Veľkonočný bazár a spevokol Ichtys vo Svätom Jure

Po hlavných službách Božích v ev. kostole vo Svätom Jure sa v Smrtnú nedeľu 2012 konal tradičný veľkonočný bazár v zborovej sále.  Finančný výťažok z neho  bol 235 €. Predsedníctvo zboru navrhlo a veriaci súhlasili s návrhom, že pôjde ako podpora pre výstavbu nového ev. kostola v Žiari nad Hronom.  V piatok 30. marca 2012 večer o 18.00 hodine po pôstnej večierni v chráme vystúpi s tematikou tohto cirkevného liturgického obdobia "Pod krížom" spevácky zbor študentov ev. teológie z Bratislavy Ichtys. V ďalších dňoch vystúpia aj v iných cirkevných zboroch BA seniorátu. Pozývame každého na toto duchovné podujatie!

Služby Božie počas sviatkov v cz Svätý Jur

Pozývame Vás na služby Božie do ev. kostola vo Svätom Jure : 24.12. 2011- Štedrý večer o 16.00 hodine 25. 12. 2011- Slávnosť narodenia Pána o 9.30 hod. 26.12.2011 – Sviatok mučeníka Štefana o 9,30 hod. s VP 31.12.2011 – Silvester – závierka obč.roka o 17.00 hod. 1.01.2012 – Nový rok o 10.30 hod. 6.1.2012 -Zjavenie Pána o 9.30 hod. "Zjavila sa spasiteľná milosť Božia všetkým ľuďom." Tit 2, 11

Pozdravili sme našu spolusestru v Pánovi vo Svätom Jure

Na novoročných službách Božích v ev . kostole vo Svätom Jure sme mali možnosť ďakovať Pánu Bohu za vzácnu našu spolusestru v Pánovi –  pani Annu Tóthovú, ktorá sa v tento deň dožila z Božej milosti pri pomerne dobrom zdraví telesnom i duševnom – sto rokov. Narodila sa v slovenskej obci Nadlak, Rumunsko. Po vojne repatriovala s rodinou na Slovensko a žije vo Svätom Jure. S manželom mali a vychovali spolu 5 detí, z nich jeden dospelý syn ju predišiel do večnosti. Dnes sa s ňou okrem 4 detí teší aj 5 vnukov/čiek a 6 pravnukov/čiek. Manžel jej zomrel roku...

Advent v cz Svätý Jur

Ako sme už oznámili v 3. adventnú nedeľu 11. dec. 2011 sa po hlavných službách Božích konal v zborovej miestnosti cz Svätý Jur tradičný adventný bazar. Finančný výťažok z neho je 320,00 EUR. Financie sa podelia na viacero adries, ktoré to nutne potrebujú. Predsedníctvo cirkevného zboru srdečne ´dakuje všetkým ženám, ktoré sa na príprave a realizovaní bazaru podieľali, a hlavne všetkým štedrým darcom. Súčasne pozývame Vás na nedeľu 18. dec. 2011 do ev. chrámu vo Sv.Jure, kde o 9,30 hodine budú mládežnícke služby Božie KOSTOL INAK. Veriaci sa okrem toho pri Božom Slove stretávajú aj v utorok a piatok v...

Balíčky lásky na Balkán

Cez víkend bolo vypravené dodávkové auto z CZ Podlužany , ktoré v spolupráci s Evanjelickou diakoniou v Bratislave viezlo 100 kusov balíčkov lásky v krabiciach od topánok pre deti v Srbsku a v Rumunsku. Do tejto akcie sa okrem spomenutého cz zapojili i viaceré ďalšie cz, medzi nimi i náš vo Svätom Jure. Balíčky tak plnia úlohu puta lásky od slovenských rodín k rodinám v zahraničí v tomto predvianočnom čase. Výpravu s balíčkami viedol br. nám. farár v Podlužanoch Jozef Havrila ml. Tamojší cz túto akciu vykonáva  s úspechom už niekoľko rokov.  

Advent 2011 v cz Svätý Jur; Pamiatka na sv. apoštola Ondreja

Začiatok adventu sme slávili na 1. adventnú nedeľu službami Božími, zapálením 1. sviece na venci a posilnením nielen Slovom ,ale i Večerou Pánovou. V týždni od 28. nov. do 4. dec. prebieha každý deň v chráme o 17. hodine modlitebný týždeň. V utorok a piatok sa v tom istom čase konávajú adventné večierne. V 2. adventnú nedeľu budú opätovne SB s VP. o 15. oo hodine sa konajú nešpory. V 3. adventnú nedeľu po SB bude sa konať tradičný adventný bazár.Výťažok pôjde na dobročinnosť. Predsedníctvo cz Vás srdečne na tieto podujatia pozýva. ******************************************************************* Zajtra 30. novembra si kresťania pripomínajú sv....

Rodinné popoludnie rodín v cz Svätý Jur

V sobotu  3. septembra 2011  niektorí členovia cirkevného zboru -rodičia a malé deti – strávili spolu príjemné popoludnie v prírode pri vzájomných rozhovoroch a poznávaní sa s br. kaplánom M.Koreňom a jeho rodinou. Miestom rodinného výletu bolo Veľkomoravské hradisko v lese nad Svätým Jurom. Spolu bolo prítomných 21 osôb, z toho osem detí. V duchovnom pláne práce cz je budovať  mladé rodiny aj cestou pravidelných stretaní počas roka pod organizačným vedením br. kaplána M.Koreňa.  

Zmena na mieste zborového farára v cz Svätý Jur

V 3. nedeľu po Svätej Trojici 10. júla 2011 bude v ev. kostole vo Svätom Jure na službách Božích s VP ostatný raz slúžiť ako zborový farár Mgr. Ľubomír Batka. K 15. júlu prestáva byť zborovým farárom a po sedemročnej práci na poste zborového farára vo Svätom Jure bude sa od tohto termínu výlučne venovať pedagogickej, výchovnej, vedeckej a manažerskej práci na EBF UK v Bratislave. V súčasnosti zastáva funkciu dekana fakulty. Okrem toho je poslancom mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure a vykonáva funkciu viceprimátora mesta. Bratovi Batkovi srdečne ďakujeme za doterajšiu prácu v cirkevnom zbore, najmä za príkladné zvestovanie...

Veľkonočný bazár v cz Svätý Jur

Na Smrtnú nedeľu 10. apríla 2011 po hlavných službách Božích sa v prednáškovej sále Agapé konal tradičný veľkonočný bazár. Deti z besiedky a sestry pripravili na predaj veci s veľkonočnou tematikou . Priamy výťažok bol 274,- €. Zisk tento raz zostáva  pre potreby domáceho cirkevného zboru – financovanie opravy strechy kostola a fary.

“Neprestajne sa modlite!” (1.Tes. 5,17)

V 6. nedeľu po Zjavení 13. februára 2011 sa v rámci hlavných služieb Božích konal výročitý zborový konvent cirkevného zboru vo Svätom Jure. Témou kázne pri tejto príležitosti boli slová z 1.Tes.5,17 "Neprestajne sa modlite!" Kazateľ Ľ. Batka rozviedol tému a objasnil teologicky a biblicky ,čo znamená správne slovo neprestajne sa modliť. K modlitbe patrí osobná viera, bez ktorej sa modliť nedá. Modliť sa treba nielen za seba, ale i iných ľudí. K modlitbe patrí i práca, platí staré : "Ora et labora – modli sa a pracuj!Po duchovnom sýtení Slovom nasledovali obvyklé správy -farára zboru o duchovnom živote: Služby...