Vyberte kamene

Vyberte kamene

…odstráňte kamene… (Iz 62, 10)

Putujúc týmto svetom so záľubou pozorujeme, aký dobrý vkus a šikovné ruky sa všade snažili cestovateľom urobiť príjemný pobyt a príjemnú cestu. Po kamenitých stranách, po nebotyčných bralách, po brehoch jazier alebo po rovinách a úbočiach kráčame krásnou cestou takou urovnanou ako dlaň. A keď príde dážď a sotva prestane pršať, už je cesta zase schodná a čistá, lebo je všade tak spravená, že každé množstvo vody stečie ihneď bez toho, aby cestu poškodilo. No nebolo to vždy tak. Ľudia dosť natrápili samých seba i svoje dopravné prostriedky, keď mali ísť po blate aj po skalách. Ale raz prišli usilovní, neúnavní robotníci, a tí začali pomaly, krok za krokom robiť násypy, priekopy, strieľať skaly a vyberať kamene. Trvalo to dlhý čas, stálo to mnoho ťažkej práce, potu a často aj ľudské životy, než jedna taká cesta bola hotová. Ale aká bola ich radosť, keď ju mohli hotovú odovzdať do prevádzky. A cestovatelia teraz pohodlne po nej prechádzajú či pešo, či s autom, či na bicykli alebo autobusmi! A presne je to tak aj v duchovnom ohľade. Bola doba, kde aj v bahne hriechu aj po skalách povery a nevery trápili ľudia seba samých aj iných. Ale prišli smelí, neúnavní priekopníci a s chuťou a vytrvalosťou sa pustili do práce. Jedni obrátili svoje čakany proti skale nevery, iní strieľali dynamitom Slova Božieho proti bludom, iní vzali rýľ do bahna modiel a vysúšajúc tieto močiare zachraňovali topiacich.

Na tisíce duší bolo zachránených, a cesta prekliesnená k ešte lepšiemu a zdarnejšiemu dielu. Priali by sme si vidieť niečo podobné u nás, v našej milej vlasti, našom národe aj cirkvi, a je nám tak ľúto tých tisícov, ktoré ešte hynú v močiaroch hriechu a zrážajú sa na skalách nevery a povery.

No ešte nie sme u nás tak ďaleko, bratia a sestry! My sme ešte len priekopníkmi, aby ľahšie iným bolo ísť po nás. Bude nás to stáť nejeden ťažký deň, nejednu kropaj potu a sĺz, modlitieb, prosieb a snáď aj život, dokiaľ sa nám podarí prekliesniť cestu cez tie bralá starých obyčajov a náhľadov, zdrevenených a skamenených foriem a zvykov, a cez bahno hriechov. Pre nás doteraz platí vyzvanie, rozkaz Boží: Odstráňte kamene! Ešte mnoho nám ich leží v ceste, aby sme mohli sami ísť a iných viesť k životu.
Odstráňte kamene nevery najprv z vlastných sŕdc. Dôverujte nášmu veľkému Kráľovi, že On pomôže, že nás neopustí, ale privedie k víťazstvu. Ukážte svetu, že On žije tým, keď budete plniť Jeho vôľu a nedáte sa z Jeho ciest odvrátiť ani prosbami ani hrozbami tohto sveta!

Odstráňte kamene povery — zdedenej, naučenej aj verejne hlásanej od ľudí, ktorí si privlastňujú právo nad dušami a vaším svedomím.
Odstráňte kamene vraj nevinných zábav — všetkej nečistoty a nemravnosti, ktoré sa na nás valia z internetu, tlače či televízie.
Odstráňte kamene ohavného zlorečenia a nadarmo spomínania svätého Božieho mena, ktoré Hospodin nenechá bez trestu, kamene nadávok, špinavých, dvojzmyselných rečí a všetkých jazykových hriechov.
Odstráňte kamene znesväcovania nedele, ktorú Hospodin oddelil k odpočinku tela a občerstveniu duše. Nechajte všetku prácu, či verejnú či súkromnú, kupovanie, predávanie aj návštevy, ktoré neslúžia k skutkom lásky a k sláve Božej.
Odstráňte kamene predsudkov, ktoré vám hatia prístup k lepšiemu pokroku aj v kresťanskom živote. Neodsudzujte niečo dobré len preto, že to pochádza od iného národa, inej spoločnosti, inej cirkvi, od ľudí iných náhľadov, než aké máte vy. Všetkého skúste, a čo je dobré, toho sa držte!
Odstráňte kamene náboženskej pýchy, ktorá vám prekáža vidieť zlo pri svojich a dobré pri iných. Odstráňte kamene zlých obyčajov, zvyčajne hlboko uviaznutých, nedomnievajte sa, že musíte konať niečo nerozumného alebo zjavne zlého a škodlivého len preto, že je to v móde.
Nadovšetko odstráňte kamene ohyzdného sebectva, ktoré vám bráni povzniesť sa nad vaše vysoké „ja“. Kto chce len sám seba zachovať, stratí aj seba.
Spomenuli sme tu len tie hlavné skaly, hatiace náš národ aj cirkev na ceste spásy. Spojme sa a pracujme, každý na svojom mieste; oprime sa proti neporiadkom a hriechom, a Pán JEŽIŠ, ktorý prišiel, aby zmaril diablove skutky, nám dá uvidieť ako náš národ a cirkev vstane z hriechu a prebudí sa k životu, a pôjde po tej pripravenej ceste k Nemu.

Všetky premeny života začínajú premenou mysle. Toto práve tak platí o tebe ako o druhých.

Pokoj Vám!!

Komentovať