Ježišov príchod (1)

                 Ježišov príchod      

  ( Adventné úvahy na adventné večerné bohoslužby, alebo roráty)

                       Milosť Pána Ježiša Krista s nami.

1.adv.večiereň (roráty):

Texty: Prvé čítanie: 1 M 3, 14 – 15: “Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok a nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dní svojho života. (15) Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu” . Amen

Druhé čítanie: (kázňový text) L 1, 26 – 38: ” Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa menovala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. (30) Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha. (31) Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. (32) Bude veliký, Synom Najvyššieho bude sa volať, a Pán Boh Mu dá trón jeho otca Dávida. (33) Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. (34)  A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja neznám muža!  (35) Odpovedal jej anjel a riekol: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho zatieni ťa;  preto aj to, čo svätého narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží. (36) Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci. (37)  Lebo Bohu nebude nič nemožné. (38) Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej.” Amen

   Milí priatelia!

    Tento adventný čas je príhodným časom k duchovnému stíšeniu a rozjímaniu nad dejinami spásy. K tomu nám bude slúži aj sedem nasledovných úvah, ktoré spája jedna spoločná téma: Ježišov príchod.

     Majú viesť k prosbám, aby Kristus Pán prišiel: 

  1. do našich sŕdc a duší   
  2. do našich rodín
  3. do nášho zboru
  4. do našich obcí a miest
  5. do našej cirkvi
  6. do našej vlasti a národa
  7. do celého sveta      

    1. K našim adventným túžbam a prosbám nás inšpirujú dva biblické výroky, ktoré pripomeniem. Prvý je vzatý z 1 listu apoštola Pavla Korintským 16, 22-23: 

“ Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! Maranatha! (23) Milosť Pána Ježiša Krista s vami! (24) Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježiši! Amen”.

   Podobné slová čítame aj v Zjavení Jánovom 22, 20: 

  ” Ten, ktorý svedčí tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen! Príď Pane Ježiši!”.

    V týchto vetách je vyjadrená dôležitá prosba prvých kresťanov slovom: Maranatha! Príď Pane Ježiši! Súčasne z tohoto slova môžeme počuť aj vzácne ujistenie: Pán Ježiš prichádza!

   Úvodné čítanie z 1 M 3, 14 – 15 nám pripomenulo pradejiny ľudstva a udalosti, na ktorých akoby ležal závoj času. Počuli sme v nich o vykonanom diele diabla, pokušiteľa – starého hada – a Božom výroku jeho prekliatia. Jeho dielo znamenalo pád prvých ľudí  prinieslo v konečnom dôsledku aj trest pre ľudí. Najmä však oznámilo zničenie satana, jeho poráku “na hlavuô a tým koniec jeho moci i moci hriechu. Za týmto Božím výrokom je ponuka milosti pre človeka, ktorého Pán Boh stvoril pre seba, pre spoločenstvo so sebou, a ktoré bude obnovené prostredníctvom potomstva, ktoré sa narodí zo ženy v plnosti času. Božie slovo ktoré zaznelo v raji je prejavom milosti a dobrou zvesťou pre ľudí, pretože zasľubuje vyslobodenie z každej zlej moci.

      Doba, v ktorej žili Mária a Jezef bola dobou, ktorú bola priam “tehotná” očakávaním Mesiáša, toho zasľúbeného potomka v raji a ”nového Adama”. Tak veril, dúfal a prosil celý Izrael: “Rosu dajte nebesá zhora ” . “Kiež by si pretrhol nebesá a zostúpil”- lkal ľud Boží v každom čase i v čase panovania rímskych cisárov. Žiaľ, vieme, že mnohí si Mesiáša predstavovali ako politického vysloboditeľa, ktorého činnosť sa bude týkať len pozemského spoločenského života. Pravda, nie všetci.

     Boli aj takí, ktorí si uvedomovali dôležitosť príchodu Mesiáša – Spasiteľa ako Toho, ktorý prichádza do ľudských sŕdc a duší a ktorý prinesie obnovenie spoločenstva s Pánom Bohom a tak pravý pokoj, kde Pán Boh už nebude človeku nepriateľom, ale láskavým Otcom.

     Všetci Izraelci verili, že Boh je verný a plní svoje sľuby, ale nie všetci verili a túžili rovnako.

    Pán Boh totiž neplní všetky ľudské priania, ale plní všetky svoje zasľúbenia. O tom sa presvedčila ako prvá z ľudí panna Mária, zasnúbená s Jozefom, ktorí žili  v galilejskom meste Nazaret. Prvá počula o skorom naplnení Božieho slova a o zmene pomeru medzi nebom a zemou, slová o milosti, ktoré ju urobili blahoslavenou.  

    “Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou.” – Smela počuť, že je obdarená milosťou Božou preto, lebo sa stane matkou Toho, ktorý sa bude volať Ježiš a súčasne bude Synom Božím. Bude matkou, ale nie hocijakého dieťaťa, ale dieťaťa, ktorého Otcom bude sám Boh. Bude Synom Najvyššieho a Boh mu dá trón jeho praotca Jákoba a Dávida.

      Táto zvesť bola iste nesmierne vzrušujúca a úžasná pre samotnú Máriu, ktorú urobila raz navždy “blahoslavenou”, ale robí šastným a blahoslaveným každého človeka, kto túto zvesť o Božom konaní smie počuť a prijíma ju  ho v pokore a dôvere. Ježiš, ktorého meno znamená: Hospodin je spása (Spasiteľ) sa vtelil a potom narodil pre každého smrteľného človeka, pre každého hriechom a strachom pred Bohom poznačeného pozemšťana. Duch svätý zostúpil do jej srdca a duše a moc Najvyššieho ju “zatienila”. Dotkla sa jej nežne a láskavo, aby s ňou bol Boh v osobe Ješiša, Emanuela.

    Avšak Ježiš chce byť Emanuelom aj pre každého z nás. Pre každého hriešnika, ktorý sa teší z Jeho príchodu a – áno, kto nehovorí: “prekliaty Ježiš”, ale otvára svoju dušu a srdce s láskou, s dôverou. Tak sa smie stať človek blahoslaveným. 

    “Lebo Bohu nebude nič nemožné”. O tom sa smela presvedčiť aj Máriina príbuzná, zbožná Alžbeta, ktorá síce bola už v rokoch, ale ktorej modlitby boli vypočuté a ona otehotnela a nosila pod srdcom syna Jána, ktorý sa stal heroldom Pána Ježiša, ktorý bezprostredne oznamoval Jeho príchod k ľuďom. Vyzýval, aby ľudia urobili podobne ako on, ako jeho rodičia, ako Mária a neskôr aj Jozef. Podobne smieme urobiť aj my!  – Otvorme brány sŕdc, aby smel vojsť k nám Kráľ slávy.

    Prosme: Príď Pane náš!  A potom, keď prichádza vo svojom svätom slove a v sviatostiach – vítajme Ho s istotou: Pán prichádza!

Tak, ako Mária, buďme a stávajme sa služobníkmi Božími. Mária bola prvá, ktorá tak urobila, ale nebola jediná. Takým bol aj Jozef, podobne aj Zachariáš a Alžbeta, ich syn Ján a mnohí iní. Je dôležité, aby sme túto voľbu – prijatie Ježiša za nášho Pána urobili slobodnou voľbou a s radosťou. 

   Advent je časom príhodným nanovo prijať a privítať Krista Pána v našich srdciach a dušiach. On nás chce a môže urobiť slobodnými ľuďmi, ktorí môžu konať dobro s Jeho pomocou a požehnaním v našom živote. Príď Pane Ježiši! Tvoja láska a milosť, i láska tých, ktorí Ťa s radosťou prijali a slúžili Ti verne, nech je s nami v tomto čase, cez Vianoce i po všetky nášho života a potom aj naveky v nebesiach. Amen

                                          Advent 2023       Ľubomír Batka st.

Komentovať