Nehanbime sa za evanjelium

                      Nehanbime sa za evanjelium Pôst, Bože, pôst, a hriechu dosť ó, daj nám v duchu k Tebe dôjsť! Nech na nás skanie To Tvoje zmilovanie! Pôst, Bože pôst – prosíme, teš nás, láskou hosť! Amen (M.R.)  Mk 8,38:  “Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi. Amen          Kajúci bratia a sestry v Pánovi !    V štyridsaťdňovom pôstnom čase sa...

Čiňme pokánie a verme v evanjelium

                Čiňme pokánie a verme v evanjelium Čas príhodný, ó Bože, žehnaj nám z výsosti, nech neberieme darmo dar Tvojej milosti. Nech v kríži radosť máme, bohatstvo v chudbe, tak dušu prichystáme k tej Tvojej podobe !  Amen (M.R.) Mk 1, 14 – 15:    “Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie (15) a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!” Amen    Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!     Rečníci na občianskych pohreboch na úvod často používajú vetu: “Pripadla...

Nepoznané nebezpečenstvo a nepoznaný hriech

„Počuj, zem: Ajhľa, ja privediem pohromu na tento ľud, je to ovocie ich úmyslov, veď na moje slová nepočúvali a opovrhli mojim učením.“ Jer 6, 19 Existuje jeden veľmi pevný a zároveň tajomný hrad: hrad našej mysle. Ak tento hrad opanuje nepriateľ, má vyhratú už celú bitku. Čomu alebo komu sa podarí zaujať celú našu myseľ, či to alebo tamto, je našim pánom a bohom. Boh a Jeho sväté Slovo kladie veľkú váhu na tento významný hrad. On pozná jeho cenu. No diablu sa podarila veľmi dobrá taktika: on nás naučil nerátať s našou mysľou. On dobre pozná, že ten kto sa...

Láska vraví nenávidím, zavrhujem a neznášam

„Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. Keď mi prinášate spaľované obete, vo vašich daroch nemám záľubu, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní! Nechcem počuť hudbu tvojich hárf! Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!“ Am 5, 21−24 Kdesi do akéhosi cudzieho mesta prišiel nábožný pútnik, ktorý s údivom a s úctou pozoroval pyšne sa vypínajúce nádherné kostoly. „Tu bude zaiste mnoho bohabojných ľudí“, povedal istému neznámemu, ktorý sa k nemu priblížil. „Vojdime sem“, riekol neznámy, a obaja nasledovali zástup, ktorý sa hrnul do nádherného...

Pôst

Takmer všetky rozdiely medzi Kristovou a rímskou cirkvou vychádzajú z jednej vety: ako môže kresťan prísť k Božej milosti a byť spasený? Evanjelická cirkev učí – vierou, milosťou a zásluhami Ježiša bývame spasení; rímska – našimi vlastnými skutkami a poslušnosťou. Medzi ospravedlňujúce skutky počíta aj pôsty – uznávajú, že pôsty sú vraj dielom od Boha prikázané a teda bohumilé a vyhlasujúce za spasiteľné. Naša cirkev pôsty nezavrhuje, ale držiac sa jedine Písma prikladá pôstom takú dôležitosť, akú to zmieňujú Písma. Čo je pôst? O pôste možno hovoriť v dvojakom zmysle: telesnom a duchovnom. Telesný pôst je úplné sa zdržanie na krátky či dlhší čas pokrmov a nápojov; duchovný pôst je potlačovanie telesných...

Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší.

         Ajhľa, tvorím nové: už teraz to raší! U nôh Tvojich, je oddych, Kriste, – oddych – ach, naplň pravdou i dnes hruď, a praj nám oddýchnuť… Veď more žitia až sa pení, púť sa nám míňa v tvrdom lopotení. I nám sa ohlás, Pane, hlás, radosťou večnou naplň nás!  Amen  (M.R.) Iz 43, 18 – 19: “Nemyslite na prvotné veci, a o pradávnych neuvažujte! (19) Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru urobím cestu v púšti, rieky v pustatine”. Amen                      Bratia a sestry...

Viera bude videním

                                Viera bude videním “Tu som, Pane, na Tvoj pokyn čakám, tíško kľakám, Tebe sa odovzdávam, Po Tebe túžiť, oddávna chcem slúžiť, veččne s Tebou žiť”.                                          (ESP 478, 1) Mt 25, 14 – 30: “Bude to tak, ako keď človek pred odchodom na cesty zavolal si sluhov a odovzdal im svoj majetok. (15) Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa...

Podmienka rodinného požehnania

                      Podmienka rodinného požehnania “Požehnaj práci, Pane, nech biedy nerania, bo márnym ustávanie bez Tvojho žehnania! Rozmnož chlieb, z lásky pridaj čo treba, všetkým nám – pokoja, potešenia tým naším rodinám!  Amen (M.R.) Ž 128:  “ Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po Jeho cestách. (2) Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, blažený budeš a dobre sa ti povedie. (3) Tvoja žena bude ako úrodný vinič vo vnútri tvojho domu; tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola. (4) Hľa, takto dôjde požehnania muž, ktorý sa...

Dôvod na trvalú radosť

                            Dôvod na trvalú radosť Hoc svet i v temne hriechu trvá, tá chvíľa svätá jednak príde, keď v jednom duchu, v jednom cite sa všetci pohneme ku Kristu a zahoríme jednou láskou. Ó, zaskvej sa hviezda spásy nad púťou žitia – trpkou, ťažkou!  Amen   (M.R.) Iz 66, 10: “Radujte sa z Jeruzalemom a jasajte  v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním”. Amen             Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi!    Počatie...