Znamenie od Hospodina

                              Znamenie od Hospodina Už Spasiteľ náš priblížil sa ó, pripravme Mu cestu, nech príde k nám a vedie nás tam – k nebeskému mestu. Neobíďže nás, nebies Hosť a skloň sa k svojmu ľudu… A žehnaj nám, ó požehnaj potechy, šťastia , kľudu!  Amen.  (M.R.) Iz 7, 10 – 16: “Hospodin hovoril ďalej k Acházovi: (11) Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie alebo vysoko nahor. (12) Acház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. (13) Nato...

Ako čakáme?

                           Ako čakáme? Daj nám čuť zvesť z Tvojho slova, že k nám ideš znova, znova, potešiť nás, pridať sily. Nuž poď a príď, Pane milý! Tvoja pravda svet nám plní, skrehlých hreje na úslní, vedie k cnosti, omilostí… Nuž poď a príď, drahý Hosti!  Amen (M.R.) 1 Tes 5, 16 – 24:  “ Stále sa radujte,  (17) neprestajne sa modlite! (18) Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježiši. (19) Ducha neuhášajte! (20) Proroctvami nepohŕdajte! (21) Všetko skúmajte, dobrého sa držte! (22)...

(2) Ježišov príchod – do našich rodín

    (2) Ježišov príchod – do našich rodín Advetná večiereň (roráty) – 2. Prvý čítaný text: Iz 57, 14-15, 18:  “On hovorí: Budujte, urovnávajte cestu, odstráňte prekážku z cesty môjmu ľudu! (15) Lebo takto vraví Vyvýšený a Vznešený, obyvateľ večnosti, ktorého meno je Svätý: Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. –  (18) Videl som jeho cesty; ale uzdravím a povediem ho, odplatím mu potešením.” Amen Druhý čítaný text (kázňový):  Mt 8,14 -17: “ Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl...

Pozvanie k svadbe novej – Baránkovej

        Pozvanie k svadbe novej – Bránkovej Daj, Pane, myseľ dobrú, nám svetlom pravdy svieť, daj poznať znaky súdu, a modliť sa a bdieť: v adventnom duchu chodiť, v srdciach sa preporodiť – tak čakať Ťa a vstúpiť s Tebou v ten krajší svet. Amen (M.R.) Mt 22, 1 – 14:    “Ježiš hovoril im zase v podobenstvách: (2)  Kráľovstvo nebeské je podobné človeku – kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. (3) I poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. (4) Poslal zase iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: Ajhľa, pripravil som hostinu, voly...

Ponuka Ježišovej návštevy

„Istý farizej Ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. A hľa, v meste bola žena-hriešnica; keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom pristúpila Mu k nohám, začala Mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, bozkávala Mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý Ho bol pozval, povedal si: Keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa Ho dotýka; pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: Hovor, Majstre! Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ....

Adventná modlitba (M.R.)

M.Rázus: Adventná modlitba Pane, Kriste, Spasiteľu, dobrých vecí učiteľu, – vzhliadni na nás v zhromaždení, keď sme k Tebe obrátení, – príď náš Hosti a z milosti – ducha nášho rozradosti! Nenechaj nás opustených, – usúžených, ubolených, – žehnaj z lásky práci našej, Kde bôľ a žiaľ, Ty buď zdarom, tešiteľom, aj lekárom! – Popraj svetla našim očiam, – uč sa chystať ku Vianociam, i k tým časným, drahý Hosti – i k tým slávnym na večnosti!  Amen

Ježišov príchod (1)

                 Ježišov príchod         ( Adventné úvahy na adventné večerné bohoslužby, alebo roráty)                        Milosť Pána Ježiša Krista s nami. 1.adv.večiereň (roráty): Texty: Prvé čítanie: 1 M 3, 14 – 15: “Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok a nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dní svojho života. (15) Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi...

Aký Advent – také Vianoce

                    Aký Advent – take Vianoce Počujeme hlas Tvoj, Otče drahý – Nuž žehnaj, žehnaj naše túžby, snahy. Ísť za hlasom tým stále – každodenne… A srdce stvor nám čisté, oddané a verné! Veď Tvoja láska veľká, neskonalá Ježiša Krista svetu – istú nádej dala. Čo otvára nám nebo, núka večnú spásu! Načúvať chceme, Otče, Tvojmu hlasu. Amen  (Z.O.) Žd 10, 19 – 25: “Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu (20) touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné...