Ako spomíname?

                       Ako spomíname? Skloň sa k nám, Bože, z milosti a podaj v našich smútkoch ramä: sám poteš – slovom uhosti, keď spomíname…spomíname… Veď len Tys’ naša útecha a nádeje i sily zdrojom… Duch Tvoj nás zúfať nenechá, veď pokoj skvitá v lone Tvojom…Amen ( M.R.) Mk 4, 35  – 41: “V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu! (36) I opustili zástup a vzali Ho so sebou, tak ako bol na lodi; aj iné lod boli s Ním. (37) Vtedy strhla sa veľká povíchrica a...

Poznajme tvár našej duchovnej matky

         Poznajme tvár našej duchovnej matky                Ef 2, 4 – 10: “Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju velikú lásku, ktorou si nás zamiloval, (5) obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, – veď milosťou ste spasení! – (6) a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježiši, (7) aby vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježiši ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. (8) Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; (9)...

O dvojakom chlebe a pokrme

                   O dvojakom chlebe a pokrme Za lásku Tvoju, Bože, svätú za úrodu, za živobranie, Za milosť, čo máš k zlému svetu, Úprimné príjmi ďakovanie! Za chlieb žitia, nímž’ sám si, Pane, Sa k Tebe vznáša vrúca chvála, Ku nebies trónu Tvojmu planie, Dobrota večná, neskonalá! Nuž, sýť nás sebou samým, Kriste, By túžili sme v nebies stany; Tys’ život náš i útočište – Nám úkrytom sú Tvoje rany!  Amen (Z.O.) J 6, 24 – 29: “Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, vstúpili do loďky a...

Staré prikázanie a nový život

   Staré prikáznie a nový život To najvyššie, ó, Bože uč ľud svoj zachovávať, ku Tebe hľadieť s láskou a blížnych milovať, tak duch ten bude s nami, čo v Kristu dal si nám, a z prachu biednej zeme nás vznesie k výšinám. Amen (MR) 1 J 2, 7 – 17:    “Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týžmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste očuli od počiatku. (8) A predsa ako nové prikázanie píšem vám, čo je pravdivé v Ňom aj vo vás, pretože tma prechodí a svieti už pravé svetlo. (9) Kto...

Kde hľadať pomoc v chorobe

                        Kde hľadať pomoc v chorobe Svätý Bože, zvestujeme Tvoju chválu, keď môžeme  aj dnes v jednote ducha a viery Tvoje slovo počuť a ním svoj život napraviť. Pe Ježiša Krista nášho Pána pohliadni na nás s láskou a vylieč nás z našich chýb a nedostatkov. Daj nám Ducha Svätého, v sile ktorého dokážeme prmáhať zlo v nás i mimo nás. Popraj nám, aby sme Ťa oslavovali aj novým životom z viery. Amen Mk 9, 17 – 29: “ Odpovedal Mu jeden zo zástupu: Majste, priviedol som k Tebe...

Tragédia Senice, Turej Lúky a brančského okolia pred 350.rokmi

  Tragédia Senice, Turej Lúky a okolia pred 350. rokmi     Je zarážajúce, že o nasledovných tragických udalostiach píšu naši historici pomerne málo. Viac si ich všímajú necirkevní historici, pravda značne tendečne, vydávajúcich ich za revolučné vzbury dedinskej a mestskej chudoby. Podobne aj rkc.historici dôsledne píšu o týchto udalostiach ako o “vzburách” proti cisárovi a vrchnosti.    Tieto udalosti sa netýkajú iba histórie konkrétnch cirkevných zborov, ale pri ich bližšom skúmaní zisťujeme, že sa stali súčasťou aj širšieho európskeho priestoru. Všímal si ich nielen viedeňský cisársky dvor, niektoré európske štáty i vtedajšia pápežská kúria. Predpokladáme, že cirkevné zbory, ktorých...

500.výročie vydania protireformačného zákona v Uhorsku

 Historické okienko     500.výročie vydania protireformačného zákona v Uhorsku    Pri 500.výročí začiatku Lutherovej reformácie hľadali autori prednášok o dejinách reformácie v našich seniorátoch veľmi pracne zachované zmienky o “prvých lastovičkách” – prvých vystúpeniach hlásateľov reformačného učenia a o prvých evanjelických cirkevných zboroch na Slovensku (v Uhorsku). Zpráv z tohto obdobia sa nezachovalo mnoho a preto iní historici tvrdia, že sa reformácia u nás šírila len pomaly. Je vhodné, i keď veľmi smutné a boľavé, pripomenúť si výročie, ktoré dokazuje, že reformačné účenie sa do mnohých miest a regiónov dostalo veľmi rýchlo a nachádzalo tu živú odozvu a prijatie. ...

Cesta k odpočinku

               Cesta k odpočinku Odpusť nám, Bože, úpadky, hriechy, ľud svoj háj a bez potechy nenechaj! Netresci nás, jak by sme zaslúžili, lež praj sily, pri nás stoj: daj verne skončiť žitia boj. Amen (M.R.) Žd 3, 7 – 19: “ Preto ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, (8) nezatvrdzujte si srdcia ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti, (9) keď ma skusovaním pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky (10) za štyridsať rokov; prteo som zanevrel na toto pokolenie a povedal som: Ustavične blúdia v srdci! Ale oni nepoznali...

Buďme verní až do smrti

                        Buďme verní až do smrti Príď, Pane, k nám so svojím jasom – Osvieť nám srdcia plné rán! Voláme k Tebe silným hlasom – Tmu zažeň, veď nás v nebies stan! Nech celý život náš je žitím, V ktorom by prúdil svetla jas – I cestou kríža, vlnobitím, Ty v svoje svetlo obleč nás! Amen 2 K 11, 21 – 33; 12, 7 – 10: “Na svoju hanbu hovorím: v tomto ako by sme, ozaj, boli slabí!     Ak si však niekto trúfa v niečom – nerozumne...