Viera, nádej a láska

„Teraz však zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. (1 Kor 13:13)“

Apoštol Pavol, inšpirovaný Svätým Duchom, rozpoznáva tri hlavné cnosti kresťana. Každý z nás je povolaný si ich horlivo pestovať a zveľaďovať ako reprezentatívne cnosti ľudí, ktorí prijali evanjelium Pána Ježiša Krista.

Tieto hlavné cnosti sú základom pre spravovanie a správne fungovanie plodného a zdravého kresťanského života. Majú byť našou samozrejmosťou. Ich zásadný vplyv na správne funkcie kresťanského života môžeme vhodne prirovnať k vplyvu niektorých častí biologickej stránky človeka a jeho organizmu.

Základom pre ľudské telo je ponajprv zdravá a dobrá kostra, ktorá celé telo podopiera a dáva taktiež telu svoj tvar i súdržnosť. Touto kostrou v našom kresťanskom živote je láska. Tá je aj podľa Svätých Písiem najväčšia, pretože je oporou živo prijatého evanjelia (porov. 1 Jn 4:7). Láska dáva kresťanskému životu koncept, tvar a súdržnosť. Je skutočne najväčšou cnosťou kresťana, lebo láska stvárňuje smer i ďalšej podstatnej kresťanskej cnosti – viery.

Vieru by sme mohli prirovnať v biológii zdravo fungujúceho človeka k orgánom. Bez vnútorných orgánov nemožno človeku biologicky žiť. A veru bez viery je nám i láska z hľadiska večnosti nanič. Kostra nerobí človeka, hoci plní veľké funkcie. Ale orgány, tie už prinášajú do organizmu skutočný život. Vierou ako pľúcami náš kresťanský život dýcha, vierou ako naším srdcom náš kresťanský život horlí a v milosti vzrastá. Vierou ako naším mozgom v kresťanskom živote nechávame poučiť rozum o zjavených pravdách a o evanjeliu Pána Ježiša Krista. Kresťan sa stáva kresťanom predovšetkým svojou vierou, svojím prijatím dobrej zvesti o odpustení v Kristovi Ježišovi. To viera pulzuje v žilách kresťanského života. V nej sa vzmáhame a v nej rastieme.

Avšak aby sme boli imúnni voči mnohým vonkajším nepriateľom, démonským vplyvom a voči svojmu prestrašenému svedomiu, potrebujeme zabaliť náš kresťanský život do kvalitnej výzbroje. V biológii je to naša koža. Tá nás chráni pred vonkajšími baktériami, slnkom a ďalšími vplyvmi. V kresťanskom živote je takýmto prvkom tretia hlavná cnosť – nádej. Tým, že si ako horliví kresťania pestujeme nádej v odpustenie, nádej vo večný život s naším predrahým i jediným Spasiteľom, Pánom a Vykupiteľom, vzdávame sa zároveň strachov a úzkosti z pekelných hrôz, dúfajúc, že náš skutočný domov je práve v nebi. Nádej sa tak stáva pre kresťana úspešnou zbraňou proti nepriateľovi, ktorý by nás chcel zneistiť a napadnúť aj našu vieru, naše orgány, a zlikvidovať nás do špiku kosti – umŕtviť v nás lásku, ktorej sa on z nenávisti vzdal.

A tak, drahí bratia a drahé sestry, nikdy nezanevrime na tri hlavné cnosti kresťana, ktoré utvárajú a formujú náš pravý kresťanský život. Rozvíjajme lásku ako kostennú výstavbu celého nami prijatého evanjelia. Vzmáhajme sa v milosti cez zveľaďovanie našej viery v záslužnosť obety nášho Pána, a napokon sa statočne opevnime proti nepriateľovi našej spásy Božou výstrojou nádeje, ktorej garantom nech je sám Pán Ježiš Kristus.

Jemu česť a chvála teraz i vždy i naveky vekov! Amen.

Komentovať