Zelený štvrtok

ZELENÝ ŠTVRTOK

Vezmite, jedzte! Toto je moje telo…Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv (novej) zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.

Matúš 26, 26 b – 28

Na základe uvedeného môžeš radostne povedať Kristovi oboje, či už ide o Tvoju smrť, a či o posledný súd: Milý môj Pane Ježiši Kriste, vznikol spor o Tvoje slová pri Večeri Pánovej ( najmä: toto je moje telo, toto je moja krv) ; niektorí sa domnievajú, že sa majú chápať inak, než znejú.

Zatiaľ však moje svedomie v ničom nepoučili, lež iba mýlia a spochbňujú, a ich text neukazuje a nedokáže ukázať iné východisko.
Zostal som pri tomto texte, ako tie slová znejú. Ak je v tom niečo nejasné, tak si to zanechal, aby zostalo nejasné, lebo si nedal k tomu nijaké vysvetlenie, ani si ho neprikázal.

Veľký cirkevný otec Augustinus hovorí: Celé Písmo sväté je temer Kristovou krvou písané. A opätovne, že nechutí nikomu Písmo svätej Starej ani Novej zmluvy, kým v ňom Krista nevychutnáva.

V Malom katechizme Dr.Martina Luthera 5. časť, 1. otázka znie:
Čo je sviatosť Večere Pánovej?
Je pravé telo a pravá krv nášho Pána Ježiša Krista, pod spôsobom chleba a vína nám kresťanom na jedenie a pitie samým Kristom ustanovená.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Kto pochopí a vysloví
ten div veľký, opravdový,
že chlieb tento nemíňa sa,
hoc tisícm rozdáva sa,
a kalich nevyprázdňuje,
hoc mnohým sa prisluhuje;
Ó, div nevysloviteľný,
len vierou pochopiteľný. Amen

(ESP 301, 3, T 372, J. Franck)

Komentovať