Reiner Stahl jubiluje

Generálny tajomník Spolku Martina Luthera (MLB) v Erlangene Dr. Reiner Stahl, evanjelický farár, sa 18. marca dožil 60 rokov.  Pri tomto jubileu ho listom pozdravil vedúci biskup Spojenej luteránskej cirkvi Nemecka ( VELKD), krajinský biskup z  Mníchova Johannes Friedrich. V liste oceňuje jubilanta nielen ako národne a medzinárodne oceňovaného partnera pre diasporu v Strednej a Východnej Európe, ale aj dôkladného znalca luteránskej teológie,ktorú dokáže obsahovo ukotviť v práci pre diasporu MLB a VELKD.  R.Stahl vedie dobročinnú prácu MLB od roku 1998. Veľmi často cestuje a navštevuje partnerské cirkvi v týchto oblastiach, medzi nimi aj ECAV na Slovensku. Naostatok kázal vlani na otváracích službách Božích 400. výročia synody v Žiline . Bratovi generálnemu tajomníkovi prajeme do ďalších rokov mnoho Božej milosti a požehnania.

(www.velkd.de)

Komentovať