Z klenotnice múdrosti

Výzva Jána Krstiteľa k jeho dobe a k jeho národu preniká veky a znie až k nám, i dnes. Príchodom Ježišovým nijak nestratila na význame, ba naopak ešte viac je zosilnená. Veď zopakoval ju aj sám Pán Ježiš Kristus. I On volal tými istými slovami:

„Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské“ (Mt 4,17).

Pokánie nie je niečo k času viazaného, ale je to ustavičné vyznávanie svojej malomocnosti, ustavičné volanie o pomoc, ustavičná snaha zlepšovacia. Nuž a či toto pokánie naša doba, všetky národy dneška, my sami jednotlivo i spolu nepotrebujeme? Či naša dnešná civilizácia nemá svoje strašné rakoviny, veľmi často podobné onej z helenistickej doby? Či i dnes nevidíme tisíc a tisíc ukážok všetkých oných necností, ktoré pranieroval vtedy Pavel apoštol? Či i dnes nevidíme hrubý polyteizmus, i keď sa bôžikovia dneška volajú azda inými menami ako ich nazvala grécko-rímska mytológia? Nezáleží na tom, že sa dnes nevolajú Merkúrom a Venušou, podstata zostáva. Zlato a krv i dnes sú modlami. Či nemá do tohto dnešného ľudstva odznieť nové volanie: „Pokánie čiňte“?

Áno, pokánie čiňte zo svojich hriechov proti všetkým Božím prikázaniam, pokánie čiňte zo svojej namyslenosti, pýchy, tvrdosti a samospravedlnosti, pokánie čiňte z otrokárstva tela i ducha, pokánie zo ziskuchtivosti a krutosti. Nech je výstrahou prípad rozohnatých farizejov, výstrahou popol Jeruzalema, výstrahou rozklad rímskej ríše. Nech je výstrahou sekera priložená ku koreňu stromu dnešnej civilizácie.

Nie, neoháňajme sa nedotknuteľnosťou svojej kresťanskej tradície, otcami–reformátormi. Pamätajme na slovo. „Nemyslite si, že môžete povedať: Veď máme otca Abraháma, lebo hovorím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť dietky Abrahámove.“ Boh prenesie živú vieru do sŕdc iných, keď pokolenie vreteničie ňou pohŕda.

Kiež by sme počuli a poslúchli tento hlas i my, ako i celý svet.

(Emil B. Lukáč, Kam Ho položili?)

Púšťou sa nesie mocný hlas: Pokánie čiňte, tu je čas,
už ide Pán k svojmu ľudu, pripravme Mu cestu rovnú!

Počujme aj my Jánov hlas, veď teraz je príhodný čas
zanechať skutky temnosti a prijať Pána večnosti.

ES 21, verš 1,5

Konajme pokánie nie naoko, ale skutočne, lebo len ozajstné pokánie a opravdivá viera v Ježiša Krista nás privedie do večného života.

Pokoj Vám!!

Komentovať