby prevzal kráľovskú korunu, ale korunu tŕňovú. “Musí mnoho trpieťmusí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych”.  To všetko pre nás, kvôli nám a pre naše ospravedlnenie. Keď ho Peter osobitne “začal odhovárať: nech Ti je Boh milostivý, Pane! To sa Ti nesmie stať!” – zaslúžil si to najvážnejšie napomenutie zo strany Pána Ježiša: ”Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské”.   

     Peter, tak ako Ján Krstiteľ, musel neskôr v pokání zmeniť svoje poznanie a myslenie o Ježišovi, napriek tomu, že bol v Ježišovej blízkosti celé tri roky. Iba potom smel a mohol pásť Ježišove ovečky a baránkov, keď spoznal, že On je napriek poníženiu a zavrhnutiu Izraelského národa skutočným Baránkom Božím, ktorý sníma hriech sveta.

    Spoznať Ježiša ako Božieho Baránka je aj náším cieľom. Preto  je blahoslavený každý, komu Duch Svätý pre túto spasiteľnú vieru otvoril oči. Kto pre toto poznanie a vyznanie vkladá svoj život do Jeho rúk a kráča za Ním s radosťou a vďakou. Amen

                       Smrtná nedeľa  –  Predpašiová  – Ľubomír Batka st.

A – Svät. a Ra.

Komentovať