Zhromaždenie NALC v Golden Valley, Minnesota

16. a 17. augusta 2012 sa v meste Golden Valley, Minnesota, v cirkevnom zbore Calvary Lutheran Church konalo zhromaždenie NALC – Severoamerickej luteránskej cirkvi. Na tomto zhromaždení bolo prítomných do 700 laických delegátov volených v cirkevných zboroch, ako aj všetci zboroví pastori a hostia. Hlavným bodom programu bolo posúdenie, či vstúpiť za člena SLF. NALC má podporu od lut. cirkví SLF z Afriky a východnej Európy. Títo by chceli , aby sa tým posilnil hlas lut. cirkví verných Písmu a tradícii. Pre platnosť členstva NALC v SLF je potrebný súhlas dvoch tretín cirkevných zborov. Na programe sú ďalej voľby, správy vedúcich cirkevných grémii, rozpočet.

Okrem tohto zhromaždenia bolo 14. augusta zhromaždenie Luteránskej organizácie CORE (Coalition for Renewal -Koalícia za obnovu) a 15. a 16. bola teologická konferencia s účasťou 600 pastorov ,ktorú organizovalI CORE a NALC. 

NALC sa odštiepila od ELCA pre jej odchýlky od Písma a tradície , najmä v učení a praxi sexuálnej etiky a života. Začínali so 17 cirkevnými zbormi, dnes má NALC už 320 zborov v USA a Kanade. Spoločný život NALC je charakterizovaný štyrmi základnými hodnotami: kristocentrizmus, misíjne riadenie, tradičné základy a zameranosť na zbory.

(www.thenalc.org

Komentovať