19. DECEMBER

19. DECEMBER

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.

Matúš 1, 21

Niet mena na zemi, ktoré by bolo viac znevažované, ako práve meno Ježiša Krista, ani nie preto, že by sa Ním niekto nechcel volať alebo počuť Ho vyslovovať. Najhorší a najodpornejší nepriatelia nosia toto meno a zvelebujú Ho najviac, nazývajú sa dokonca kresťanskou cirkvou a Božím ľudom, nás však hanobia a zatracujú ako kacírov a najväčšíh nepriateľov Božích. Prečo?
Pretože toto meno nepokladáme za všedné, napísané jednoduchými písmenami, ako moje a tvoje, ale veríme, zvestujeme a vyznávame, že Osobnosť – Jeho meno takto označujeme – týmto menom pomenovaná je jediný Spasiteľ sveta, ktorý zachraňuje z hriechov, jediný Veľkňaz, ktorý zmieruje hriešnikov s Bohom, jediný Pán a Kráľ, ktorý pomáha v každom strachu a núdzi, a iba tých, ktorí Ho za takého vyznávajú, vytrhuje z hriechov a smrti a milosť a večnú blaženosť im daruje.
Milý, dovoľ, aby som nebol zlým doktorom Písma svätého, ale takým, ktorý meno Ježiša Krista označuje správne.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cirkvi

Komentovať