Je srdce len sval?

Je srdce len sval?

Ľudské srdce sa podobá žírnej zemi. Potrebuje síce vlahu, slzy, tak ako pôda prahne po daždi, ale potom sa jej žiada teplých dní. Tak podobne aj srdce potrebuje dostatok pekných chvíľ, plných lásky a dobroty. Keď prídu prudké lejaky nasledované dlhým úspechom, pôda vyschne, stvrdne, vytvorí sa na nej hrubá kôra, ktorú na jeseň ťažko rozbiť lemešom pluhu. I ľudské srdce, keď priveľa sĺz vyroní a poľahčenie neprichádza, môže sa zatvrdiť. Pobiede doň potom priteká dobrota a úľava zvonku, čo by priam aj hneď prichádzala. Nuž, a najhoršie sú tie slzy, čo mali byť preliate a nikdy preliate neboli. Tie nechajú srdce vysušené, skamenelé a pevne obrnené voči akémukoľvek uľahčeniu.

Srdce podľa Písem.

Srdce kamenné – Ezech 36, 26‒27
Transplantácia je výmena srdca, to nie je nič nové. Čitatelia Písma o nej vedia, Božie dietky ju prežili. Na svet prichádzame s kamenným srdcom, plným sebectva, samoľúbosti, pýchy a vzdoru. Tvrdé je voči blížnym. O tom svedčia až podnes potoky krvi a more sĺz. Vzdorné je voči Bohu, vzpiera sa, rebeluje, zrádza. Pomôže jedine zákrok nebeského Chirurga ‒ operáciou pokánia a znovuzrodenia: zmenou zmýšľania, ovládaním vôle, usmernením nového života.

Srdce čisté – Ž 51, 12
Pri výmene kamenného srdca zostávajú ešte rôzne zbytky, úlomky zlozvykov, žiadostí, sklonov a vášní. Časom prichádzajú na svetlo a zraňujú. Ani tí najzdarnejší veriaci nie sú ušetrení horkého sebapoznania bolestnej skúsenosti ‒ žiaľ aj pokorujúceho pádu. Tým vrúcnejšie má byť volanie: daj mi opäť čisté srdce, Pane! Obnov, posväť, pomôž. Tak čisté, aby sa v ňom odrážala Tvoja krása, svätosť i sláva.

Srdce posilnené ‒ Žid 13, 9
Srdce upevnené v milosti Božej je stále, zakotvené v Pánovi. Nedá sa zvádzať rôznymi učeniami, názormi sveta alebo vlnami módy. Berie z jediného oltára ‒ kríža Spasiteľa. On sám, On jediný je jeho pokrmom, prameňom, oltárom a kňazom. Srdce Pánom posilnené potom tlčie radostným rytmom melódie vďaky a chvály.

Srdce rozšírené ‒ Ž 119, 32
Nejde tu o nemoc rozšírenia srdca a koniec života. Rodíme sa totiž so srdcom zúženým na JA, ktoré tam vládne a tróni. Ale keď tam príde On, Pán a Kráľ, rozšíri srdce láskou. Je v ňom dostatok miesta pre všetkých blížnych i nepriateľov. Rozšíri sa radosťou, láskavosťou a o záujem bolestí blížnych. Chce slúžiť úbohým, unaveným a zúfalým. Je citlivé pre príkazy Pána a stále aktívne, dáva do pohybu všetky svoje aj zborové údy.

Srdce dvojité ‒ Ž 12, 3
Človek s takýmto srdcom je dvojakej mysle, má srdce zlé a neverné. Je to srdce pokrytecké, rozpoltené, obojaké, dvoch tvárí – Ananiáš a Zafira, Šimon (Sk 8, 21), Démas a Samson. Je to výstraha a výzva ísť každý deň pod rentgen Slova. Nech zasahuje, mení, zbavuje tej druhej mysle – telesnej, opatrnej, svetskej. Nech platí: my máme Kristovu myseľ – naša myseľ je plná Krista je k Nemu zameraná, kde sú zaujaté Jeho plány, vôľa, program a služba.

Srdce spievajúce ‒ Kol 3, 16
Také je naplnené Kristovým slovom, žalmami. Je plné Božej múdrosti, ktorá učí a napomína najprv seba a potom ďalších okolo seba. Prekypuje vďačnou chválou a pristupuje k srdciam ľahostajným, sklamaným, uzavretým, nešťastným a frustrovaným. Majme takto naplnené, naladené a rozozvučané srdcia a v cirkvi, na pracovisku i doma sa iste všetko zmení k dobrému.

Srdce vylievajúce – Ž 62, 9
Podobne ako z nádob vylievame špinu, odpad a odporné veci, tak aj zo srdca musíme odstrániť všetko čo sa usádza, kalí výhľad viery, narušuje vzťahy. Možno preto u mnohých ustal spev radosti, že zabudli stále vylievať, vyznávať, odpúšťať. On je útočisko, v Ňom je nádej. Nie sú žiadne zlé usadeniny, hriech, horkosť, ktoré by On nepomohol vyliať. Len choď k Nemu, On ti odpustí, očistí ťa a naplní novým obsahom.

Srdce horiace – L 24, 32
Učeníci na ceste do Emaus vyšli z Jeruzalema zahorknutí, sklamaní a nešťastní. Až keď prežili predivné stretnutie so Vzkrieseným a Jemu všetko vyznali, srdcia až do dna vyliali a žiadostivo počúvali Jeho slová, potom boli ako balzamom zahojené ich rany. A srdcia prežiarené Pánovou prítomnosťou naraz vzplanuli. Boli nanovo zapálené Jeho láskou. Už horia! Nemôžu si to nechať pre seba. Bežia. Kiež by horelo aj v nás! Cirkev horiacich  svedkov, štafeta Kristových vyznávačov, bežiaci svetom a zapaľujú srdia. Ak nehoríš, nezapáliš! Ak ti zhaslo svetlo, choď opäť ku krížu na Golgotu až k horiacemu srdcu Pána Ježiša!

Srdce poslušné – 1Kr 3, 9
Naša poslušnosť nám môže priniesť Božie posilnenie a môže mať kľúčový význam v Božom pláne s nami alebo s ľuďmi okolo nás. Predkladajme Bohu všetky svoje ťažkosti, stratu motivácie, či únavu a dôverujme Mu, že On presne vie, čo a kedy nám bude ku pomoci. Pýtajme si od Boha dar poslušnosti, podobne ako Eliáš, keď bol veľmi unavený zo svojej služby a žiadal si umrieť. Poslúchol a výsledkom bolo zázračné posilnenie. Podobne Jozef keď utekal do Egypta s Dieťatkom. Poslúchol a postaral sa o to, čo mu bolo zverené. Iste tomu nerozumeli, ale poslúchli.

Aké srdce máš ‒ ktoré si vyprosíš?

Pokoj Vám!!

Komentovať