Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na svätodušné sviatky

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na svätodušné sviatky

Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi!  Slávime svätodušné sviatky, ktoré nám pripomínajú vznik kresťanskej cirkvi. Pôsobením Ducha Svätého došlo k radikálnej zmene najprv v živote Ježišových učeníkov, a potom skrze ich zvesť o ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi sa otvorili pre „vanutie Ducha“ srdcia mnohých ľudí. Frustrovaní, ustráchaní a tajne sa schádzajúci učeníci sú zrazu nebojácni, verejne pôsobiaci svedkovia Kristovho vzkriesenia. Tí, ktorí odmietli Ježiša, zrazu rozumejú ceste spásy, dávajú sa krstiť a vytvárajú prvý kresťanský zbor.

Spomínajúc na tieto udalosti, veľmi si uvedomujeme potrebu takýchto zmien aj v dnešných časoch. Dnes tiež existujú ľudia, ktorí by svoju vieru radi prezentovali iba za múrmi kostolov. Nechýbajú ani ustráchaní, ktorí by sa pre postoje viery neradi spoločensky znemožnili. Existujú aj frustrovaní, ktorí sú sklamaní z toho, že sa veci nedejú podľa ich predstáv. Ľudia pod vplyvom všetko relativizujúcej postmoderny a konzumu prestávajú rozumieť ceste spásy.

Také skutočnosti volajú po zmene. Ľudia často chcú, aby prebehla rýchlo a podľa ich predstáv. Radi vsadia na lídrov, ktorí sú nekompromisní a snažia sa všetko vtesnať do nimi želanej podoby. Avšak radikálne, vynútené a na majstrovstve človeka založené snahy o zmenu sú vždy odsúdené na zánik. Sviatky zoslania Ducha Svätého sú svedectvom o tom, že zmena prichádza ako „dar zhora“ tam, kde sú ľudia poslušní Kristovmu príkazu (Sk 1, 4), hľadajú jednotu myslí na modlitbách (Sk 1, 14), záleží im na spoločenstve (Sk 2, 1) a nesú zvesť tak, „ako im Duch dáva hovoriť“ (Sk 2, 4). Skutočná zmena nikdy nie je dôsledkom vonkajšieho prinútenia, ale vnútornej premeny človeka. Zachariáš to vyjadril slovami: „Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností.“ (Zach 4, 6)“

Mocou Božieho Ducha, ktorý je podľa Nicejského vierovyznania „Pánom a Darcom života“ sa dejú zmeny, ktoré oživujú spoločenstvo. Preto sme slávením svätodušných sviatkov pozvaní otvoriť sa v poslušnosti viery Jeho pôsobeniu v našich životoch. Duch Svätý – „oheň zhora“ – je zdrojom premeny pre každého človeka i spoločenstva (Sk 2, 3). On spaľuje všetko nečisté v nás, roztápa naše ľadové srdcia, napĺňa ho teplom Kristovej lásky a vyžaruje svetlo, ktoré osvecuje naše chodníky. Vidiac dôležitosť pôsobenia Ducha, rozumieme apoštolovej výzve „Ducha neuhášajte!“ (1Tes 5, 19). Nesmieme ostať bezduchí alebo vedení inými, falošnými duchmi. Neuhášať Ducha znamená dávať priestor vo svojom živote nástrojom, skrze ktoré On pôsobí. Tými nástrojmi sú slovo Božie a sviatosti. Urobme ich súčasťou svojich životov a dočkáme sa skutočnej vnútornej zmeny v cirkvi, ktorá sa prejaví v prinášaní ovocia Ducha, ako je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť“ (G 5, 22 − 23a). „Ak Duchom žijeme, aj obcujme podľa Ducha!“ (G 5, 25) Ovocie Ducha je ukazovateľom toho, čo nás vedie. Dbajme, aby svedectvo nášho života dosvedčovalo, že sme Ducha neuhasili.

Prorocké slovo „nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom“ platí aj do prostredia spoločnosti. Vnímame, že aj v nej mnohí frustrovaní ľudia túžia po vodcoch, ktorí problémy spoločnosti vyriešia mávnutím čarovného prútika, avšak svojím radikálnym a extrémistickým konaním skôr život v spoločnosti skomplikujú. Varujme sa takýchto prejavov!

Mnohokrát túžime po veľkých zmenách, ale zabúdame, že vždy sa začínajú od jednotlivcov vedených Duchom. Päťsté výročie reformácie nám to v osobe Dr. Martina Luthera chce nanovo pripomenúť. Ak túžime po zmene v cirkvi alebo v spoločnosti, pamätajme, že sami musíme byť zmenou, ktorú chceme vidieť.

Prajeme Vám požehnané svätodušné sviatky, prosiac, aby nás Duch Svätý viedol a premieňal do podoby dietok Božích.

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku sa čítal na slávnostných službách Božích na Prvú slávnosť svätodušnú 4. júna 2017.

Komentovať