Nie sme na kolotoči

                           Nie sme na kolotoči                         Noc pominula, deň je tu tichunké ráno adventu. Ó, Pane,ráč nás slovom vodiť a uč, jak patrí, za dňa chodiť – nie v staraní sa o telo  – dosť ono v hriechu hovelo- lež v rúchu novom, strojnom, čiste v tom Tvojom rúchu, Pane Kriste! Amen. (M.R.) Žd 10, 23 – 25: “ Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie. (24) A pozorujme sa vospolok,...

Boh hovoril otcom skrze prorokov

                 1.Boh hovoril otcom skrze prorokov Žd 1, 1: “Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh skrze prorokov”. Amen   Milí priatelia,    dve dôležité veci a dve jedinečné správy nám hovorí Písmo sväté (Biblia) už na prvých stránkach, v 1. knihe Mojžišovej, v knihe “Zrodu” (Genesis). Tá prvá správa znie: Boh je! Boh existuje! To znamená, že tento svet, život a ani my sami nie sme dielom náhody, alebo výsledok pôsobenia chaotických síl, ale všetko je Božím dielom a život je Božím darom. Je to radostná správa pre nás, skutočné evanjelium.  ...

Poznáme Ježiša?

    Poznáme Ježiša?                    Znať Teba, Bože, túžba naša, a počuť pravdy Tvojej hlas, adventu tohto tichý čas, – Ó, nech sa Duch Tvoj nad nás vznáša a srdcia naše posvätí… Príjm, Pane, duše našich obetí!  Amen (M.R.) J 14, 7 – 10: “Keby ste ma boli poznali, boli by ste znali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už znáte a videli ste Ho. (8) Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám, to.(9) Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filip? Kto...

Tichá radosť adventu

         Tichá radosť adventu Úvodná modlitba:     Skala vekov, Pane Ježiši Kriste, ty zostávaš vždy ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú. My si v každej premene času uvedomujeme plynutie času a svoju pominuteľnosť. Preto aj teraz na začiatku nového cirkevného roku vzhliadame k trónu Tvojej velebnosti.Tvoj príchod k nám, do našej časnosti, bol príchodm Kráľa pokoja, lásky a odpustenia. Ďakujeme, že tak prichádzaš aj k nám, tým viac, že vieme o svojej nehodnosti. Ďakujeme, že Tvoje vtelenie a zníženie sa k nám sa stalo počiatkom nášho vykúpenia v ktoré dúfame. Preto Tvoj druhý príchod v...

Advent – čas otvorených dverí

 Čas otvorených dverí Požehnaný, kto v Tvojom mene, k nám kráča v túto nedeľu, potešiť srdcia usúžené, priložiť ruky ku dielu. Požehnaný buď, Pane Kriste, keď ticho ideš znova k nám… ó, neobíď nás, príď k nám iste a ľud svoj verný posilň sám. Amen Ž 118, 26 – 29: “Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Požehnávame vás z domu Hospodinovho. (27) Hospodin je Boh, On nás osvietil. Priviažte obeť povrazmi o rohy oltára! (28) Ty si môj Boh, Tebe ďakujem; Bože môj, chcem Ťa vyvyšovať. (29) Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť!”. Amen     Milí...

Pánov deň sa približuje

                                  Pánov deň sa približuje Noc pominula – deň je tu tichunké ráno adventu. Ó, Pane, ráč nás slovom vodiť a uč, jak patrí, za dňa chodiť- nie v staraní sa o telo – dosť ono v hriechu hovelo –  lež v rúchu novom, strojnom čiste v tom Tvojom rúchu, Pan Kriste! Amen (M.R.) Žd 10, 23 – 25: “Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie. (24) A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a...

Boh je a hovorí

     Boh je a Boh hovorí My slovo Tvoje chceme čuť, ó, Kriste náš, ráč prísť k nám, s nami pobudnúť, však znáš nás, znáš. Čím ťažší nášho žitia boj, tým viac sme za ten príchod Tvoj a Tvoju zvesť… Dopraj nám vzdať Ti slávu, česť! Amen (M.R.)  Žid 1,1-2:  “Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov,(2) na sklonku týchto dní prehvoril k nám v Synovi,…”. Amen Bohumilí kresťania!     Dve dôležité správy nám hovorí Písmo sväté už na prvých stránkach v SZ: Boh je a Boh hovorí ! Keď Pán Boh hovorí, to...

Krotký kráľ

Krotký kráľ Mt 21, 5: ” Povedzte dcére Sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice”. Amen Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Otvárme, Pane, Kriste, v Tvojej cirkvi nový rok, z Tvojej lásky iste, iste, v Tvojom mene prvý krok a tvoj hlas nám sladko hlása: Kráľ tvoj k Tebe uberá sa. (ES 15, 1) A d v e n t n ý č a s je jedinečný čas pre každého veriaceho kresťana. Pripomína nám plnosť času, v ktorom Pán Boh naplnil svoj sľub daný prvým ľuďom v raji...