26. JÚL

26. JÚL

Otroci, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a chvením v úprimnosti srdca ako Krista. – A vy, páni, zaobchádzajte s nimi práve tak; nevyhrážajte sa; veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebesiach a On nikoho neuprednostňuje.

Efezským 6, 5 a 9

Ak máš dar od Boha, že si silnejší, známejší, čestnejší, vzdelanejší ako iní, nezabudni, že ti prikázal iným pomáhať. Ak tak nerobíš, vedz, že úbohý pastierik, ktorý v porovnaní s tebou nie je ničím, pred Bohom a anjelmi je omnoho väčší a do výšav k nebu bude vyzdvihnutý; ty však so svojou krásou, veľkosťou, cnosťou a ozdobami budeš uvrhnutý do pekiel.

Pred Bohom sme všetci rovní, takže slúžka má chválu ako najnádhernejšia cisárovná a kráľovná, ak vyznáva: Verím v toho istého Boha, som v Jeho meno pokrstená a vzývam svojho Krista Pána. Pred Bohom mi postačuje, keď verím a som pokorná a so svojím stavom spokojná.

Naproti tomu, i keď ľudia sú pred Bohom rovní a v ničom sa neodlišujú, majúc jedného Pána, jednu vieru, jeden Krst, vyznieva to zle a nemá nijakú cenu, akže paholok za pluhom alebo slúžka v domácnosti predstúpila a riekla pánovi, alebo panej: Som pred Bohom taká čestná a dobrá ako ty, preto ťa nebudem poslúchať ani ti nebudem podriadená. Teraz je, žiaľ, úplne obvyklé a nadobúda prevahu, že nižšie stavy sa chcú dostať k moci.

To nenáleží nijakému kresťanovi, naopak, je to proti pravidlu a učeniu Kristovmu, lebo aj keď vyšší stav má príkaz, aby sa nepostavil proti nepatrným v pýche a vzdore, tým viac Boh nepatrným a podriadeným vzdor zakazuje.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať