Ježiš je Boží Baránok

                                Ježiš je Boží Baránok Kriste, Tys za hriech náš Bohu obeť živá, Tvoja zvesť nás teší a krv dušu zmýva. Mimo Teba nádej nemáme my v nikom – ó, buď naším Pánom, buď nám Prostredníkom ! Amen J 1, 29 – 31:    “Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. (30) Toto je Ten, o ktorom som povedal: prichádza po mne muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prv ako ja. (31) A...

Martin Braxatoris — Aj, vstupujeme . . .

„Aj, vstupujeme do Jeruzalema” —Tak vraví k verným svojim Kristus Pán . . .I kráča, bárs znie v prívet anathema,bárs kynie kríž a smrť stred žhavých rán.On kráča . . . A ja zrakom zrosenýma srdcom pohnutým v púť jeho zieram, —i čuť mniem: za Ním, za Ním len a s Nímv púť kríža, slávy — k nebies dverám . . .Aj vstupujeme . . . Vstupuj, ľude môj,po boku Krista verne v púti stoj! — To cesta kríža . . . Kríž On vidí v diali,a seba na ňom, tam na Golgate, —no v srdci Jeho pokoj nebies králi,i...

Vnútorný zápas o poslušnosť

          Vnútorný zápas o poslušnosť —————————————————————————————— Joz 24, 1-2, 14-15, 25, 26 a 28: “Józua zhromaždil všetky kmene Izraela do Síchemu a povolal starších, predákov, sudcov a úradníkov Izraela. Keď sa postavil pred Boha , prehovoril Józua ku všetkému ľudu: Takto vraví Hospodin , Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach,otec Abrahamov a Náchorov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom. – Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte Mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia zaVeľriekou a v Egypte, a slúžte Hospodinu! Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete...

Martin Braxatoris — Žaloba Pánova

Či pamätáš noc moju v Getsemane:môj smútok, tesknosť, zápas môj a lkaniei krvo-pot, nímž obličaj mi zrudol?Či pamätáš, či pamätáš?Ach, beda, mnohý, mnohý, mnohý pozabudol! Či pamätáš, jak v onej strastnej chvílimi hlavu vencom z tŕňa poranili?Ach, posmech, úškľab, slina, zloby kúdol!Či pamätáš, či pamätáš?Ach, beda, mnohý, mnohý, mnohý pozabudol! Či pamätáš hvizd biča, jazvy, rany?Od hlavy k pätám bol som zuráňaný,niet telom kúska, čo by celý zbudol —Či pamätáš, či pamätáš?Ach, beda, mnohý, mnohý, mnohý pozabudol! Či pamätáš, keď zmieral som? V tej chvílisa zem i nebo v žúžoľ zahalily,zem triasla sa a kameň pukal tu dol’ — Či...

Peter Pavol Zgúth-Vrbický — Útočište hriešnych

4M 35 Toť vraždu ťažkú spáchal človek tenna blížnom nechtiac, ostrou ranou k zemiho zdrtiv v zlosti návale — a tieňkým halil skutok noci šerej desný,on prchal, prchal . . . Bôľ rozhostil nemýsa zavše dušou, zavše v hrúzo-tiesnitej zalkal bôľne, kvíľbu k nebu vzniesol:Môj Bože, súď ma, ztresci kruto, iste,môj hriech, ach veľký . . . ! — sotva však to hlesol,už prchal znovu v mesto-útočište. A lúče slnca zvíťazil zasnad temnom noci. Na úsvite ránatvár aspoň chvíľkou kmitla radosť pravá:hľa, kynie oku spásy časnej brána,tam mesto, v ňomž viac pomsta nemá práva,ni nemôž’ stihnúť časnej smrti zkaza —tam...

Peter Pavol Zgúth – Moc lásky

L 7, 36–50 Farizej Krista k svojmu pozval stolu,nie z úcty, ani láskou k tomu hnaný:ať skúsi priazeň – myslel tak – a spolusvedectvo vydá o mne bez pohanypred svetom, aby zaskvela sa znova sláva Šimonova. A žena jedna hriešna veľmi, veľmi,jaknáhle zvesť tá zavznela v jej uši,bárs nepozvano, dnu vkročila dvermia hriešnej v slzách poľavila duši –tým prúdom spásnym viery od prameňaduša potešená. Farizej dumá: by tento bol pravý– jak ľud ho zovie – prorok v skutku, v slove,hej, iste znal by, hriech veliký, žhavýže zhrýza srdce, hlodá vnove, vnove,čo páše oná nešlechetná ženaMária Magdalena! No Kristus okom láskyplným...

Rehor Uram Podtatranský – V pôste

Ideš Pane, − Pane večnej slávy, −ideš smrti svojej v ústrety,ach, a ja Tvoj vyznavač tu pravýmám len tak stáť hriechom zamretý? Mám len hľadieť na tie Tvoje muky?Pozerať mám k Tebe hrozive?Či snáď v hneve zdvíhať svoje ruky?„Ukrižuj ho!” volať zlobive? Ach, nie, − nieže! − I ja sTebou, Pane,idem na vrch, na vrch Golgata,kde pod krížom noha moja stane,tam, kde tiekla krev tá presvätá! Tam si kľaknem, − vyznám svoje viny, −vyznám hriechy, − áno vyznám ich;oľutujem svoje hriešne činy,ach, i kajať chcem sa, Pane, z nich! Tam si kľaknem, − a krev Tvoja, Kriste,ktorá stečie s Tvojho...

Nehanbime sa za evanjelium

                      Nehanbime sa za evanjelium Pôst, Bože, pôst, a hriechu dosť ó, daj nám v duchu k Tebe dôjsť! Nech na nás skanie To Tvoje zmilovanie! Pôst, Bože pôst – prosíme, teš nás, láskou hosť! Amen (M.R.)  Mk 8,38:  “Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi. Amen          Kajúci bratia a sestry v Pánovi !    V štyridsaťdňovom pôstnom čase sa...

Čiňme pokánie a verme v evanjelium

                Čiňme pokánie a verme v evanjelium Čas príhodný, ó Bože, žehnaj nám z výsosti, nech neberieme darmo dar Tvojej milosti. Nech v kríži radosť máme, bohatstvo v chudbe, tak dušu prichystáme k tej Tvojej podobe !  Amen (M.R.) Mk 1, 14 – 15:    “Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie (15) a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!” Amen    Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!     Rečníci na občianskych pohreboch na úvod často používajú vetu: “Pripadla...