Kniha Čriepky spomienok na školu zázrakov

Kniha Čriepky spomienok na školu zázrakov. Spomína sa v nej na školu, ktorá sa rozbehla v školskom roku 1992/93 v Tisovci. Je to bilingválne Evanjelické gymnázium Tisovec (EGT), ktoré bolo od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia experimentom v mnohých oblastiach.

V piatok 16. júna 2023 sa v priestoroch reštaurácie Centrál v Tisovci odohrala milá slávnosť – uvedenie knihy Čriepky spomienok na školu zázrakov A Mosaic of Memories from the Miracle School – do života. Kniha je finálnym produktom Projektu EGT Memory, ktorý prebiehal  v rokoch 2020-2022. Je  kolektívnym  dielom ľudí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  v rozmedzí rokov 1992 – 2022 ocitli v orbite školy, prispeli k jej chodu, fungovaniu a vtlačili jej pečať jedinečnosti.

Sú to spomienky prvej riaditeľky školy Heleny Pašiakovej na jej 25 ročné pôsobenie, história školských firiem v programe Aplikovaná ekonómia, ktorý zastrešuje nezisková organizácia Junior Achievement, detailne spracovaná vyučujúcim Ladislavom Čajkom a spomienkami žiakov, ktorí vo firmách pôsobili. Sú tu spomienky amerických dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii budovy školy a neskôr škole pomáhali, spomienky slovenských a zahraničných učiteľov, nepedagogických zamestnancov školy, rodičov a priateľov školy a žiakov, spolu 151 autorov.

Každá spomienka, čriepok, väčší či menší, dýcha svojou jedinečnosťou  a vo svojom vzájomnom spojení poskytuje celistvý obraz  a vydáva svedectvo  o živote a atmosfére  tejto výnimočnej školy, ktorá robila zázraky v životoch mnohých ľudí. Je cenným príspevkom k dejinám  nášho evanjelického  školstva.Knihu predstavila Helena Pašiaková. Poďakovala  autorom príspevkov, sponzorom a všetkým, ktorý sa o knihu zaslúžili.

Okrem slovného poďakovania  zaznelo v podaní Hanky Bábelovej, žiačky ZUŠ, i hudobné poďakovanie. Zahrala husľovú etudu. Ladislav Čajko si vo svojom rapovom vystúpení pripomenul jedno z mnohých  podujatí, ktoré školské firmy robili.Duchovným príhovorom a modlitbou  Janka Miháliková, farárka  v Rimavskom Brezove, členka Generálneho presbyterstva ECAV, žiačka ročníka prvých absolventov školy, uviedla knihu do života. Za základ príhovoru si vzala List Filipským 1:1 – 5.  

Americká učiteľka Clara Rich za husľového sprievovodu Hanky Bábelovej zaspievala pieseň v anglickej a slovenskej verzii. Bol to veľmi emocionálny moment, ktorý zvýraznil dôstojnosť tejto udalosti.

Riaditeľka školy Miroslava Štefániková a pedagogická zástupkyňa Jaroslava Szczyrbová poďakovali Helene Pašiakovej a Ladislavovi Čajkovi za prácu na knihe. Vratko Strmeň, žiak, neskôr učiteľ EGT, teraz podnikateľ a jeden zo sponzorov publikácie, prečítal časť svojho príspevku, v ktorom hovorí, aké dôležité je mať dobrú školu v malom meste.

Podujatia sa zúčastnili hostia, primátor mesta Ján Vengrín, prednostka mestského úradu Petra Čipková, sponzori, ľudia, ktorí stáli pri zrode školy a pomáhali jej,  Eva Manicová, bývalý primátor Peter Mináč, architekt Ondrej  Mrlian, Jaroslav Hecko, prof. Milan Kriška s manželkou, bývalý generálny riaditeľ CSM František Alberty.Boli  tu ukrajinskí priatelia, minulí i súčasní zamestnanci a učitelia, absolventi školy, ktorí sú spoluautormi publikácie.

Po oficiálnej časti zotrvali v príjemnej atmosfére spomínania a radosti zo stretnutia.Publikácia vyšla vo vydavateľstve Tranoscius. Vytlačili ju Tlačiarne Banská Bystrica v náklade 750 výtlačkov.

Knihu si bude  možné  kúpiť v kníhkupectvách Tranoscia, v lekárni a v  kníhkupectve v Tisovci. Ďalšia  možnosť kúpy knihy  je  uvedená  na facebookovej  stránke  Asociácia absolventov EGT – EGT Alumni.

Zdroj: stránka Evanjelického gymnázia v Tisovci egt https://egt.edupage.org/news/?gtnid=1917

Komentovať