Národný akčný plán pre ľudí s postihnutím

 24. júla vláda Rakúska schválila Národný akčný plán pre ľudí s postihnutím. Tento krok privítala Evanjelická diakonia v Rakúsku, ktorá naň čakala od jeho osnovania v r. 2010. Akčný plán obsahuje hlavné smernice pre prácu s postihnutými ľuďmi v Rakúsku do roku 2020. Cieľom je zapájať všetkých postihnutých do aktivít spoločnosti. 

(www.evang.at)

Komentovať