Jozef Gašparík-Leštinský – Dobrorečme Hospodinu…

Jozef Gašparík-Leštinský – Dobrorečme Hospodinu…

Dobrorečme Hospodinu
srdcom plným vďačnosti,
že nás prijal za rodinu
a dával nám v hojnosti
požehnaním Svojím z neba
všetko, čo nám bolo treba
pre náš život pozemský
i pre večný nebeský.

Dobrorečme Hospodinu
všetci, veľkí i malí,
zato, čo po tú hodinu
z Jeho rúk sme prijali
a prosme Ho všetci vrúcne,
aby vznášal i budúcne
ruku Svoju nad nami
i našimi dietkami.

1924

Komentovať