Nemýľte sa . . .

Drahý čitateľ,

Ty môžeš „rád počúvať“ o kráľovstve Božom ako Herodes (Mk 6, 20);
Ty sa môžeš „naľakať“ pri kázaní Slova ako Félix (Sk 24, 25);
Ty si môžeš priať, aby si „zomrel smrťou spravodlivých“ ako Bileám (4M 23, 10);
Ty môžeš opustiť „Sodomu tohto sveta“ ako Lótová žena (1M 19, 26);
Ty sa môžeš priznať k hriechu a žiadať o príhovor a modlitby ako faraón (2M 10, 16−17);
Ty môžeš byť „takmer naklonený“ stať sa kresťanom ako Agripa (Sk 26, 28);
Ty môžeš povedať o Kristovi, že „nenachádzaš na Ňom žiadnej viny“ ako Pilát (J 18, 38);
Ty môžeš vyznávať, že si učeníkom ako Judáš (Sk 1, 25);
Ty môžeš mať „lampu“ vyznania ako pochabé panny (Mt 25, 8−12);
Ty môžeš byť pokrstený ako Šimon čarodejník (Sk 8, 18−21);
Ty môžeš žiť s Božím ľudom ako Géchází (2Kr 5, 20);
Ty môžeš obetovať ako Kain (1M 4, 3);
Ty môžeš dať časť svojho majetku na kráľovstvo Božie ako Ananiáš (Sk 5, 2);
Ty sa môžeš „mnoho modliť“ ako farizeji (Mt 23, 14);
Ty môžeš prorokovať a kázať ako Saul (1S 10, 10);
Ty môžeš „horliť pre Boha“ ako Izreal (R 10, 2).

A predsa, ak si neprijal ako stratený hriešnik Krista, ako svojho Vykupiteľa, tak si naveky stratený.

Pokoj Vám!!

Komentovať