Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný

     Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný          Jak v Betleheme, tak i u nás, Pane,/ naroď sa, naroď, láska prečistá!  / Nech jasné svetlo pravdy Tvojej vzplanie… / a stojíme opäť – kol Tvojho ohnišťa. Tak spoznáme – i naši milovaní, že hradby naše len tak obstoja…Ó, vitaj, vitaj i dnes medzi nami, Predivný radca, Knieža pokoja! Amen (M.R.) Iz 9, 1- 6:    “Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. (2) Rozmnožil si plesanie zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako...

Zjavila sa Božia milosť

„Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky.“  Tit 2, 11 —14 Zjavila sa zaiste tá spasiteľná Božia milosť všetkým ľuďom — toto radostné posolstvo svätej vianočnej noci nás dnes opäť vedie k betlehemským jasliam, aby sme videli to naozaj veľké tajomstvo, že Boh je zjavený v tele. To...

Vianočný vinš v roku 2023

     Vianočný vinš v roku 2023         všetkým naším milým priateľom, známym a priaznivcom.     Viete si predstaviť, že by Vianoce neboli pre Vás radostné, ale smutné, nie milostiplné – ale hrôzy plné, nie pokojné – ale nepokojné, nie šťastné  – ale hrozne nešťastné?      Aj keď sme vedeli o vojnách, bojoch a zlých veciach vo svete aj v minulosti, udalosti z včerajšieho popoludnia v Prahe nami otriasli svojou brutalitou a blízkosťou miest, ktoré poznáme. Priať rodinám pozostalých študentov “šťastné a veselé” by bol temer cynizmus.   Celkom určite také nebudú pre mnohých. A...

Znamenie od Hospodina

                              Znamenie od Hospodina Už Spasiteľ náš priblížil sa ó, pripravme Mu cestu, nech príde k nám a vedie nás tam – k nebeskému mestu. Neobíďže nás, nebies Hosť a skloň sa k svojmu ľudu… A žehnaj nám, ó požehnaj potechy, šťastia , kľudu!  Amen.  (M.R.) Iz 7, 10 – 16: “Hospodin hovoril ďalej k Acházovi: (11) Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie alebo vysoko nahor. (12) Acház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. (13) Nato...

Ako čakáme?

                           Ako čakáme? Daj nám čuť zvesť z Tvojho slova, že k nám ideš znova, znova, potešiť nás, pridať sily. Nuž poď a príď, Pane milý! Tvoja pravda svet nám plní, skrehlých hreje na úslní, vedie k cnosti, omilostí… Nuž poď a príď, drahý Hosti!  Amen (M.R.) 1 Tes 5, 16 – 24:  “ Stále sa radujte,  (17) neprestajne sa modlite! (18) Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježiši. (19) Ducha neuhášajte! (20) Proroctvami nepohŕdajte! (21) Všetko skúmajte, dobrého sa držte! (22)...

(2) Ježišov príchod – do našich rodín

    (2) Ježišov príchod – do našich rodín Advetná večiereň (roráty) – 2. Prvý čítaný text: Iz 57, 14-15, 18:  “On hovorí: Budujte, urovnávajte cestu, odstráňte prekážku z cesty môjmu ľudu! (15) Lebo takto vraví Vyvýšený a Vznešený, obyvateľ večnosti, ktorého meno je Svätý: Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. –  (18) Videl som jeho cesty; ale uzdravím a povediem ho, odplatím mu potešením.” Amen Druhý čítaný text (kázňový):  Mt 8,14 -17: “ Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl...

Pozvanie k svadbe novej – Baránkovej

        Pozvanie k svadbe novej – Bránkovej Daj, Pane, myseľ dobrú, nám svetlom pravdy svieť, daj poznať znaky súdu, a modliť sa a bdieť: v adventnom duchu chodiť, v srdciach sa preporodiť – tak čakať Ťa a vstúpiť s Tebou v ten krajší svet. Amen (M.R.) Mt 22, 1 – 14:    “Ježiš hovoril im zase v podobenstvách: (2)  Kráľovstvo nebeské je podobné človeku – kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. (3) I poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. (4) Poslal zase iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: Ajhľa, pripravil som hostinu, voly...