Konečne Advent!

Konečne Advent!

„Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.“ Ján 1,6 – 14

Je tu čas očakávania; čakáme na Hospodina, aby zoslal svoju Lásku a svoje Svetlo do nášho temného sveta, ktoré nám bolo zasľúbené. Božie Svetlo prišlo skrze Ježiša, ktorý sa stal ľudskou bytosťou ako my. Takto nám mohol ukázať cestu späť k Božej láske.

Tak ako vrcholí adventný čas, my upriamujeme svoj duchovný zrak do mestečka Betlehema – mesta Dávidovho, kde sa začal uskutočňovať prorokmi predpovedaný Boží plán spásy – záchrany človeka. Božie slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami – ako jeden z nás, na tejto hriechom poznačenej planéte Zem. Čakala Ho tu tma a sprevádzala Ho od narodenia až po Golgotský kríž. Kristus prišiel od svojho Otca, z nebeského domova, do nášho sveta, kde bol ohrozovaný už od narodenia a napokon ukrižovaný.

Veď Ho čakala maštaľ, sprevádzali ohovárania, nenávisť, závisť, zrada, výsmech, umučenie. A predsa Ono zostalo v každej situácii Svetlom. Presvietilo aj tú maštaľ, a už vtedy sa z Neho mohli tešiť všetci tí, ktorým v srdciach ešte zostala aspoň túžba po dobrote, o ktorých platilo a platí i dnes: „a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Biblický text hovorí o človeku dobrej vôle, ktorý z celých svojich síl horlil za spravodlivosť, pravdu, posvätený život podľa Božej vôle a v tomto boji aj padol. Ako píše evanjelista: „Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle.“ A tu vidieť obrovský rozdiel medzi nami – ľuďmi a medzi Ježišom. A to aj medzi tými najlepšími ľuďmi, dobrodincami, svätcami, ako ich neraz nazývame. O Jánovi Krstiteľovi Pán Ježiš dokonca povedal, že bol najväčší z narodených zo ženy, teda najväčší človek – a predsa nemal sily zmeniť tento svet, dokázal len „svedčiť“ o Tom, ktorý to dokáže, ktorého hviezda a svetlo sa neobmedzuje na telesnú schránku podliehajúcu skaze, smrti a zániku. Ján to pochopil! Žiaľ, mnohí to nepochopili a nechápu ani dnes a tak sa aj správali a správajú. Stačí tu spomenúť Herodesa, ktorý chcel dokonca toto Svetlo zničiť a v dejinách mal hojne nasledovníkov. Boli rafinovaní, mali moc, plány, mašinérie, tajnú políciu – ale nepodarilo sa im to! Boli aj takí, ktorí toto Svetlo chceli využiť, lebo cítili akú má moc, čo vyžaruje, ale toto Svetlo nenasledovali, nanajvýš sa k Nemu hlásili, keď im to vyhovovalo. A robia to i dnes! Veď sa dá využiť obchodne, na reklamu, politicky, v duchovnej sfére ako nejakú medicínu, v mediálnych žabo-myších prestrelkách atď…(akože sa blížia ku Kristovi, ale fakticky Ho znevažujú a seba vyzdvihujú). Ale toto časom prináša len niečo plytké, trápne, dočasné. Takto to s nami ľuďmi už chodí. Nevieme sa vždy správne rozhodnúť pre to, čo je v danom čase najdôležitejšie. Žiaľ, aj život s Bohom sa dostáva pričasto kamsi na okraj našich záujmov. Vždy ho odsúvame na iný čas. Preto sme nielen duchovne nepripravení, ale aj duchovne nevidomí.

Ján pochopil a ukazuje aj nám, ako treba chápať a prijímať to večné Božie Svetlo: „On musí rásť a ja sa umenšovať!“ A pochopil to aj evanjelista Ján a jeho slová nás povzbudzujú práve k takémuto prijatiu Krista Pána. Aby nás menil, presvecoval, aby mal v našom živote rozhodujúce slovo! „Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet.“ Nedajme sa pomýliť svetielkami a zábleskami tohto sveta. Kresťania nemusia vysvecovať a osvetľovať svoje domy – ale mali by vysvietiť a presvietiť svoje srdcia a mysle Tým Nebeským Svetlom – Kristom Pánom.

Požehnaný čas Adventu, vzácny čas milosti.

Pokoj Vám!!

Komentovať