Daniel Miloslav Bachát — Kráľ Ácház

“Požiadaj znamenie
si od Hospodina,
ó, dom Dávidov:
Buď Božia rodina!”

Tak vraví k Ácházovi
prorok sluha Boží…
Však Ácház bezbožnosť
nad bezbožnosť množí.

Ácház v pýche zlej
nekorí sa Bohu,
slúži modlám mŕtvym
a pácha zlosť mnohú.

Z jednej neprávosti
hneď do druhej letí,
v obeť vrhá vlastné
Molochu deti.

Recín i Pekach kráľ
v odpor sa mu stavia;
počuť, že ho trónu
slávy jeho zbavia.

Boh mu opäť dáva
toto pokušenie
môže mu, ak chce len,
slúžiť na spasenie.

Však on zlato berie
z Božieho oltára
a zjedná si pomoc
u Tiglat Pilesera.

Olúpil chrám Boží,
tým pomoc si žiada:
“Beda kto svoju nádej
v človeka skladá!”

Ochráň nás Ježiši
náš najvyšší Králi!
Zatvrdilosť tej
v ktorej vždy stáli
Židia proti Tebe,
nectiac Tvoje znamenie,
zavrhnúc Teba,
v Teba — svoje spasenie.

I k nám sa Ty skláňaš
i nás Ty skúšaš,
milosťou i trestom
svojim navštevuješ:
Ó, by sme zavčasu,
z hriechov svojich sa kajali
po tej biede časnej
k Tebe sa dostali!


Komentovať