Anjeli

Anjeli

„Keď sluha Božieho muža včasráno vstal a vyšiel von, zbadal, že mesto je obkľúčené vojskom, koňmi a vojnovými vozmi. Jeho sluha mu povedal: Beda, pane môj, čo si počneme? On mu povedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. Potom sa Elízeus modlil: Hospodine, otvor mu, prosím, oči, aby videl. Vtedy otvoril Hospodin oči služobníka, a videl a hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elízea.“ 2Kr 6, 15−17

To bolo preľaknutie, keď prorokov služobník ráno vyzrel z okna a uvidel ako sýrske vojsko sa rozprestiera okolo mesta! Uniknúť nebolo možné. So strachom odbehol zvestovať svojmu pánovi že mesto je obkľúčené. Ale Elízeus zostal pri tej zvesti pokojný. Jeden pohľad z okna ho presvedčil, že niet príčiny sa báť. A on sa modlí: „Pane, otvor tomu mládencovi oči, aby videl!“ a Hospodin mu otvoril oči, a on videl. Čo to videl? Hľa, hora bola plná ohnivých koní a vozov vôkol Elízea. Boh poslal svoje vojská, ktoré sa položili medzi obliehaných a obliehajúcich. A tu bol Elízeus bezpečný. Komu by pri tom nenapadli slová 34. žalmu: „Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich“ ? (Ž 34, 8)

Toto je história, ktorá sa stala pred veľmi dávnymi časmi. Tu sa naskytuje otázka: či sa takéto veci môžu stať aj dnes, alebo to bolo tak len vtedy? Viera v Boha a Jeho pôsobeniu nie je vôbec samozrejmá. Výraz „anjel“ je mnohými užívaný nesprávnym spôsobom. S anjelmi je dnes spojované všetko možné, len nie to, kým v skutočnosti anjel je, totiž Božou bytosťou. A tak poznáme „žltých anjelov“ z automobilizmu, alebo za anjelikov sú považované deti alebo manželia. A aké by to boli Vianoce bez barokových postavičiek anjelikov? Nepotláčajú v nás tieto predstavy skutočnú existenciu týchto Božích bytostí? Nie sme snáď i my v zajatí nejakých zľudovených predstáv? A prečo je tak málo počuť o anjeloch? Možno preto, že je to niečo nadprirodzené?
Máme i dnes s anjelmi počítať?
Anjeli majú aj iné úlohy, čo nakoniec prezrádza i samo grécke slovo „angelos“ = posol. A keď otvoríme biblický slovník, tak zistíme, že o anjeloch je v Biblii povedané veľmi veľa.


Anjeli v Starom zákone
V Starom zákone sú anjeli rozlišovaní podľa svojich úloh. A tak sa stretávame s anjelmi Božej dvorany, ktorí Bohu slúžia a oslavujú Ho. Dozvedáme sa o posloch skazy (Ž 78, 49), zhubcoch (2M 12, 23) alebo tlmočníkoch či príhovorcoch (Job 33, 23). Tiež o cherubínoch a serafínoch toho Biblia hovorí dosť, oni totiž patria k zvláštnym anjelom. Ich podoba je v niektorých biblických pasážach popísané po-
drobnejšie, takže cherubíni vyzerajú ako spojenie zvieraťa a človeka a v Izaiášovi je napísané, že serafíni majú šesť krídel. Ak sa pozrieme do Knihy proroka Daniela, tak tam nájdeme archanjelov, ktorí majú meno (Gabriel: Dan 8,16; 9,21 a Mícháél: Dan 12,1). Existujú i anjeli strážcovia, ktorí sú určení na ochranu jednotlivcov alebo celých národov, ako archanjel Mícháél v prípade národa Izraelského (12,1). Dôležitým a významným anjelom sa zdá byť „anjel Boží“ alebo tiež „anjel Pána“, ktorý vystupuje ako Hospodinov osobný hovorca. Na mnohých miestach je fakticky stotožňovaný s Hospodinom (napr. 1M 31,11nn).


Anjeli v Novom zákone
Nový zákon preberá starozákonný pohľad na anjelov a je skutočne zaujímavé na akých miestach a predovšetkým ako často je nám o ich pôsobení rozpráva: Zachariášovi pri kadivom oltári, Márii je skrz anjela oznámené nadprirodzené počatie Ježiša, potom v sne oslovuje Jozefa, keď sa chystal Máriu kvôli jej tehotenstvu opustiť. O niekoľko mesiacov neskôr sa jeden z anjelov zjavuje pastierom na poli pri Betleheme, aby im zvestoval narodenie Spasiteľa. Hneď nato sa tam objavujú celé zástupy anjelov, ktorí chvália Boha. Potom prichádza s ďalšími úlohami – výzvou na útek do Egypta a následne na návratu do Izraela. Stále prehovára anjel Hospodinov skrz sen k Jozefovi. Ale i pri pokušení na púšti slúžili Pánovi Ježišovi anjeli a obsluhovali Ho, podobne ako anjel, ktorý Mu dodával silu v záhrade Getsemane. Anjel Pána odvalil kameň z Ježišovho hrobu a posadil sa na neho.
Podobne ako v Starom zákone sú i v Novom zákone anjelom zverované určité úlohy: strážia jednotlivca (Sk 12, 15) alebo ho trestajú, keď vykonávajú Božie súdy (Sk 12, 23). Anjeli vyvádzajú Ježišových apoštolov z väzenia (Sk 5, 19 a 12, 7nn) alebo hovoria s konkrétnymi osobami (Sk 8, 26). I apoštol Pavel sa vo svojich listoch zmieňuje o anjeloch, keď varuje pred ich uctievaním (Kol 2, 18). V rámci tohoto všeobecného prehľadu by nemala chýbať ani zmienka o posloch satanových. Apoštol Pavel sa zmieňuje v 2K 12, 7 o svojej nemoci, ako o zlom poslovi, ktorý ho zráža k zemi. Apoštol Peter píše o anjeloch (2Pt 2, 4) zvrhnutých do priepasti kvôli svojmu hriechu.

Žijeme v svete plnom zla. Dokonalosť Božieho stvorenia je dávno preč, a napriek tomu že prežívame oslobodenie a odpustenie vín a hriechov, žijeme stále v tomto svete. V Biblii nachádzame mnoho príkladov pôsobenia satana a jeho poslov, napriek tomu však môžeme mať dobrú myseľ, istú vieru, lebo Ježiš nad touto mocou zvíťazil svojou smrťou na kríži. Sme pod Jeho ochranou!

Ale týmito dokladmi z Písma sa tá otázka zodpovedať ešte nedá, či aj dnes majú dietky Božie takúto anjelskú ochranu, či sa Boží anjel aj dnes kladie vôkol tých, ktorí sa boja Pána. Kiež by sme mali otvorené oči len pre vyšší svet ako ich mal Elízeus! Ako často by sme sa videli obkľúčenie anjelmi, ktorých Boh vysiela na ochranu svojich dietok!

Je to vzácna a večná pravda: „Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich“. Nie vôkol všetkých ľudí, ale len okolo tých, ktorí sa boja Hospodina. Boh nevysiela svojich anjelov k službe všetkých ľudí, ale len k službe tým, ktorí majú dedične zdediť spasenie (Žid 1, 14). A kto zdedí spásu? Božie dietky sú aj Božími dedičmi (R 8, 17).

Ako to majú Božie deti dobre zariadené! Majú láskyplného Otca v Kristovi Ježišovi, majú dobrého a verného Pastiera, ktorý sa o svoje ovce stará − aj v nebezpečenstve a v úzkostiach, keď im diabol snuje úklady a nabáda ľudí aby robili zle, tu táborí Hospodinov anjel okolo Božích dietok a zastáva ich. Hoc by bol plný svet diablov my povieme s Elízeom: tých, čo sú s nami je viac ako tých, čo sú s nimi.

Pokoj Vám!!

Komentovať