5. september 1673

Na deň 5. septembra r. 1673 predvolali pred náhly súd prešporský 34 kňazov a učiteľov, zväčša z banských miest, a troch superintendentov: Joachima Kalinku, Martina Tarnóczyho a Štefana Feketeho. V terajšom primacionálnom paláci zasedal krvavý súd. Predsedom súdu bol arcibiskup ostrihomský Juraj Szelepcsényi; prísediacimi sudcami z duchovného stavu: Juraj Kollonics, predseda uhorskej komory a biskup viedensko-novomestský; Štefan Klobusiczky, biskup pätikostolský; Peter Korompay, biskup a opát sv. Petra a Pavla de Kach; Štefan Balogh, kapitulník z Trnavy; Ján Lapsánszky, tajomník; zo svetského stavu: Adam Forgách, kur. sudca; Juraj Illésházy, prísediaci kráľ. tabule; Štefan Széchy, strážca koruny; Ján Majthényi, personál; Valentin Balassa,...

Kniha Čriepky spomienok na školu zázrakov

Kniha Čriepky spomienok na školu zázrakov. Spomína sa v nej na školu, ktorá sa rozbehla v školskom roku 1992/93 v Tisovci. Je to bilingválne Evanjelické gymnázium Tisovec (EGT), ktoré bolo od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia experimentom v mnohých oblastiach. V piatok 16. júna 2023 sa v priestoroch reštaurácie Centrál v Tisovci odohrala milá slávnosť – uvedenie knihy Čriepky spomienok na školu zázrakov A Mosaic of Memories from the Miracle School – do života. Kniha je finálnym produktom Projektu EGT Memory, ktorý prebiehal  v rokoch 2020-2022. Je  kolektívnym  dielom ľudí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  v rozmedzí rokov 1992 – 2022 ocitli v orbite školy, prispeli k jej chodu,...

Nemýľte sa . . .

Drahý čitateľ, Ty môžeš „rád počúvať“ o kráľovstve Božom ako Herodes (Mk 6, 20);Ty sa môžeš „naľakať“ pri kázaní Slova ako Félix (Sk 24, 25);Ty si môžeš priať, aby si „zomrel smrťou spravodlivých“ ako Bileám (4M 23, 10);Ty môžeš opustiť „Sodomu tohto sveta“ ako Lótová žena (1M 19, 26);Ty sa môžeš priznať k hriechu a žiadať o príhovor a modlitby ako faraón (2M 10, 16−17);Ty môžeš byť „takmer naklonený“ stať sa kresťanom ako Agripa (Sk 26, 28);Ty môžeš povedať o Kristovi, že „nenachádzaš na Ňom žiadnej viny“ ako Pilát (J 18, 38);Ty môžeš vyznávať, že si učeníkom ako Judáš (Sk 1, 25);Ty môžeš mať „lampu“ vyznania...