Štedrý večer – tajomstvo pobožnosti

Štedrý večer – tajomstvo pobožnosti

1 Tim 3,16: “ V pravde velikým tajomstvom pobožnosti je On, ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v sláve.“Amen.

Milí bratia a sestry, milé deti, milí priatelia!                

    Opäť je tu večer s veľkým „V“. Večer, ktorý je jedinečný a úplne výnimočný medzi ostatnými. Je neobyčajne prajný a štedrý a preto vzácny. Je vítaný vo väčšine rodín okolo nás i v šírom svete. Je oázou pokoja, rodinnej spolupatričnosti, keď sa nehanbíme za slovo láska v jeho pravom význame. Za lásku dávajúcu a darujúcu, lásku, ktorá nemyslí na seba, ale na iných. Spája manželov, ktorí nanovo preciťujú, že sú jedným telom a jedným srdcom. Teší rodičov a starých rodičov, inokedy zaneprázdnených, uponáhľaných, ale dnes túžiacich venovať svoj čas deťom a vnúčatám a prejaviť svoj záväzok lásky voči nim nim. Je tu opäť čas na splatiť zmeškaný dlh lásky. 

        Mnohí dnes myslia v rozcítení aj na tých, ktorí nás predišli na večnosť. Či už odišli dávnejšie, či celkom nedávno, sme povzbudení v nádeji, že nezomreli naveky, ale že platí slovo a sľub Toho, korý je dnes v centre pozornosti sveta a človeka. Vieme však, že aj dnes budú mnohí sami a tak len v duchu spojení so svojimi drahými s ktorými radi prebývali pri jednom stole. Vieme aj o mnohých chorých a trpiacich a venujeme im aspoň krátky modlitebný vzdych, aby ich Pán Boh potešil a povzbudil večným svetlom z Betlehema.

    V Svätvečer, ktorým sa začínajú vianočné sviatky, všetci v kútiku srdca očakávajú, že ľudia, v krajine v ktorej žijeme, ba i vo svete, prestanú byť jedni druhým “vlkmi”, ale stanú sa ľuďmi, ochotnými počúvať posolstvo Božieho posla z betlehemských polí, ktoré vedie k pravému pokoju. “Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”      

        Ak sa toto všetko deje, bez toho, že by sa o tom usporadúvalo referendum, alebo vyvíjal nejaký nátlak, je to skutočný div. Niečo, čo možno nazvať vianočným tajomstvom. Je to akoby prienik svetla z iného sveta. Všetci sa preto na tento večer a tieto vzácne sviatky tešíme. To všetko a mnoho iných, vzácnych dobrodení a darov očakávame od Vianoc, i keď tušíme, že o pár dní sa mnohí a mnoho vecí vráti do starých koľají, do šedivosti a nevľúdnosti vzťahov, ktoré chladia viac, ako zimné rána.

    Mnohé darčeky vzrušených príprav budú v dnešný večer rozbalené a možno presvedčia o našej láske našich blízkych. Štedrý večer však ponúka aj iné dary. Možno pri spoločnom stolovaní príde reč aj na hovorenie s Pánom Bohom, s ktorým už mohí dávno nehovorili a nekomunikovali. Možno sa synovia a dcéry zadivia, že aj ich otec vie zložiť ruky k modlitbe, že mama svoje najkrajšie priania spojí s poukazom na Božie požehnanie, zasľúbenie a dobodnenie.

   Dnes nielen v chrámoch, ale ešte viac v domácnostiach môže prísť k slovu hodnota pobožnosti. K zamysleniu sa nad tým zvláštnym, hoci základným vzťahom, ktorým je vzťah: Boh-človek. 

     Možno v tichom stíšení vo svetle vianočného stromčeka si položíme otázku, aký je jeho význam a zmysel? Čo vlastne predstavuje tento zvláštny symbol, ktorý sa rozsvietil v našich príbytkoch? Ten, ktorý prebýva v nebesiach, vo večnom svetle, povedal ústami proroka Ozeáša:

Ja som ako zelený strom – tvoje ovocie pochádza zo mňa“! (Oz 14,15) Šterý večer kladie túto otázku aj nám: Je aj ovocie našej lásky, našich darov ovocím toho večne zeleného stromu, alebo iba dôsledkom toho, že tak konajú aj iní? Je láska darom Toho, ktorý bol po svojom narodení o tridsaťtri rokov neskôr „vyťatý z krajiny živých“?(Iz 53,8) Pripomenie našim blízkym tajomstvo, že je symbolom a znakom Toho, nám ponúkol nádej na plný a večný život?        

     Bude tajomstvo Kristovho príchodu k nám rezonovať pri sviatočnom stole, keď otec (matka) rodiny vezme dnes oblátku, rozlomí ju a podá  svojím najbližším ? Naznačí otec, či matka, že táto oblátka, ktorou sa začne štedrá večera snáď pri každom stole súvisí s tajomstvom lásky Boha Otca? S Jeho láskou, ktorú dal svetu v Betleheme – v Dome chleba?  Pripojíme k prejavom našej lásky svedectvo o Ježišovi, Záchancovi, ktorý povedal: “Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba”. (J 6,41) “Kto je tento chlieb, bude žiť naveky” (J 6, 58) Mnohí z nás budú mať na tanieri aj rybu, hoci ju možno nejako zvlášť neobľubujú. Prečo RYBU – (gr.ICHTHS ) práve dnes? Je to opäť iba prázdy, čudný zvyk, alebo je to aj naše vyznanie: Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ? 

     Mnoho iných vecí, vrátane spevu, alebo aspoň počúvania piesní o narodení Dieťaťa v betlehemskej maštali bude sa dotýkať nášho rozumu i citov. Je to zvláštne, že žiaden iný historický čin, udalosť, alebo skutok mocných a slávnych ľudí nemá takú silu a životnosť, ako posolstvo anjela z betlehemských polí: “ Nebojte sa, lebo zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo dnes narodil sa vám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán”. Výstižne o Ňom hovorí apoštol Pavel:Vpravde – velikým tajomstvom pobožnosti je On, ktorý sa zjavil v tele”!

     Mnoho pokusov urobili ľudia, počnúc od stavby babylonskej veže, aby sa dostali do neba! Ale stalo sa niečo iné. Boh sám prišiel v ľudskom tele k nám, aby bol s nami a aby sme potom aj my mohl byť s Ním. 

     Pán Boh ukázal, že nám rozumie vtedy, keď sme ako bezmocné deti v plienkach, i vtedy, keď sme ako dospelí odkázaní na pomoc iných. Preto pre nás ležal v plienkach a pre nás zaplakal “na zime a slame”. Boh nám rozumie, keď sa bojíme tmy nelásky a preto hovorí vždy znova:Nebojte sa!” 

      “Zjavil sa v tele” v ktoromtrpel a poznal hrôzu smrti, opustenosť zo strany ľudí i nebeského Otca. Preto rozumie trpiacim a dáva nám odvahu prosiť v ťažkej chvíli: “ Otče, nech sa stane Tvoja vôľa…”.  Ak niekoho podceňujú, On sa solidarizuje s ním, veď i Jeho podceňovali. Rozumie pracujúcim, lebo aj On telesne pracoval. Pre nás zostúpil i do “brán smrti”. To všetko patí k tajomstvu pobožnosti. Rovnako aj zvesť o tom, že vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Svojou spravodlivosťou skrze dar Ducha Svätého ospravedlnil nás, deti Adama a Evy. Napokon sa ukázal v sláve neba a posadil sa na pravicu Otca. 

    Takto bol, je, a niet pochýb, že aj bude zvestovaný národom”. Nie iba jednému, ale všetkým. Vianoce hovoria o šírke Božej lásky a o ponuke radosti, “ktorá bude všetkému ľudu“, lebo nám všetkým sa narodil Spasiteľ, ktorého meno je Ježiš Kristus.

      Bratia a sestry, 

    niet zaujímavejšieho a fascinujúcejšieho príbehu v histórii tejto zeme, ktorému by bolo treba venovať toľko pozornosti a dôvery, ako je tajomstvo pobožnosti v narodenom Ježišovi.

      Preto opäť postojme nad tajomstvom Božieho príchodu k nám. Nad darom milosti v Tom, ktorý má plnosť Ducha a Jeho meno je zvestované národom.  Majme odvahu prijať Ho a spojiť s Ním našu prítomnosť i budúcnosť. Odvahu, patriť k Jeho cirkvi cez našu duchovnú matku evanjelickú cirkev. Oslávme dnes i v ďalších sviatočných dňoch Jeho príchod, ktorý znamená život s Ním dnes a raz aj prijatie do slávy Jeho kráľovstva. Amen

Mgr. Ľubomír Batka st., námestný farár        

Komentovať