Senickí evanjelici na súdoch v Sobotišti 1672

    Senickí evanjelici na súdoch v Sobotišti 1672 a následná       

      vojenská retorzia v Senici a na Brančskom panstve v roku 1673.

    V Senici predchádzal tragickým udalostiam príchod cisárskeho vojska na jar roku 1670. Pilárik o tom napísal: “Keď už generál Spork prišiel do Senice, z jeho mužstva snáď 200 mužov prišlo ku mne ku spovedi a na službách Božích bol aj sám generál; potom ma dal zavolať k sebe. Ja som ho aj úradne pozdravil, na čo skrze tlmočníka odpovedal a poďakoval sa a aj ma k svojej tabuli dal pozvať. Bola nedeľa Jubilate. Ale pretože medzitým došiel aj generál Montecucoli, poďakoval som sa a zveľmi zdvorile som sa ospravedlnil, čo aj v dobrom prijal a Spork ospravedlnenie prijal a dal seničanom odporúčanie za ich dobroprajnosť a znamenité pohostenie, aby im tadiaľ mašírujúce voje v ničom nepoškodili. Onedlho potom prišiel ten často spomínaný jezuita Peter Longio a pokúsil sa najprv lichotením k odpadnutiu ma prehovoriť, potom ale hrozbami a vypovedal rovno: ”Tieto vojská sú nato do Uhorska poslané, aby evanjelické stavy ako rebelov na majetku a cti, áno daktorých aj na tele a živote potrestali, z ktorých som vraj aj ja jeden”. Pilárik, ako aj predtým odolal, ale neskôr sa ukázalo, že pátrove reči neboli len strašením, ale dokázali sa pravdou.

    Tomu však predchádzali viaceré snahy. 11. novembra 1670 odopreli seničania na čele s Pilárikom vydať kľúče od kostola Valentínovi Balašovi. V marci 1671 prostredníctvom svojho sluhu vyzval Pilárika jeden z komposesorov Brančského panstva Ján Majténi, aby odovzdal kostol a a vysťahoval sa z fary. Pilárik to odmietol. 

     Obžaloba ich vinila za obranu evanjelického senického kostola a aktívny odpor pri násilnom a bezprávnom odoberaní kostola v Turej Lúke dňa 14.júla 1672. Prvé vyšetrovanie evanjelických súdnej komisie bolo už 18. augusta, na ktoré prišli síce všetci predvolaní, ale keďže neprišiel generál Rabbata so svojimi kyrysníkmi táboriaci pri Skalici, predvolaní sa vrátili domov.

    24. augusta 1672 dostali všetci nové pozvanie. Senický farár a senior Braneckého seniorátu Štefan Pilárik sa však pred vyšetrovaciu komisiu 24.augusta v Sobotišti už nedostavil, keďže dostal od baróna Františka Ňáriho upozornenie, aby do Sobotišťa nechodil. Túto zprávu v dutej palici rozposlal Pilárik prostredníctvom sluhu všetkým predvolaným evanjelickým farárom. Títo sa na súdne vyšetrovanie dostavili a zhromaždili sa na fare. Boli to domáci Ján Szentkereszty,Daniel Krman st,z Turej Lúky, skalický farár Ján Michalides, Jonáš Kranz z Prietrže a Michal Láni z Vrboviec.

    Keď prítomní videli prichádzať vojsko prišlo pred kaštieľ, dali sa všetci cez humná na útek. Rabbatovi sa podarilo zajať iba vrbovčanského farára Michala Lániho, ktorého odviedol a poslal do vyhnanstva. Danielovi Krmanovi st. sa podarilo ujsť do lesa. Vojaci ktorí na koňoch cválali za utekajúcimi temer zašliapali kopytami koní v konopisku sa skrývajúceho deväťročného žiaka miestnej školy Daniela Krmana ml.

    Štefan Pilárik našiel útočište vo Veľkých Levároch v dome miestneho šľachtica Krištofa Ferdinanda Koloniča(bratranec biskupa Koloniča vo Viedeňskom Novom Meste). Tam pobudol vyše roka a keď bolo zrejmé, že je sledovaný a prenasledovateľom by neunikol, odišiel tajne do Zittau a napokon v rokoch 1674-93 pôsobil ako farár v hornolužickej exulantskj obci Neusalza, kde vybudoval nový kostol, kde neskôr aj zomrel a bol pochovaný.  

     Prvý a hlavný žalobca biskup Juraj Báršoň, brat zabitého pronotrára Jána sa na súd nedostavil. Tým formálne malo byť súdne pokračovanie zrušené, ale hlavný sudca Juraj Ghillány prijal žalobu v zastúpení braneckého panstva, ktoré tvorilo tzv. komposesorát. Väčšina jeho členov bola členmi r.k. cirkvi.

   Pre dejiny senického CZ zaznamenávame mená obžalovaných:

 1. Martin Kawman, richtár

 2. Michael Honad alias Prowaznýk

 3. Lucam Pixiades

 4. Georgium Marillay

 5. Paulum Hawczyk

 6. vdova Hrezkowa

 7. Martinnum Benda

  8. vdova Jakobi Kawa

  9. vdova Bohaczka,

10. Joanem – Organista

11. Andream Kowar

12. Joannnem Howančík

13. Joannnem Stolyk

14. Joannem  Sloboda

15. Paulum Greksza

16. Joannem Bohuss

17. Laurentium Zýlýnský

18. vdova Proksowa

19. Mattiam Pelýkan,

20. vdova Kunyorka

21. Thomam Stranyowský

22. Georgium Nowaczek

23. Fridericum Vitek

24. Joannem Klačzka

24. Daniel Dvoworak ( Fisci suae maiestatis)

ďalej:

25. Bartholomacum Polak

25. Georgium Czýglanský

26. Hyeronimum Patak

27. Michaelem Marada

28. Vencislaum Hanslýček

29. Paulum Petrla

30. vdova Peczenkova

31. Joannem Kobelka

32. Martinum Chocholecz

33. Martinum Orel

34.Georgium Surowý

35.Joannem Czerný

36. Paulum Holess

37. Joannem Kolar

38. Martinum Kowar

39. druhý Martinum Sysel

40. vdova Meczýrka

41. Georgium Csernak

42. vdova Zelýenkowa

43. Georgium Petrla

44. Martinim Chraýka

45. Andream Panaczek (poddaní vzn.pani vdov Márie Sandor, po osv. a vzn.pánovi Emerici Nyary )

ďalej: 

46. Nicolaum Blanar,

47. Georium Polaszek

48. Martinum Strýcek a

49. Mathiam Juraczeek, (gen. a vzn.Judithae Amadae, illustrisimi condam domini comitis Gabrielis Erdödý de Magyoro Keryk relictae viduae)

-ďalej: 

50. Mattiam Sloboda, (zspectabilis ac magnifici domini Michaelis Eszterhazý de Galanta)

51. Joannnem Ssewčyk

52. Martinum Kochanek

53. Georgium Budanecz

 (generosse ac magnificae Catharinae Hedervarý, magnifici condam domini Joannnis Vicaý relictae viduae;)

ďalej:

54. Georgium Tomassowýcz

55. vdova Bohusska

56. Georgium Gassparýk ( generosae ac magificae dominae Judithae Esterhazý, magnifici condam domini Joannis Amadý relictae viduae;)

57. vdova Kobelkova

58. Jacobum Lepssýnka (spectabilis ac magnifici domini Adami Amade;)

ďalej:

58.  Andream Pastýr

59. Georgium Ssewčzýk

60. Joannem Pawelka

61. Mathiam Sswecz

62. vdova Nowaczkowa

63. Matthiam Blanar

64. Adamum Sukenýk (generoae dominae Mariae Nyarý, consortis generosi domini Emerici Huszar😉

ďalej:

65. Joannem Tonsoris,

66. Stephanum Lazarýdes (generosi domini Gasparis Maythíný;)

ďalej: 

67. Joannes Benda,

68. Michaelem Klobučnýik,

69. Georgium Bukowskj,

70. Marinum Nahacký,

71. Georgium Vrba,

72. Joannem Hanusek,

73. Stephanum Kelechený,

74. Mattianm Maleczek,

75. Joannem Hrabovský,

76. Martinum Patala, (heredum condam domini Joannis Vendelény á Slosperh;)

ďalej: 

77.Georgium Gurak,

78. Baltazarem Sswecz,

79. Rudolphum Kolonýcz, (generosae dominae Juliannae Maýthínj relictae videae generosi condam domini Pauli Trsztýanskj;)

ďalej:

80. Danielem Zernowýcký,

81. Martinum Letowýcký,

82. Georgium Hagyar (generosi domni Georgii Kerekés😉

ďalej: 

83. Martinum Faczovský, (generosi condam domini Sigismundu Horvatrelictae viduae;)

ďalej: 

84. vdova Tomanýk,

85. Andream Polaczek,

86. Joannem Matísek,

87. Joachimum Stolar, 

88. vdova Barbaram Gombarka so synmi:

89. Joanne,

90. Georgio a

91. Martino, (generosi domini DavidisCzauner😉

ďalej:

92. Simeonem Nowomeský,

93. Martinum Wlk, 

94. Joannem Blazek, (generosi domini FrancisciSepeticz;)

ďalej: 

93. Stephanum Streženýckj alias Sabo,

94. Matthiam Orel,

95. GerhardumBlanar,

96. Joannem Czangla, 

97. vdova Kowarka,

98. Jacobum Sswecz,

99. Nicolaum Kromerýnský,

100. Joannem Lepssýnka, (familiae Zongor😉

ďalej:  

101. Bartholomaeum Sswecz,

102. Joannem Zydek, ( generosi domini Adami Nagy Myhaly😉

ďalej: 

103. Paulum Blanar,

104. Joannem Tessyýnek,

105. Georgium Mudrý,

106. Joannem Salay,

107. Georgium Salýk, (generosi domini Joanne Mednyanskj, domini locumtenentis regii pronotarii;)

ďalej: 

108.  Martinum Czeyerný, (generosi domini Francisci Nagy Leszényei;)

ďalej: 

109. Paulum Lewarský,(egregii domini Joannis Blasskovýcz;)

110. ad extremum Martinum Babka,

111. Nicolaum Gasparowýech a 

112. Martinum Mýtný,

ďalej:

113. Georgium  Pauliny a 

114. Stephanum Trnowsky (studiosos scholae Lutheranae praefati oppidi Stenjcze) 

115. necnon Stephanum Pilarýk predicantem et

116 . Joannem Stephanydes ludimagistrum attacti oppidi Szenycze, (121)…

    (Pozn. V zátvorke je uvedená žalujúca dotknutá strana, ktorá sa cítila urazená prejavom neposlušnosti svojich poddaných. Zápis mien je tu ponechaný v pôvodnom tvare ) 

                                                          Ľubomír Batka st.

      (Pokračovanie)

Komentovať