Biblické hodiny

Biblické hodiny

Keď odbije prvá hodina, tak pamätaj, že: “Len jedno je potrebné.” (L 10, 42.) “Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus.”(1Tim 2, 5.)
Keď odbije druhá hodina pamätaj, že dve cesty vedú z tejto časnosti do večnosti, jedna úzka, druhá široká; úzka do života, široká do zahynutia. (Mt 7, 13-14.)
Keď odbije hodina 3 pamätaj, že “Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú: Duch, voda a krv, a tí traja jedno sú.” (1J 5, 7-8)
Keď bije štvrtá hodina pamätaj, že Boh sa štvornásobne o teba stará, a to: v živote, kríži, smrti i na veky. (1Tes 5, 7.)
Keď odbije piata hodina pamätaj, že piatimi chlebmi nasýtil Kristus päťtisíc ľudí. (Mt 14, 21.)
Keď bije hodina 6 pamätaj, že “Zo šiestich súžení ťa vytrhne, v siedmich sa ťa nedotkne nešťastie.
(Job 5, 19.)
Keď odbije siedma hodina pamätaj, že nie sedemkrát, ale sedemdesiatsedem krát sedem máš odpustiť svojim bratom. (Mt 18, 22.)
Keď bije hodina 8 pamätaj na osem blahoslavenstiev, ktoré Kristus Pán sľubuje svojim nasledovníkom!
(Mt 5, 3 —11.)
Keď odbije deviata hodina pamätaj, že tvoj Spasiteľ v deviatu hodinu umrel na kríži. (Mt 27, 46.)
Keď bije hodina 10 pamätaj na desať Božích prikázaní, ktoré priestupníci trest a činitelia milosrdenstvo zasluhujú. (2 M 20, 5-6.)
Keď 11-ta hodina odbije pamätaj, že ešte o jedenástej vychádza Pán a hľadá zblúdilých. (Mt 20, 6.)
Keď odbije dvanásta hodina pamätaj: čo je v Písme dvanástich prorokov a dvanástich apoštolov napísané, to je k tvojmu poučovaniu a spaseniu napísané. (R 15, 4.)
Milá duša! V Novom roku sa vždy riaď podľa týchto hodín! Tak na každom tvojom kroku ti bude žehnať Hospodin.

Komentovať