Viera bude videním

                                Viera bude videním “Tu som, Pane, na Tvoj pokyn čakám, tíško kľakám, Tebe sa odovzdávam, Po Tebe túžiť, oddávna chcem slúžiť, veččne s Tebou žiť”.                                          (ESP 478, 1) Mt 25, 14 – 30: “Bude to tak, ako keď človek pred odchodom na cesty zavolal si sluhov a odovzdal im svoj majetok. (15) Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa...

Podmienka rodinného požehnania

                      Podmienka rodinného požehnania “Požehnaj práci, Pane, nech biedy nerania, bo márnym ustávanie bez Tvojho žehnania! Rozmnož chlieb, z lásky pridaj čo treba, všetkým nám – pokoja, potešenia tým naším rodinám!  Amen (M.R.) Ž 128:  “ Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po Jeho cestách. (2) Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, blažený budeš a dobre sa ti povedie. (3) Tvoja žena bude ako úrodný vinič vo vnútri tvojho domu; tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola. (4) Hľa, takto dôjde požehnania muž, ktorý sa...

Dôvod na trvalú radosť

                            Dôvod na trvalú radosť Hoc svet i v temne hriechu trvá, tá chvíľa svätá jednak príde, keď v jednom duchu, v jednom cite sa všetci pohneme ku Kristu a zahoríme jednou láskou. Ó, zaskvej sa hviezda spásy nad púťou žitia – trpkou, ťažkou!  Amen   (M.R.) Iz 66, 10: “Radujte sa z Jeruzalemom a jasajte  v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním”. Amen             Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi!    Počatie...

K novému roku

                   K novému roku. Ku komu uprieť zraky v novom roku? Nádeje sladkej v komže zložiť kvet? Čas plynie ďalej v svojom istom toku, len Boh je večný, ktorý stvoril svet! Tu všetko časné ako páper snehu zablysne nehou, potom stráca lesk, sťa kvietok jara potôčka na brehu zblaží nás krátko na potlesk. Keď čas sa brieždi rána Novým rokom, sťa anjel spásy zalahodí nám, skladáme starosť, bôľ i neresť bokom, oddaní vrúcne krajším nádejám. Však krátka túžba, i  to klamné zdanie, čo v sladkom snení ovlažuje hruď, zovšednie znova sťa ranné...

František Jesenský Mošovský − Novoročné pozdravenie

Akože vás mám pozdraviť toho roku nového,ako Boha vrúcne prosiť, by vás chránil od zlého,keď, hľa, mračná nad obzorom a niet nikde pokoja,keď vo vzduchu, zemou, morom všetko chváta do boja ?Sám Kristus Pán, správca sveta, prameň, darca milosti,On udeľ vám toho roku zdravia, chleba v hojnosti,telu pokoj, duši vieru, moci, ducha, múdrosti;v svetle pravdy kráčať k cieľu na púšti tej časnosti,chráň vás lásky peruťami i v tento rok začatý,potom daruj večnú slávu Boh Otec, Syn, Duch Svätý!

Prežívajme dni a roky s vďačnosťou

              Prežívajme dni a roky s vďačnosťou Si Otcom naším, Bože, a Tvoja dobrota nám svieti svetlom v tmách a praje života. I v dedičstvo nás vedie a dáva posily. Ach, rozradosť nás i dnes, Pene náš premilý!  Amen   (M.R.) L 2, 20:  “Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané”. Amen    Bratia a sestry v Pánovi!    Do istej čakárne krátko pred Vianocami vstúpil kňaz. V miestnosti už stál malý stromček. “Príjemný večer vám prajem” – pozdravil. V miestnosti seel jeden...

Keď sú vôl a osol príkladom

           Keď sú vôl a osol príkladom Za zvesť veľkú tohto dňa – ďakujeme, že nám vzkvitol čarovný kvet z chladnej zeme, že zostúpil na zem hriešnu poklad z neba… Dajže, milé Jezuliatko, poznať seba! Amen (M.R.) Iz  1, 2 – 3:      “Počujte, nebesá, naslúchaj zem, lebo Hospodin hovorí:  Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. (3) Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať .” Amen        „Zem i nebesá, zem i nebesá, dnes preradostne slávia,        anjeli z...

Slovo stalo sa telom

                                Slovo sa stalo telom Narodený Ježiši, poklad náš najvyšší, požehnaj nám dnes v chráme, keď pred Tebou kľakáme! Nechže tá zvesť radosti, duše naše uhostí… a tá pravda od Teba život nový v nás obnoví a prevedie raz do neba ! (M.R.)   Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bohumilí kresťania!      Sú udalosti, ktoré sa zapísali do dejín ľudstva zlatými písmenami. Patria k nim mnohé prelomové udalosti, alebo skvelé víťazstvá. Napriek tomu však ľudstvo na ne postupne zabúda. Podobne boli osobnosti, ktoré vynikli vysoko nad...