Krotký kráľ

Krotký kráľ
Mt 21, 5:
” Povedzte dcére Sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice”. Amen

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Otvárme, Pane, Kriste, v Tvojej cirkvi nový rok,
z Tvojej lásky iste, iste, v Tvojom mene prvý krok
a tvoj hlas nám sladko hlása:
Kráľ tvoj k Tebe uberá sa. (ES 15, 1)

A d v e n t n ý č a s je jedinečný čas pre každého veriaceho kresťana. Pripomína nám plnosť času, v ktorom Pán Boh naplnil svoj sľub daný prvým ľuďom v raji a poslal svetu Spasiteľa a Vykupiteľa. Pripomína teda skrytý príchod Pána Krista v ľudskom tele, keď ho panna Mária prijala do svojho srdca i tela. Preto ho nazývame vtelenie.

Advent je však zároveň naplnením Ježišových slov daných učeníkom: “Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ Ohlasuje trvalé prichádzanie Pána Ježiša k svojmu ľudu.
Naviac, adventný čas upozorňuje aj na Ježišov druhý príchod. Bude to príchod k poslednému súdu v sláve a moci. Príchod Pána pánov a Kráľa kráľov.

Dnešná prvá adventná nedeľa nás oslovuje a pozýva k tomu, aby sme pamätali na Ježišovo trvalé prichádzanie v pokore a tichosti. Na Jeho vždy nové, aktuálne prichádzanie zo slávy neba v krotkosti. Tak, ako pri prvom príchode Pána Ježiša Krista šlo o príchod zo slávy a jasu neba do ľudskej všednosti, tak je to aj dnes. Neraz sa nám život vidí bez jasu, jednotvárny. Možno šedivý, či dokonca temný. Bez tepla a svetla lásky. Neraz pripomíname človeka “sediaceho v tme”, alebo “bývajúceho v temnej krajine”.
(Lk 1, 79)
Severské krajiny majú v tomto období veľmi krátke dni a dlhé noci. Oveľa väčšiu tmu prežíva však človek vtedy, ak sa stretne s tmou hriechu či už v sebe, alebo v živote blízkych ľudí. – Temné dni sú aj také, keď smrť zavíta do zväzku rodiny a odchádza človek blízky a drahý…

V dejinách sveta prišiel čas, keď sa naplnili slová proroka Zachariáša: “Povedzte dcére Sionskej, ajhľa tvoj kráľ prichádza k tebe krotký, sediac na oslovi a to na osliatku ťažnej oslice”. Málo bolo tých, ktorí v toto mužovi vtedy videli a rozoznali Syna Božieho a očakávaného Spasiteľa. Nevieme, ako by sme reagovali na tento príchod do Jeruzalema my sami…

Je tu však aj ten trvalý príchod Ježiša Krista k nám a Jeho ponuka milosti a spásy. “Hľa, ja som s vami…” Je tu opäť Jeho slovo, ktoré je slovom Písma svätého. Číta sa spred oltára, z kazateľnice a my ho máme počuť ako hlas samotného Krista. Je to slovo čítané a zvestované hriešnym človekom a predsa Ježiš hovorí, že ide s ním a že práve takto prichádza a chce prichádzať k svojej cirkvi, k dcére Sion. Je to slovo, ktoré neznie samo, ale má svojho nositeľa. Mnoho krát ste takých videli i počuli… nič zvláštne.
A predsa to slovo z Biblie je Jeho slovom. On si tento príchod zvolil, aby bol s nami. Nemali by sme pred Ním utekať. Nemali by sme opakovať chybu Adama a Evy, ktorí sa pred Božím hlasom skryli. Pán Ježiš neprichádza dnes, na začiatku adventu s výčitkou, ako prišiel Pán Boh ku Kainovi: “Kde je tvoj brat Ábel “? Boh môže kedykoľvek prísť aj tak, ako sa priblížil k Sodome a Gomore, alebo k Izraelcom na púšti. Keď prehovoril k Mojžišovi, musel vojsť do skalnej trhliny. ( 2 M 33, 22) Prišiel k prorokom a mnohým iným ľuďom. Prehovoril k Zachariášovi, ktorý Jeho slovo neprijal a pre svoju malovernosť onemel. “Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi”. (Žd 1, 1- 2).
Advent však pripomína, že može prísť a aj prichádza nielen ako Sudca, ako Ten, trestá človeka za neposlušnosť a hriechy. Boh prichádza aj inak. Pricháva v Synovi, v Ježišovi Kristovi. Prichádza s pozdravom pokoja, s posolstvom milosti, odpustenia a lásky k hriešnikovi. Ako hovorí aj prorocké slovo:” prichádza krotký”…Ide zo slávy neba, je iný ako my, lebo nemá hriech, je plný svetla v ktorom vidieť každú vrásku, ale nechce trestať, ale chce odpúšťať a obdariť milosťou. Kráľovskou milosťou. Je Kráľom kráľov a predsa prichádza s tichosťou a krotkosťou. To je dar a požehnanie adventného času! Boh sa v Ježišovi znižuje na najvyššiu možnú mieru a prichádza k nám. Chce vstúpiť do nášho života nie aby hubil a ničil, ale “aby sme život mali a hojne mali”

Krotký Boh! Krotký bohočlovek Ježiš! Vzácny hosť! Nečakane pokorný. Prichádza ako Slnko spravodlivosti. Chce nás ospravedniť. Chce na nás položi svoju spravodlivosť. My máme možnosť odpovedať s dôverou. Povedať: Vojdi požehnaný! – a doložiť Hosana!
Tajomstvo slávneho vtelenia, príchodu v skrytosti nám pomáha pochopiť to, že nebeský kráľ chce svojou krotkosťou potešiť a povzbudť každého, kto po Jeho milosti a pohladení túži. Kto chce Jeho dar lásky a ospravedlnenia prijať a tak uniknúť každej zlej moci. Z moci každej tmy, či už sa volá hriech, smrť, alebo peklo. “Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale poslal Ho pre nás všetkých, akoby nám s Ním nedaroval všetko?” (R 8, 32) – dokázal sa rozospievať k nadšenej chvále apoštol Pavel! Aj my sa dnes opäť smieme rozhodnúť pre to isté! Smieme Pánu Bohu dobrorečiť a Toho, ktorého poslal pre nás, máme prijať s dôverou! Máme novú možnosť žiť s Ním a byť s Ním v časnosti i vo večnosti.

Podobne máme vidieť príchod Pána Ježiša Krista k nám aj v telesných daroch pripravených na oltári. Keď vo sviatosti Večere, ktorú pre nás ustanovil prichádza pod spôsobom chleba a vína. Prichádza zo slávy a je tu opäť ako pokorný Baránok Boží. Prorocké slovo sa napĺňa do bodky: “Povedzte dcére Sionskej, Ajhľa tvoj kráľ prichádza k tebe krotký.” Dary zeme, požehnané Bohom Otcom pre nás, dostávajú tu pri oltári aj inú úlohu, ako len sytiť a posilniť telo. S chlebom a vínom, v daroch a plodoch zeme, pod spôsobom chleba a vína je tu Kristus Pán, so svojím telom a krvou obetovanou za nás a za naše hriechy.

Spasenie z Božej milosti sa nám tak stáva bližšie. Advent je nový začiatok a nová ponuka Ježišovej lásky a milosti.
“Vzácny čas k nám prišiel,
v ktorom Kristus zišiel
z nebeského trónu
na zem biednu dolu,
človeku On vrátil,
raj, čo Adam stratil” . (ES 30, 1)
– môžeme spievať a radovať sa už dnes nanovo a potom vždy, keď zaznie vzácne slovo Evanjelia.

Mnohí naši bratia a sestry chcú čakať na Kristov príchod až do Štedrého večera, s nádeju na radosť. Budú očakávať stretnutie s Pánom a Darcom všetkých dokonalých darov pri pohľade do jasličiek – na seno, slamu, kde si ustlal Ježiš, Syn Boží. Kiež sa nikto nad Jeho pokorou a krotkosťou nepohorší. Kiež Ho všetci správne spoznajú a prijmú vo viere, keď prichádza v pravde krotký. My to však smieme urobiť už dnes a potom vždy nanovo, v každom Slove Evanjelia. Ak sa odvážime prijať Jeho pokorný príchod už dnes, o to skôr a radostnejšie to urobíme aj potom. Aký advent, také Vianoce.

Preto, milí bratia a sestry, povedzte to aj vy svojim blízkym a domácim, že Ježiš prichádza. Prichádza všade, kde prosíme: Maranatha! – príď Pane Ježiši! Prijatie Jeho Slova a sv. Večere nás povzbudí, poteší a rozohreje už dnes i v celom adventnom čase. Povedzte aj vy dcére sionskej – pokrsteným v meno Kristovo: Hľa, tvoj kráľ prichádza! Ako M.Luther hovorí: “Ujíma sa nás ako svojich vlastných, preto Ho aj my príjmime ako svojho vlastného”. Ako najvzácnejšieho Hosťa a nášho Kráľa! Amen.

1.advetná nedeľa -SLB s VP – Sobotište 2012 – Ľ.Batka st.

Komentovať