Viera, nádej a láska

„Teraz však zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. (1 Kor 13:13)“ Apoštol Pavol, inšpirovaný Svätým Duchom, rozpoznáva tri hlavné cnosti kresťana. Každý z nás je povolaný si ich horlivo pestovať a zveľaďovať ako reprezentatívne cnosti ľudí, ktorí prijali evanjelium Pána Ježiša Krista. Tieto hlavné cnosti sú základom pre spravovanie a správne fungovanie plodného a zdravého kresťanského života. Majú byť našou samozrejmosťou. Ich zásadný vplyv na správne funkcie kresťanského života môžeme vhodne prirovnať k vplyvu niektorých častí biologickej stránky človeka a jeho organizmu. Základom pre ľudské telo je ponajprv zdravá a dobrá kostra, ktorá...