Daniel Maróthy — Žalm 1, 6

Ó duša moja, mužne za Pánom,
Vzorom pravdy a svätosti!
Buď i ty prepevným stánkom
neviny a šľachetnosti.
Chráň sa ciest podlých, rečí lživých,
ktoré pomsta Božia neminie, —
ach, zná Pán cestu spravodlivých, —
cesta bezbožných zahynie!

Nehnevaj sa ty pre zlostníkov,
ktorí neprávosť páchajú,
nezáviď im, keď zlosť všelijakú
vôkol seba rozsievajú;
nebudú dlho v počte živých,
podobní podťatej byline, —
ach, zná Boh cestu spravodlivých
cesta bezbožných zahynie!

Bojuj proti svetu i diablu
boj výborný a udatný,
nestrachuj sa tvárou bledou
keď ti hrozí zloduch špatný,
hlavy bojovníkov horlivých
Boh vencom slávy ovinie, —
ach, zná Pán cestu spravodlivých,
cesta bezbožných zahynie.

Nes kríž svoj — ako ho Kristus niesol
ticho, krotko, bez reptania,
vieš, hoci v temnosť hrobu klesol,
však dožil dňa zmŕtvychvstania!
I ty dôjdeš koncov pálčivých
strastí — keď Boh pokynie,
lebo On zná cestu spravodlivých,
cesta bezbožných zahynie!

Preto mužne, verne duša moja
zotrvaj na ceste cnosti,
veď si Ježišom vykúpená
a povolaná k svätosti, —
On, podľa svojich sľubov pravdivých
raz k sebe ťa privinie,
lebo zná Pán cestu spravodlivých, —
cesta bezbožných zahynie!

Komentovať