Zlatica Oravcová – Posielam pozdrav šedinám

Zlatica Oravcová – Posielam pozdrav šedinám

Posielam pozdrav šedinám a vráskam,
tváram, na ktoré riadky písal čas –
pohľadom vďačným staré líca láskam,
počujem Pánov dobrotivý hlas…

Posielam pozdrav uvädnutým perám,
by na nich kvitol vyznávania kvet,
pučiaci zo sŕdc, ktoré pevne veria,
že cesta vedie neustále vpred!

Posielam pozdrav trasúcim sa rukám,
by jedna k druhej vinula sa tak,
jak slnka lúče k rozkvitnutým lúkam –
z modlitieb zmizol pochybnosti mrak!

Posielam pozdrav unaveným očiam,
čo mnoho vecí v žití mohli zrieť,
za roky tie a za tie desaťročia –
k tým očiam pozdrav úprimný môj leť…

By uvideli plnosť Svetla v Slove,
by Pána videli a Jeho dar –
by slávu vidieť boli vždy hotové,
ktorú nám zložil Kríža na oltár!

Posielam pozdrav uboleným nohám,
čo prešli cestou zeme mnohokrát!
Ó, nasledujte stále Pána Boha,
On, Útočište naše, pevný Hrad!

Veď duše krídlami Pán Boh obdarí,
by letieť vedeli, by mohli žiť –
by radosť planula v srdca chotári,
Pán Boh vás občerstvuj, Pán Boh vás sýť!

Posielam pozdrav šedinám a vráskam,
tváram, na ktoré riadky písal čas…
Kiež posilní vás Ježiš, večná Láska,
Kiež trojjediný Pán Boh žehná vás!

Komentovať