Stretnutie v Budapešti o maďarsko-fínskych vzťahoch

28. nov. t.r. sa v sídle Severného dištriktu EC v MR v Budapešti zišlo 45 zástupcov cirkevných zborov,ktoré majú partnerské vzťahy s fínskymi ev. cirkevnými zbormi. Stretnutie zorganizovalo a viedlo oddelenie pre zahraničné vzťahy na čele s jeho vedúcou Klárou Tarr. Na programe boli: informácia o najnovších organizačných zmenách v Evanj. lut. cirkvi Fínska , predstavenie rôznych prebudeneckých hnutí a ich vplyv na duchovnú tvár cirkvi. Počas diskusného fóra si vymieňali názory a skúsenosti o rôznych druhoch partnerstiev. V závere vedúca zahr. oddelenia K.Tarr referovala o budúcoročnom stretnutí  kňazov ugrofínskej jazykovej skupiny v meste Tartu v Estónsku.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať