Dobroreč, duša moja, Hospodinu

Dobroreč, duša moja, Hospodinu

                      Dobroreč duša moja Hospodinu

Vďaka, Bože,

za všetky Tvoje dary,

čos nám dal od včasnej jary,

za chlieb, čo už vôňou vanie,

za to Tvoje požehnanie

v zdarnej práci pri zdraví…

Vďaka, Otče láskavý!  Amen (M.R.)

Ž 103, 1 – 5:

“Dobroreč, duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu!

(2) Dobroreč, duša moja Hospodinu s nezabúdaj na žiadne z Jeho dobrodení!

(3) On odpúšťa ti všetky tvoje viny, On uzdravuje všetky tvoje nemoce.

(4) Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom.

(5) Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol.” Amen

    Milí bratia a sestry v Pánovi!

  Svätíme spoločne nedeľu Poďakovania za úrody zeme, alebo ako hovorí v podnadpise naša chrámová Agenda: Poďakovanie za Božie dary, či ako hovoria Američania: Deň vďakyvzdania.

   V Novej zmluve síce nenachádzame správu o tom, že by prví kresťania svätili takýto sviatok, napriek tomu je isté, že ho poznali, prevzali ho z dávnej minulosti a svätili ho radi a vrúcne. Kniha Žalmov bola aj pre nich, tak ako pre Pána Ježiša, knihou modlitieb a určite mnohé modlitby a dobrorečenia za Božie telesné dary nechýbali ani v ich ústach a srdciach.

     S podobnými pocitmi vyslovujeme aj my dnes precítené slová vďaky nebeskému Otcovi, Stvoriteľovi a Darcovi všetkých dobrých darov. “Dobroreč, duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho menu svätému! Dobroreč, duša moja Hospodinu a nezabúdaj na žiadne z Jeho dobrodení”! 

   Cítime, ako celá bytosť nábožného žalmistu, jeho myseľ, duša a duch sa rozochvieva vrúcnou vďakou voči Pánu Bohu, ktorého dobrota a moc prevyšuje naše predstavy. Podobne aj v Žalme 145 Dávidov chválospev rozoznieva v srdci najkrajšie tóny vďaky: 

” Vyvyšovať Ťa budem, Bože môj, Kráľu, na večné veky dobrorečiť Tvojmu menu! Hospodin je dobrotivý voči všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie. – Ústa mi budú ohlasovať chválu Hospodinovu a nech každé telo dobrorečí Jeho svätému menu”.(v.1, 9, 21)

   Myslím, že podobne nikto z nás nechce zabúdať na žiade Božie dobrodenie. Samozrejme, každá nedeľa a sviatok nám pripomína mnoho Božích dobrodení. Myslíme na mnohé duchovné dary, ktoré dostávame a zvlášť na “…dar daný nám v Kristu Ježiši k životu a vykúpeniu”. Dnes však chceme celkom jasne vysloviť a zdôrazniť našu vďaku za dary telesné, dané pre náš telesný život. Ďakujeme preto za všetko, čo sa urodilo pre človek a pre všetko stvorenstvo na poliach, v záhradách, v sadoch a vo viniciach. V starom Evangelickom Spěvníku bola pieseň určená pre čas vinobrania v ktorej bol aj nasledovný verš: 

” I to víno Pán Búh stvořil a tobě k úžitku dal,

člověče bys se mu kořil a přinášel obět chval…”. 

Vinohradníci z modranského okolia ju radi a často spievali, ale dnes si všetci pripomíname význam telesných darov pre nás. Je to podobne zdôraznené aj v Modlitbe Pánovej, že uprostred prosieb za duchovné dary je aj jedna prosba za dary telesné: “Chlieb náš každodenný, daj nám dnes”. (Mt 6,11) Ak o tento dar prosíme, prosíme vlastne za všetko, čo potrebujeme k nášmu telesnému životu a preto sa máme aj osobitne poďakovať Tomu, ktorý “nás sýti dobrými vecami”. Naviac, pripomíname si tým, že všetko, čo Pán Boh stvoril, stvoril dobré. Iba človek hriešnik dokáže aj dobré veci zneužiť k zlému a k hriechu. Aj v súčasnosti sme svedkami, ako sa aj obilie a úrody zeme používajú (zneužívajú) ako zbraň vo vojne voči vlastným bratom a všetkým blížnym, ako to vidíme v postupe Ruska proti Ukrajine.

   Bratia a sestry!

   Z dnešného kázňového textu zaznieva niekoľko dôležitých záverov aj pre nás, dnešných kresťanov. Jeden z nich je ten, že žalmista nedáva do protikladu duchovné a telesné dary. On ich vidí v neoddeliteľnej jednote a ďakuje vedome a jednoznačne za všetky Božie dobrodenia. Nechce na žiadne z nich zabúdať. Nestavia ich proti sebe a za všetky rovnako ďakuje a dobrorečí Hospodinu.

    Pokiaľ ide o duchovné dary, na prvom mieste spomína Božie odpustenie hriechov. Je si vedomý toho, že Božie odpustenie je každého dňa nové. Pán Boh má dosť dôvodov hnevať sa na človeka a mohol by stále trestať ľudí, ale On to nerobí. Boh chce, “aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy”, preto nám každého dňa mnoho odpúšťa a dáva nám svoju milosť, aby sa človek v pokání spamätal a obrátil k Nemu. 

    Svedectvo žalmistu: “On odpúšťa ti všetky tvoje viny” sú  prorocké slová, ktoré sa naplno potvrdili v diele Pána Ježiša Krista.  Skrze Neho a Jeho zásluhy nám odpúšťa všetky naše viny. Vidíme však, že už žalmista – kráľ Dávid a jeho ľud má takúto skúsenosť. My si pri tejto zvesti môžeme pripomenúť slová Pána Ježiša, ktorý mnoho krát oznamoval túto Božiu milosť a lásku ku všetkým ľuďom.

    Aj keď nám pohrozil v tomto roku suchom, nevydal nás záhube. Cítili sme, ako málo by stačilo, aby suchá ohrozili úrody a mnoho ľudí by pocítilo nedostatok potravín. Aj keď má dnešné ľudstvo mnohé technické a technologické prostriedky na zvyšovanie úrod, sami osebe nie sú zárukou dostatku potravín pre všetkých. Žalmista však pripomína sebe, svojmu ľudu i nám Božie dobrodenia: ” Ako ďaleko je východ od západu, tak vzďaluje od nás naše prestúpenia”. Napriek všetkým obavám a ustarostenosti mnohých, Pán Boh požehnal dostatočné úrody pre všetkých ľudí. Tak môžeme povedať, že nám dáva vždy dosť chleba, aby sme mohli žiť v pokoji a nemali nedostatok. Ak niekedy niekde nejaký nedostatok potravín vznikol a vzniká, je to vždy pre tvrdosť srdca človeka, pre ľudskú nespravodlivosť, chamtivosť a neraz pre zbytočné plytvanie Božími darmi. Najmä však pre tvrdosť ľudských sŕdc podeliť sa s blížnymi, ktorí potrebujú pomoc. Pán Boh požehnáva našu zem dostatočne, aby uživila potravinami všetkých.

   Bratia a sestry!

   Iste je nápadné aj to, že žalmista ďakuje a dobrorečí Hospodinu aj za uzdravenie všetkých svojich nemocí. Aj nám pripomína: “On uzdravuje všetky tvoje nemoce” a jedným dychom hovorí aj o vykúpení a vytrhnutí človeka z moci smrti. “Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom”. 

    Je to azda prekvapujúca zvesť a slovo starozmluvného človeka, ktorý vie o vykúpení z moci smrti a o nádeji na večný život. Človeka, ktorý ešte nepoznal vykupiteľské dielo Pána Ježiša Krista ako ho poznáme my! My už vieme a poznáme dielo vykúpenia Božieho skrze Krista Pána i Jeho zasľúbenia pre nás: “Pretože ja žijem, aj vy budete žiť!” “ Ježiš naplnil slová: “Ja som prišiel, aby ste život mali a hojne mali”. Pre človeka SZ to bola iste veľká odvaha viery, toto hovoriť a takto svečiť o vykúpení z moci smrti. Žalmista nemal pred sebou dielo Pánovo, ale veril Božím zasľúbeniam. V 103 žalme spomína jeden obraz a symbol víťazstva života nad smrťou, ktorý naznačuje túto slávnu vieru a nádej: ”Mladosť tvoja sa obnovuje ako orol”. 

   Možno je za tým obrazom skúsenosť z pozorovania prírody človekom, ktorý vie, že orly sa dožívajú vysokého veku. Orol sa vznáša vysoko nad zemou a akoby tým naznačoval túžbu človeka po nebeských výšinách. Je možné aj to, že žalmista, kráľ Dávid naráža na starú povesť Egypťanov o bájnom vtákovi Fénixovi o ktorom sa verilo, že každých 500 rokov sa sám spáli vo svojom hniezde a potom z vlastného popola vzlietne omladený. Vieme, že prví kresťania používali tento symbol tzv. vtáka ohniváka ako symbol Pána Ježiša Krista a Jeho vzkriesenia.

   Pre nás je je sviatok Poďakovania za úrody naozaj aj určitým obrazom a svedectvom o Božom mocnom konaní pre pre našu záchranu a spásu.

    Dnešný sviatok nám hovorí aj to, že Pánu Bohu nie sme ľahostajní, že sa o nás stará a sýti nás denne dobrými vecami. Ale nesýti a nezachováva nás preto, aby sme zomreli a naveky zostali v smrti. Zomierame preto, aby sme skrze Krista nášho Pána boli vzkriesení a mohli dosiahnúť plnosť života v spoločenstve Božej lásky.

   Bratia a sestry!

   Je skutočnosťou, že dnes u nás stále menej ľudí pracuje na poliach a v poľnohospodárstve vôbec.To znamená že stále viac ľudí stráca pravideľný kontakt s Božou prírodou a tak aj s videním a poznaním toho Božieho divu, ktorý sa každoročne koná na poliach. Divu, ktorý znamená prísľub novej úrody a nového života v dare rozmnoženia chleba, keď Pán Boh z mála činí vždy mnoho a dostatočne. Pán Ježiš nám prostredníctvom učeníkov dal pokyn pozbierať aj zvyšné odrobiny pre núdznych, aby nič nevyšlo nazmar. 

    Napriek tomu, že v poľnohospodárstve pracuje u nás stále menej ľudí, aj dnešný človek môže vidieť a pozorovať tento Boží div a zázrak, ak má oči otvorené. Tým viac ho vidí a pozná každý, kto číta Bibliu, spieva žalmy a počúva Božie slovo. My, ktorí žijeme bližšie k prírode a jej krásam, bližšie k poliam, lúkam a záhradám, sme tým viac oslovení rečou zrodu a rastu zrna, v ktorej sa odzrkadľuje Božia reč a sláva. Požehnané úrody zeme nás napĺňajú úžasom nad Božím predivným konaním, ale aj trvalou vďakou, takže nemôžeme inak, iba spievať so žalmistom: “Dobroreč duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho menu svätému – dobroreč duša moja Hospodinu a na žiadne z Jeho dobrodení nezabúdaj”! Amen

     Poďakovanie za úrody zeme –  16.ned.po Sv.Tr.97 – 2022  –  Mgr.Ľubomír Batka st.

Komentovať